پرسش و پاسخ حقوقی رایگانملک بعنوان مهریه
مهدی عباسی asked 6 ماه ago

شخصی فوت نموده که از یک منزل مسکونی دارای دو دانگ سهم می باشد که دارای سند تک برگ می باشد.حال چگونه می توان مهریه همسر متوفی که جز دیون فرد فوت شده است را پرداخت نمود(مراحل حقوقی)