وکیل آنلاین

رای شماره ۶٢٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۶٢٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شھر ایلام در برخورداری از فوق العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢٢ مورخ ١٣٩٩/۵/١۴ با موضوع: «اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شھر ایلام در برخورداری از فوق العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/١۴ شماره دادنامه: ۶٢٢ شماره پرونده : ٩٩٠٠٠۶٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرنوش شریفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: بعضی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان شاغل در ادارات شھر ایلام جھت بھره مندی از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی با استدلال اینکه شھرستان ایلام در فھرست نقاط شھری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده رأی به رد شکایت صادر کرده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استناد اینکه ستاد کل نیروھای مسلّح، شھر ایلام را جزء مناطق جنگی قرار داده، لذا مشمول بھره مندی از قانون جذب مناطق محروم و جنگی می باشد در نتیجه حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. علیھذا با توجه به استنباط ھای مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٩٣٨ و ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠٧۵٨ با موضوع دادخواست آقای علیرضا رشیدی و خانم سپیده شوھانی به طرفیت اداره کل راه و شھرسازی استان ایلام ـ اداره کل بھزیستی ایلام و به خواسته پرداخت مطالبات سال ھای ١٣٧٢ تا ١٣٨٧ و ١٣٨١ تا ١٣٨٨مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه ھای شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١١٣٣ـ ١٣٩٨/۶/٢۴ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١١٠۵ ـ ١٣٩٨/۶/١٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل خدمت شاکی شھرستان ایلام در فھرست نقاط شھری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده علیھذا تخلفی از قوانین و مقررات مشھود نیست. مستندا ً به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود.

رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

آراء شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١١٣٣ـ ١٣٩٨/۶/٢۴ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠١١٠۵ ـ ١٣٩٨/۶/١٧ به موجب دادنامه ھای شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۵٢٢٢ـ ١٣٩٨/١٠/١٠ و ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۵٢٢۴ـ ١٣٩٨/١٠/١٠ شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ٢۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٠١٠٠۵۵١ با موضوع دادخواست خانم معصومه رضایی نژاد به طرفیت اداره بھزیستی استان ایلام و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مطالبات سال ھای ١٣۶٨ تا ١٣٨۶ مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٠۶٩٢ـ ١٣٩٨/۵/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده شاکی از کارکنان رسمی شاغل در مرکز استان ایلام بوده درخواست برقراری و پرداخت مزایای موضوع مادتین ١و ٢ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم دورافتاده و جنگی از سال ١٣۶٨ تا ١٣٨۶ را داشته نظر به اینکه شھرستان ایلام در لیست نقاط محروم وجود ندارد. علیھذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا ً به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حـکم به رد شکایت صادر و اعـلام می شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ٢٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠۴٠٧۶ ـ ١٣٩٨/١٠/١٨ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق ٣۶١٠/١٣٣٣/٢٨ ـ ١٣٩۶/٩/٢٨ ستاد کل نیروھای مسلح شھر ایلام جزء مناطق جنگی احصاء گردیده است و با این اوصاف خدمت تجدیدنظر خواه در آن شھرستان بھره مند از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می گردد لذا به تجویز ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ مقرر شده است: «به منظور جذب و نگھداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت ھای دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگھداری قابل پرداخت است.» در ماده ٣ قانون مذکور نیز مقرر شده است: «نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنھاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب ھیأت وزیران تعیین خواھد شد. تبصره ـ تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنھاد وزارتخانه ھای سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواھد بود.» نظر به اینکه ھیأت وزیران مصوبه ای ناظر بر تعیین شھر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است، بنابراین شھر ایلام به عنوان منطقه محروم محسوب نمی شود. در خصوص احتساب شھر ایلام به عنوان منطقه جنگی، با توجه به پیشینه قانون مذکور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آن که حاکی است برقراری مزایای مذکور برای نقاط محروم در مدت زمان محرومیت و برای نقاط جنگی در مدت زمان وقوع جنگ در نظر گرفته شده است و این امر از سیاق عبارت ماده ١ قانون مذکور نیز مشھود است، اولاً: کارکنانی مشمول مزایای این قانون می باشند که در زمان وقوع جنگ در نقاطی که به عنوان «مناطق جنگی» تعیین می شوند خـدمت نمایند و شـامل خدمت در مناطق مذکور در غیر از زمان جنگ نمی شود. ثانیاً: تا زمانی که مناطق جنگی موضوع این قانون به ترتیب مقرر در تبصره ماده ٣ قانون مذکور به تصویب مراجع ذیربط نرسیده باشد، برقراری مزایای مقرر در ماده ١ قانون، موضوعیت ندارد. از آنجا که در زمان حیات شورای عالی دفاع چنین مقرره ای به تصویب نرسیده و در مصوبات بعدی نیز که از سوی ستاد کل نیروھای مسلح مناطق جنگی دفاع مقدس در جنگ با کشور عراق ابلاغ شده، محدوده زمانی ھر منطقه جنگی مشخص شده است، بنابراین خارج از محدوده زمانی مقرر نمی توان مناطق ذکر شده را به عنوان منطقه جنگی محسوب کرد. ثالثاً: موضوع ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران دارای موضوع و حکمی متفاوت است و «به منظور جبران عقب ماندگی ھای استان ھای مناطق عملیاتی دفاع مقدس» وضع شده است و برقراری مزایای مرتبط با آن از سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد و استفاده از آن جھت برقراری مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ فاقد ھرگونه مبنای قانونی بوده و ستاد کل نیروھای مسلح نیز در ابلاغیه ھای خود تأکید کرده است که تعیین محدوده ھای مناطقی عملیاتی دفاع مقدس صرفاً در اجرای بند (الف) ماده ١١٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران می باشد، بنابر مراتب آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز