وکیل آنلاین

رای شماره ۱۵۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص تفکیک عرصه کلیه املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع به میزان صددرصد از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «بند۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص تفکیک عرصه کلیه املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع به میزان صددرصد از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۶/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۶۲ شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد افتخاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا اینجانب به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری نیریز معترض میباشم و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم:

اینجانب یک باب مغازه به مساحت ۱۸۹/۷۵ مترمربع تحت پلاک ۲۷۲۰/۸۸ در محدوده خدماتی شهری خریداری نموده ام و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگی از قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک نیریز اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگی نموده ام. اکنون که جهت خرید انشعاب آب در پلاک فوق الذکر مراجعه نموده ام اداره آب شهرستان نیریز طی استعلام از شهرداری اقدام که در دبیرخانه شهرداری نیریز به شماره ۱۸۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دارای کد نوسازی ۴۲ـ ۹۶ ـ ۶ ـ ۱ ثبت گردید. شهرداری نیریز در پاسخ به استعلام مربوطه اینجانب را مکلف به پرداخت عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع حسب مصوبه شماره ۵۶ص۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی نیریز مینماید و این در حالی است که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه مینماید و همچنین وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ (تبصره ۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۰ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز از این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شهر از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۰ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع اشاره دارد و املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دارای سند میباشند و همچنین اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع را شامل نمیگردد. ضمن اینکه ماده ۱۰۱ قانون یاد شده (تبصره۳) مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیباشد و همچنین شهرداری عوارض تفکیک اعیان عرصه های زیر ۵۰۰ مترمربع را مطالبه نموده است. با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نیریز به شماره ۵۶ص۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربـع از تاریـخ تصویب بـا استناد بـه آراء متعـدد هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ و ۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده لذا تقاضای ابطال بند ۴ مصوبه عوارض تفکیک عرصـه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع شماره ۵۹ص۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهرستان نیریز را از محضرتان خواستارم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” شورای اسلامی شهر نیریز

شماره: ۵۶ص۱۳۹۹ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ پیوست: ندارد

عنوان جلسه بررسی نامه های وارده نوع جلسه عادی

شماره جلسه ۲۶۲ تاریخ جلسه۱۳۹۹/۱۰/۱۵ساعت شروع۳۰:۱۷

……

…..

۴ـ تفکیک عرصه کلیه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۱۰” %

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ، حق السهم شهرداریها از تفکیک در املاک و اراضی بیش از پانصد مترمربع تجویز شده است و با عنایت به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله دادنامـه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیـأت وضـع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خـارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بند ۴ صورتجلسه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز مبنی بر تفکیک عرصه کّلیه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان صد درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز