تمکین

تمکین تمکین چیست ؟ همین که نکاح یا ازدواجی از منظر قانونی و شرعی به درستی…