وکیل آنلاین

شماره ٩٠٠٠/١۵۶۴۴/١٠٠-١٣٩١/۵/١ نحوه اجرای محکومیتھای مالی، مصوب ١٣٧

۱۵۶۴۴

اصلاحیه بند ج ماده ١٨ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتھای مالی، مصوب ١٣٧٨

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١۵۴۵٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/۴/٣١ ریاست محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٣١/۴/١٣٩١ ١٠٠/١۵۴۵٨/٩٠٠٠شماره
نحوه اجرای محکومیتھای مالی ، مصوب ١٣٧٨ اصلاحیه بند ج ماده ١٨ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، مصوب ١٣٧٧ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد»
در ماده ٢ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رھنمودھای اخیر مقام معظم رھبری مدظله العالی در ھمایش
قوه قضاییه، بند ج ماده ١٨ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتھای مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد
می شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با
درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود.»
رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram شماره ٩٠٠٠/١۵۶۴۴/١٠٠ ١٣٩١/۵/١ نحوه اجرای محکومیتھای مالی، مصوب ١٣٧instagram شماره ٩٠٠٠/١۵۶۴۴/١٠٠ ١٣٩١/۵/١ نحوه اجرای محکومیتھای مالی، مصوب ١٣٧
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android شماره ٩٠٠٠/١۵۶۴۴/١٠٠ ١٣٩١/۵/١ نحوه اجرای محکومیتھای مالی، مصوب ١٣٧

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز