وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴۵٢۶۶/١٠٠-١٣٩١/١١/٢۵

۴۵۲۶۶

شماره بخشنامه٩٠٠٠/۴۵٢۶۶/١٠٠ -١٣٩١/١١/٢۵

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴۵٢۶۶/١٠٠-١٣٩١/١١/٢۵ ریاست محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٢۵/١١/١٣٩١ ١٠٠/۴۵٢۶۶/٩٠٠٠شماره
«بخشنامه»
با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات نھمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیشگیری و
کاھش جرایم و نظر به برگزاری یازدھمین دوره انتخابات ریاست جمھوری و چھارمین دوره انتخابات شوراھای اسلامی شھر و روستا
در خرداد ماه سال ١٣٩٢ و در اجرای تبصره ٢ ماده ٣۴ قانون انتخابات ریاست جمھوری که «تشکیلات قضایی ھر شھرستان یا بخش
به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات
ریاست جمھوری است از قبیل مواد: ٢۴،٣٣ ،تبصره ٢ ماده ٣٨ و ٣٩ ،۶٨ ،۶٩ ،٧٠ ،٧١ ،٧٣ و فصل ھشتم قانون (مجازات) و موادی که
ناظر بر جرایم انتخابات شوراھای اسلامی شھر و روستا است از قبیل مواد: ٢٩ و ۶٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با
ھماھنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش اقدامات ذیل صورت پذیرد:
١ـ در مراکز استان ستاد ویژه ای جھت پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان،
مسئولان و نمایندگان نھادھا، سازمان ھا و دستگاھھای ذی ربط قضایی تشکیل می شود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و
استفاده از ظرفیت سایر نھاد ھای مسئول، تدابیر و تمھیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیش بینی و پیشگیری از
وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند.
٢ـ در کلیه شھرستانھای استان ستاد مشابھی با مسئولیت رئیس دادگستری شھرستان و با ترکیب رده متناظر استانی ، زیر نظر
ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دھند.
٣ـ ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاھھا، نھادھا و ارگانھای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و
قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیری اداره کل ذیربط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
تشکیل و ضمن ھدایت و ھماھنگی ستاد ھای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نھاد ھای مرتبط تدابیر و تمھیدات پیشگیرانه و
اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمراً حوزه ریاست را
مطلع نمایند.
۴ـ رؤسای کل دادگستریھای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه ھا و دادسرا ھای حوزه قضایی تحت تصدی خود را بمنظور
رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دھند.
۵ـ آگاه سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه ھای اجرایی، تشکل ھا، کاندیدا ھا و رؤسای
ستاد ھای انتخاباتی آنان با ھدف ھمسو سازی، باز دارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی
و مجازاتھای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مھم ستاد ھا محسوب می گرد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم
رھبری(مدظله العالی) و کاھش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء
امنیت و سالم سازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواھد شد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/۴۵٢۶۶/١٠٠ ١٣٩١/١١/٢۵instagram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/۴۵٢۶۶/١٠٠ ١٣٩١/١١/٢۵
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/۴۵٢۶۶/١٠٠ ١٣٩١/١١/٢۵

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز