علی رازقی 1 هفته قبل

اگر یک نفر ۵ تا شاکی داشته باشد ۴تا از آنها رضایت داده اند ۱نفر بر سر لجبازی رضایت ندهد. قاضی می‌تواند از طریق کارشناس مقدار چیزی که در سرقت از دست داده حساب کند و به صندوق دادگاه‌ بریزم ؟