پرسش و پاسخ حقوقی رایگانمشاهده رای دادسرا
اشکان صادقی asked 9 ماه ago

سلام خسته نباشین .
بیزحمت رای دادسرا رو میفرستم لطفا اگه میشه بگین که منظور از حبس تعلیق بوده یا که زندان.
باتشکر.

اتھام: حمل 070/5 كیلوگرم ترياك
بھ تاریخ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در وقت فوق العاده پرونـده کلاسھ فوق تحت نظر اینجانب امضاء کننده ذیل قرار دارد و ضـمن
اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بھ شرح زیر مبادرت بھ صدور رأی می گردد:
رأی دادگاه
در خصــوص اتھــام آقــای ……….. ،فرزنــد …… متولــد 1373با
سواد،متأھل شـغل دانشـجو، فاقد سابقھ کیفری،مذھب شیعھ،تبعھ ایران دائر بھ حمل پنج کیلو و ھفتاد گرم تریاک ؛دادگاه
با توجھ بھ دلایل و قراین موجود در پرونده شامل1-گزارش مرجع انتظامی 2-اقرار صریح متھم در مرجع انتظامی و
دادسـرا و عـدم حضور وی در جلسھ رسـیدگی دادگـاه جھت دفاع از اتھام انتسابی 3-صـورتجلسھ کشف و توزین مواد
مخــدر مکشـوفھ و عنایتـا بـھ کیفرخـواست صـادره از دادســرای محـترم عمـومی و انقلاـب مـن حیـث المجمـوع
بزھکاری متھم را محرز دانسـتھ و بھ اسـتناد بند 4 ماده 5 قانون اصـلاح قانون مبارزه با مواد مخـدر و رعایت بند ث
ماده 38 قانون مجازات اسلامی (بھ جھت فقد سابقھ کیفری متھم و جوان بودن او) حکم محکومیت وی را بھ تحمل دو
سال حبس و 35ضربھ شـلاق و پرداخت مبلغ چھل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می نماید.رأی
صــــادره غیــــابی و ظرف 20 روز پس از ابلاــــغ قابــــل واخــــواھی در ھمیــــن شــــعبھ ســــپس ظرف 20 روز
قابل تجدیدنظرخواھی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.

1 Answers
مدیر سایت عضو سایت answered 9 ماه ago

با درود خدمت شما کاربر گرامی
مجازات شما به شرح زیر بوده :
بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
که با استناد مفاد عنوان شده تخفیف برای شما در نظر گرفته شده است ، قاعدتا حبس تعزیری می باشد . رای به صورت غیابی بوده و شما می توانید واخواهی یا تجدید نظر انجام دهید و تقاضای تبدیل مجازات را نمایید . موفق باشید .

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .