Avatarhamid 6 ماه قبل

ما 2 برادر و3 خواهر تمام زمین های پدرم را از پدرم خریدم و فروشنامه به صورت دستدارمی داریم. لذا پدرم فوت کرد اکنون باید زمینی که ما خریدیم بین وراث تقسیم بشود. یعنی نشان دادن برگه فروشنامه در شورای حل اختلاف بابت تحریر ترکه کافیت می کند یا اینکه باید گواهان را معرفی کنیم.