پرسش و پاسخ حقوقی رایگانسلام‌در‌جامعه‌اسلامی‌‌زنان‌بدون‌سرپرست‌‌‌که‌یا‌طلاق‌گرفته‌اند‌ویا‌سن‌ازدواجشان‌گذشته‌و‌بدون‌سرپرستند‌‌‌با‌چه‌کسی‌است‌در‌واقع‌امور‌زندگیشان‌‌‌چگونه‌باید‌بگذرد‌‌‌آن‌هم‌بخصوص‌وقتی‌که‌درآمد‌ندارند‌‌آیا‌قانون‌برای‌این‌قشر‌از‌مردم‌راهکاری‌دارد‌متشکرم