درجلسسه تمکین چ چیزهایي ضروریست

1 Answers
مدیر سایت عضو سایت answered 6 ماه ago

با درود خدمت شما کاربر گرامی
شما یک سوال کلی مطرح کرده اید . تمکین یعنی انجام وظایف زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل زوج . تمکین بر دو قسم می باشد : خاص و عام . اگر زوجه ترک منزل کرده است باید این موضوع اثبات کنید. از موارد اثبات عدم تمکین استشهادیه همسایه ها و شهود ، ارسال اظهارنامه جهت بازگشت زوجه به منزل زوج می باشد . موفق باشید .