دیه-صوت ادامه مطلب

دیه صوت

دیه صوت آیا میدانید ازبین بردن صوت به طور کامل  ، بطوری که شخص نتواند صدایش…

رای-کیفری ادامه مطلب

رای کیفری

رای کیفری آیا میدانید  هر گاه رای کیفری در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد ودر…

اعسار-از-پرداخت-بدهی ادامه مطلب

اعسار از پرداخت بدهی

اعسار از پرداخت بدهی آیا میدانید دردعوای اعسار از پرداخت بدهی توسط شخصی که محکوم شده, همیشه دادگاه نخستین صالح…

دعوای اعسار ادامه مطلب

دعوای اعسار

دعوای اعسار آیا میدانید در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به دعوای نخستین را دارد.…

انتشار-قوانین ادامه مطلب

انتشار قوانین

انتشار قوانین آیا میدانید انتشار قوانین مصوب شده باید در روزنامه رسمی به عمل آید در غیر اینصورت اعتبار قانونی…

ترکه-متوفی ادامه مطلب

ترکه متوفی

ترکه متوفی آیا میدانید در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسؤل اداء تمام دیون به نسبت سهم…

ترکه ادامه مطلب

قبول یا رد ترکه

قبول یا رد ترکه آیا میدانید وراثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده ، میتواند…

حق-سرپرستی-کودک ادامه مطلب

حق سرپرستی

حق سرپرستی آیا میدانید دختران و زنان بدون شوهر ،در صورتی که حداقل ۳۰ سال سن…

حضانت-طفل ادامه مطلب

حضانت طفل

حضانت طفل آیا میدانید اگر کسی که حضانت طفل به او سپرده شده از انجام تکالیف تعیین شده…

111111111 270x153 - دعاوی خانوادگی ادامه مطلب

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی آیا میدانید در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند محل اقامت خود ویا محل اقامت زوج را برای طرح دعوی…