مژده asked 3 ماه ago

آیا فردی با داشتن وکالت بلاعوض وقولنامه ی دستی که میان افراد ردیف دوم وسوم صورت گرفته وسند زیر رهن شرکت نفت است وهمچنین شکایت حقوقی مبنی بر خیانت درامانت که میان فرد ردیف اول ودوم صورت گرفته …درجهت ابطال وکالتنامه …دردادگاه به جهت رسیدگی ثبت شده ….فرد میتواند بازم برای الزام سند عادی به رسمی اقدام کند با توجه به اینکه سندرسمی بنام فرد ردیف اول میباشد.