وکیل آنلاین

وکیل متخصص برای مطالبه وجه چک

وکیل

آیا می‌دانید:

دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را برای وصول به بانک ارائه می‌کند. که بانک‌ها موظف‌اند هویت کامل و دقیق فرد آورنده را در ظهرچک با ذکر تاریخ قید نمایند، برای حفظ حق شکایت کیفری دارنده، او مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک شکایت خود را مطرح نماید درغیراین صورت حق شکایت کیفری ساقط می‌گردد.

درصورتی که دارنده بعد از شکایت چک را به دیگری منتقل نمایند، رسیدگی کیفری متوقف می‌گردد و پس از برگشت زدن چک توسط دارنده و انتقال او به فرد دیگر، منتقل‌الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

جهت مشاوره با وکیل و تنظیم دادخواست با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

با تشکر از فایل سرای دانشجوئی

افزودن یک دیدگاه