وکیل آنلاین

رای شماره ۲۵۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۵۸۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هيأت چهارنفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان استان آذربايجان غربي که بر اساس آن مهلت مشخصي براي انتخاب مجري توسط مالک تعيين شده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی که بر اساس آن مهلت مشخصی برای انتخاب مجری توسط مالک تعیین شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۸۴ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اقای مرتضی محمدحسین زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند هیأت ۴ نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی، شهردار ارومیه، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی صورتجلسه ای را به تصویب میرساند که در بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مزبور فقط ساختمانهای گروه A (ج) (بیش از ۵ سقف نه خود ۵ سقف) مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات ارجایی ساختمان به مجری را الزامی نموده است.

اولاً ـ در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یاکاهش تعرفه های مهندسی و مجری و یا محدودیت مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است و در مانحن فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی، مصوبه تنظیم و مدتی نیز در نظام مهندسی و شهرداری بر اساس این نیز اقدام شده (وگاهًا میشود) که با بررسی قانون و آیین نامه اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این گونه تصمیم گیریها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

ثانیًا ـ در منطوق رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ ـ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار میدارد که: صرف نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تاکید شده است و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و موید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن که دارای صلاحیت حرفه ای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از چهارچوب مواد بعدی آن علی الخصوص مواد ۳۲ و ۳۴ معلوم میشود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای ندارد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هیأت چهار نفره استان مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶

پیرو دعوتنامه شماره ۹۹/۱۱۶/۳۷۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی، جلسه هیأت چهار نفره استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و در خصوص موضوعات مطروح موارد به شرح ذیل مصوب گردید:

………

نقشه های تا گروه A (ج) که مشمول معرفی مجری ذیصلاح میباشد تا آخر شهریور ماه سال جاری و با اخذ تعهد از مالک، به شهرداری جهت صدور پروانه ساخت، معرفی و مالک موظف به معرفی مجری قبل از شروع عملیات ساختمانی و اجرایی میباشد . “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۱ـ ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ ،هیأتهای چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را داشته و دارای صلاحیتی درخصوص تعیین مهلت انتخاب مجری توسط مالک نیستند. ثانیًا براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص هیأتهای چهار نفره صادر شده، اعلام شده است که هیأتهای مزبور صرفًا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها تشکیل میشوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأتهای مذکـور داده نشـده است. بنا به مـراتب فـوق، بند (د) مـاده ۱ صـورتجلسه مـورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان غربی که براساس آن مهلت مشخصی برای انتخاب مجری توسط مالک تعیین شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز