پرسش و پاسخ حقوقی رایگاندسته بندی: سوالدعوی شخص حقیقی، در مورد جعل سند، تحصیل مال نامشروع

براساس ماده ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴ از بنده شکایت شده و من هیچ اطلاعی از موارد اتهامی ندارم. باید چیکار کنم؟
برای اخذ توضیح بنده رو احضار کردن، باخودم وثیقه ببرم؟ حدود چه مبلغی؟