وکیل آنلاین

نظریه مشورتی شماره ۳۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات-مشورتی

نظریه مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢۶/١/١٣٩۴ ٣٣٣۴/٩۴/٧شماره
٣۴٠
شماره پرونده ١٨۵٧ ـ ٩/١۶ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه خواھان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن ھمراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ٩ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ ،این شماره تلفن را برای ابلاغ می توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟
٢٩/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۶۶۴/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درفرض استعلام، چنانچه خواھان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن ھمراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ٩ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره ھای تماس مقید در دادخواست را می تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دھد که خواھان تصریح نماید شماره تلفن ھمراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram نظریه مشورتی شماره ۳۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیهinstagram نظریه مشورتی شماره ۳۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android نظریه مشورتی شماره ۳۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز