رضا قلی پور asked 2 هفته ago

پدر بنده مبلغ ۷۰ میلیون از اقای به عنوان قرض گرفته است و به عنوان رسید دو دانگ از منزلی که به اسم مادرم بوده برای اون شخص قولنامه کرده است حالا از ملک به اون اقا میرسد و حکم بدرم چی هست و باید چه مبلغی باید برداخت کنیم ممنون