ملکی asked 2 هفته ago

من باغ انگور خریده ام که قبل ازمن حدود۱۲ بارخرید وفروش شده وقولنامه دارد که راه مشترک ۴متری بین ۳ نفردارد ودرتمام قولنانه های قبلی نیز اشاره شده به سنوات قبل حالا یکی از همسا یه هاادعا میکندچون موقع معاملات ما به عنوان شاهد امَضا نکرده ایم پس شما ازاینراهمشترک حقی ندارید درحالیکه شاید بیش از ۳۰ سال است ازاینراهبهباغبنده رفت وامدشده لطفا راهنمایی بفرمایید

1 Answers
مدیر سایت عضو سایت answered 2 هفته ago

با درود
امضا شهود در این خصوص نیازی نیست و شما می توانید به قولنامه های قبل از این استناد نمایید .