قانون-نظام-وظیفه ادامه مطلب

قانون نظام وظیفه

قانون نظام وظیفه فصل اول -کلیات  ماده ۱ دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام…