مصطفی شریفی asked 1 هفته ago

سوال خواهشمند است که برای واضح شدن هر چه بیشتر مطلب، به سوالات مطروحه در هر قسمت به طور تفصیل همراه با استدلال پاسخ داده شود
سوال 1-
الف-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ،
ب-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، حتی خیار غبن را
ج-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، به غیر از خیار تدلیس را
آيا در این سه عبارت، اين اسقاط شامل خیار غبن هم می شود؟ آیا شامل غبن فاحش هم ميشود، با وصف اينكه در فرض الف و ب تصريح به اسقاط آن نشده است؟ آیا شامل غبن افحش نیز می شود؟ به طور کلی آیا سه عبارت بالا از نظر حضرتعالی فرقی با یکدیگر دارند.

2–اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند حتى خيار غبن،
الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟
ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟
ج- آيا اين اسقاط غبن فاحش را شامل ميشود، با وصف اينكه تصريح به اسقاط آن نشده است؟(و فقط لفظ خیار غبن گفته شده است)؟
د- در فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ج، آیا شامل غبن افحش نیز می شود؟
3– اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند حتى خيار غبن فاحش،
الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟
ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟
ج- در فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ب، آیا شامل غبن افحش نیز می شود؟
4– اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند حتى خيار غبن افحش ،
الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟
ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟
ج- در فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ب، آیا غبن افحش ساقط می شود؟
5-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، به غیر از خیار تدلیس
الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟
ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟
ج-آیا این اسقط شامل خیار غبن هم می شود؟
د- آيا اين اسقاط غبن فاحش هم را شامل ميشود، با وصف اينكه تصريح به اسقاط آن نشده است؟