وکیل آنلاین

رای شماره ۲۵۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۵۸۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ پيوست نامه شماره ۰۱۲/۱۱۴/۲۴۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: «… از تاريخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظيفه شمولين قانون کار} به عنوان سابقه کارگروهي کارگر براي دريافت مزاياي پايان کار لحاظ نخواهد شد»، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «قسمت اخیر نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ پیوست نامه شماره ۰۱۲/۱۱۴/۲۴۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: »… از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگروهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۵۸۰ شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک میرانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۰۱۲/۱۱۴/۲۴۹۰۶ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۰۱۲/۱۱۴/۲۴۹۰۶ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازاء هر سال خدمت ازحقوق بازنشستگان و از کارافتادگان است و دادنامه های شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ ،۷۰۱ ـ ۱۳۸۷/۳/۴ و ۹۰۱ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان بر برخورداری از مزایای احتساب خدمت سربازی را حق بیمه شدگان تأمین اجتماعی تاکید کرده است و پرداخت سنوات پایان خدمت یکی از آن حقوق اشاره شده است. کارفرما (شهرداری ملارد) به استناد نامه شماره ۱۹۳۳/ش م/ص/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴ بازنشستگی اینجانب را با توجه به تکمیل سی سال سابقه کاری با احتساب ۲۷ ماه خدمت سربازی ابلاغ نموده، لیکن با توجه به نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیریت روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از محاسبه مدت خدمت سربازی در پرداخت حق سنوات اینجانب اجتناب مینماید. لذا با توجه به اینکه در ابلاغ بازنشستگی من ۲۷ ماه خدمت سربازی لحاظ گردیده و عدم پرداخت حق سنوات این مدت به منزله پرداخت ۲۸ سال حق سنوات در ازای ۳۰ سال خدمت است. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ابطال نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیدگی نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

بازگشت به نامه شماره ۵۲۶۲ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ در خصوص استعلام شهرداری ملارد ضمن ارسال نامه شماره ۱۵۶۳۵۰ ـ۱۳۹۲/۹/۱۰ به آگاهی برسانید: طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغـال یا حین اشتغـال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتمـاعی محسوب میشود، لذا از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور به عنوان سابقه کارگاهی کارگری برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد. ـ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.» ثانیًا مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰: «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین میگردد.» ثالثًا براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «… نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعّلقه قابل احتساب است…» بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره ۰۱۲/۲۰/۶۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ پیوست نامه شماره ۰۱۲/۱۱۴/۲۴۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که بر اساس آن مقرر شده است: «… از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۳۰ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز