محسن asked 1 ماه ago

با سلام.پدرم یک قطعه زمین مسکونی را به قیمتی مشخص به من فروخته و هیچ پولی نداده ام،ولی در سند ذکر شده که کل مبلغ معامله،فی المجلس تحویل فروشنده گردیده است.پدر بنده بی سواد بوده و سند نیز توسط روحانی محل نوشته شده و چند نفر به عنوان شاهد آن را امضا کرده آمد.سوالم این است که در صورت فوت پدر،این سند قابل استناد است و باعث درد سر برای من از طرف سایر وراث نمیشود؟(من جمله ادعا کنند که هیچ پولی پرداخت نگردیده و مسائلی از این قبیل ).در صورت امکان ادعا،من چه کاری برای محکم کاری سند بکنم که بعداً نتوانند هیچ ادعایی در مورد آن کنند؟