پرسش و پاسخ حقوقی رایگانماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری
سیدرضا حسینی 3 هفته قبل

سلام
ما یک قطعه زمین بایر به مساحت ۶۷۴۸ متر مربع در منطقه ولعصر تبریز داریم که در آخرین طرح تفصیلی سال ۹۱ تبریز کاربری مسکونی اعلام شده و ما هنوز عوارض تغییر کاربری رو به شهرداری پرداخت نکردیم . و در سال ۹۳ به پیشنهاد شهردای منطقه عبور یک خیابان ۲۰ متری از وسط قطعه در کمسیون ماده ۵ مصوب شده . که مساحت خیاان آتی مورد نظر حدود ۲۰۹۰ متر از مساحت زمین رو در بر میگیره .
ما برای تفکیک قطعه به شهرداری مراجعه کردیم و در شهرداری به ما اعلام کردند که ما با ازا مساحت خیابان غرامت با احتساب قیمت کارشناسی برای کاربری اولیه که پارکینگ و انبارداری بوده به شما پرداخت میکنید و شما بازا قدرالسهم مشمول از ماده ۱۰۱. حدود ۲۰ درصد باقیمانده ملک خودتون رو با قیمت کارشناسی کاربری مسکونی باید به شهرداری بدهید که ما اعتراض کردیم .
مضمون اعتراض ما این بود که در قانون ابتدا قدرالسهم رو از خود زمین اشاره کرده و در صورت توافق مالک مبلغ زمین براساس قیمت روز . و در اونجا به کاربری و تغییر کاربری هم اشاره نکرده و شما میتوانید قدرالسهم شهرداری از مساحت خیابان کسر کنید و برای مابقی به ما براساس قیمت روز پول پرداخت کنید . که اونها حرف مارو قبول نمی کنند .
آیا این حرف شهرداری که اول غرامت خیابان رو با احتساب کاربری اولیه به ما پرداخت نماید و در مرحله وصول قدرالسهم خود که ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ نسبت تفکیک باقیمانده ملک هست رو با قیمت مسکونی محاسبه کرده و وصول کند؟