صدور چک از طرف نماینده یا وکیل

صدور-چک-از-طرف-نماینده-یا-وکیل

صدور چک از طرف نماینده یا وکیل 

آیا میدانید

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن  علیه هردو صادر میشود (ماده ۱۹ قانون صدور چک)

پست های مرتبط

نظریات-مشورتی

نظریه ھای مشورتی شماره ۸۵ تا ۹۰ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

نظریه ھای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره ٨۵ شماره

ادامه مطلب "نظریه ھای مشورتی شماره ۸۵ تا ۹۰ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز