وکیل آنلاین

رای شماره ھای ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ھای ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ١ـ ابطال بند٣ از بند ٢ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سھمیه ھای قانونی» از دفترچه راھنمای ثبتنام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣٩۵

رأی شماره ھای ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

١ـ ابطال بند٣ از بند ٢ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سھمیه ھای قانونی» از دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣٩۵

٢ـ ابطال جزء یک از بند ٢ قسمت (ج) اصلاحات اطلاعیه مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام از اصلاحیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۵

٣ـ ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چندبرابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در سال ١٣٩۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)

٢٣/١١/١٣٩٧ ٩۶٠٠٣٩۴ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٢٧ مورخ ١٣٩٧/٧/١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٧/١٧

شماره دادنامه: ١۶٢٧ الی ١۶٢٩

 شماره پرونده ھای:٩۶/٣٩۴ ،٩۶/٩۶۴ ،٩۶/١١٨۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ١ـ پیمان محمدی ٢ـ احمد قربانی ٣ـ سیدحسن قربانی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ٣ از بند ٢ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سھمیه ھای قانونی»

از دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣٩۵

٢ـ ابطال جزء یک از بند ٢ قسمت (ج) اصلاحات اطلاعیه مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام از اصلاحیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۵

٣ـ ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در سال ١٣٩۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)

گردش کار: آقای پیمان محمدی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ١ قسمت ٢ بند (ج) «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاهھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۵ «در خصوص شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سھمیه ھای قانونی و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش راجع به قبولی خواھان در آزمون فوق الذکر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

با استعانت از خداوند متعال و احتراماً مستنداً به بند ١ ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی در قسمت بند ١ بند ج مندرج در اصلاحیه سازمان سنجش و آموزش کشور، راجع به آزمون استخدام سال ١٣٩۵ دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان باعث تضییغ حقوق افراد و از جمله باعث تضییع حقوق روستائیان (متولدین روستا) شده است و با شرع انور اسلام و قانون اساسی و قانون رعایت حقوق شھروندی و نیز با تصمیمات کشوری منافات دارد، ابطال آن را به شرح لایحه تکمیلی استدعات دارم و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی به عنوان نفر اول و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم. جھت سھولت در خواندن تقاضای مداقه در لایحه تکمیلی پیوستی دادخواست را دارم.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و درود و بی پایان به روح پر فتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و ارواح طیبه ی شھدای گلگلون کفن این مرز بوم و آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (ارواحناء له الفداء) و طول عمر و دفع بلیات از نائب برحقش، مقام عظمای ولایت، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و عرض ادب و احترام خالصانه به محضر حضرت عالی احتراما به استحضار می رساند در مقام تظلم خواھی از تصمیمات موضوع بند ١ ماده ١٠ قانون دیوان عدالت، بدین وسیله مطالب ذیل جھت صدور حکم شایسته به استحضار می رسد:

شرحی از موضوع: بنده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و محل تولد بنده شھرستان قروه در استان کردستان می باشد.ھمسر بنده نیز اھل روستای قلیان از توابع شھرستان سنندج استان کردستان می باشد. بنده حسب اعلام سازمان سنجش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی استان کردستان شرکت نموده و در حالی که دارای سھمیه فرزند جانباز بودم اما با سھمیه آزاد نفر اول آزمون استخدامی در شھرستان سنندج برای رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبار داری سنندج شدم). پس از انجام مراحل استخدامی، متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان پس از طی مراحل استخدام، بنده را از پذیرش سایر مراحل منع نمودند و دلیل آن را اصلاحیه سازمان سنجش مصوبه وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با اصلاح بند ٢ قسمت ج دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون اعلام می کنند. در این قسمت آمده است که شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سھمیه ھای قانونی مندرج در صفحات ٩ و ١٠ دفترچه راھنمای ثبت نام به شرح ذیل اصلاح می گردد.

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی ھای پانزده گانه ذیل باشند حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی شھرستان یا استان تلقی می گردد.

١ـ محل تولد داوطلب با ھمسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

٢ـ شھر ستان محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با شھرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

از آنجا که محل تولد ھمسر بنده روستای قلیان از توابع شھرستان سنندج می باشد، لذا بنده بومی محلی شناخته نشده ام و بومی شھرستان اعلام شده ام! مبنای شھرستان و استان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام بوده است. در حالی که مدیریت نیروی انسانی دانشگاه با این ادعا که محل صدور شناسنامه ھمسرم روستای قلیان (۵ کیلومتری شھر سنندج) بوده و حقیر فاقد شرایط استخدام بومی می باشم و ملاک بومی محل مورد تقاضا از نظر آن مدیریت شھر می باشد، نه شھرستان. این مصوبه وزارت بھداشت از این لحاظ شایسته ابطال است که این مصوبه با شرع انوار اسلام و قانون اساسی منافات دارد. چرا که در یک روستا بسیاری از مشاغل و پست ھای شغلی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد و از این لحاظ حق یک روستایی تضییع می شود به عبارت دیگر یک فرد روستایی صرفاً فقط زمانی بومی محلی شناخته می شود که دانشگاه علوم پزشکی برای آن روستا فردی را استخدام نماید. حالیه که معمولا بیمارستانھا و دانشگاه ھای علوم پزشکی در شھرستان مستقر می باشد که در یک روستا.

لذا از این لحاظ این مصوبه وزارت بھداشت باعث تضییع حق افراد به خصوص روستاییان می گردد و با شرع اسلام و قانون اساسی منافات دارد و بر خلاف عدالت اسلامی است و شایسته ابطال است چرا که بومی روستایی و بومی شھرستان در تصمیمات استخدامی کشور وجود ندارد و ھر دو بایستی بومی شھرستان تلقی شوند. ھمچنین دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با وجود اینکه بنده نفر اول پذیرشی در آزمون نھایی بوده ام و تمام مراحل استخدام را انجام داده ام اما از پذیرش بنده به جھت ھمین مصوبه وزارت بھداشت در موضوع آزمون استخدامی ممانعت می کند. که تقاضای ابطال مصوبه مذکور به شرح خواسته و نیز الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به ادامه مراحل پذیرش بنده جھت جلوگیری از تضییع حق اینجانب مورد تقاضاست. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠۴١ـ ١٣٩۶/۵/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«خاطرعالی مقامان را معطوف می دارد پیرو مراتب مرقومی در شکوائیه تقدیمی، سال قبل در پی اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش منظوره با شرایط حقیر و سوابق شایان خدمتی قریب پنج ساله فعالیت مستمر و صادقانه ام در واحد حسابداری بیمارستان شھید بھشتی شھرستان قروه کردستان (طی قرارداد کار معین مورخ ١٣٩١/٣/٢ لغایت حال)، با وجود امکان بھره مندی ازسھمیه ایثارگری ابوی ارجمندم {آقای مسعود محمدی جانباز ٢۵ %جنگ تحمیلی} و عدم استفاده از سھمیه مذکور، با استعانت از حضرت حق و تکیه بر دانش و تجربیات کاری و شغلی خویش، مبادرت به ثبت نام در آزمون مربوطه نمودم که به حمد نیز به شرح کارنامه پیوستی به عنوان نفر اول پذیرشی در نتیجه نھایی یک برابر ظرفیت در رشته شغلی {مسئول خدمات مالی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان} معرفی گردیدم که در مراجعات حضوری و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و ارائه مدارک موجود دال برتحقق خواسته مشروع و قانونی ام، با استماع دلایل واھی و بی اساس از جانب مسئول مربوطه، متأسفانه نه اینکه موجبات پذیرشم فراھم نگردید به صراحت تمام نیز موجبات تضییع حقوقم حاصل آمده که بسی جای تأسف و تأثرداشته و دارد! من حیث المجموع که با پذیرش ھمسرم در شرایط تقریبا مساوی و اشتغال ایشان از تاریخ ١٣٩۵/١٢/٧ در بیمارستان جدیدالاحداث کوثر سنندج و سکونت چند ساله حقیران در سنندج و تطابق موضوع بومی بودنمان در منطقه، پس از امورات ثبت نام، وزارت مبادرت به صدور اصلاحیه ای برخلاف قوانین تشریحی ذیل الذکر نموده در حالی که این تبعیض مخالف صریح (بندھای ٩ و ۶ از اصل ٣ و اصول ۴ـ
١٩ ـ ٢٠ و ٢٨ (از قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بوده و حقیر منطبق بر اصول ٣۴ و ١٧٣ از ھمان قانون و در مقام تظلم خواھی مبادرت به طرح دعوی در دیوان به امید انشاءالله احقاق حقوقم نموده ام و در عنایت به کتاب اجوبة الاستفتائات مقام عظمی ولایت و رھبر عالی قدر جمھوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال ١٩٨۴ که مدعی گردیده اند: اگر ادارات دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشد تبعیت از آن جایز است؟ حضرت آقا مخالفت صریح خویش را اعلام نموده اند و مدعی گردیده اند اگر کسی اطلاع از چنین قوانینی یافت، واجب است آن را به مقامات مسئول اطلاع دھد و در توجه به ماده ٨ از حقوق شھروندی که تشریح می نماید (اعمال ھرگونه تبعیض به ویژه در دسترسی شھروندان به خدمات عمومی و فرصتھای شغلی ممنوع بوده و دولت باید از ھرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شھروندی خوداری نماید و در مواد مشابه(٢٠ ـ ٢١ـ ٧٧ (به موارد مترادف مبحث اشارات آشکارا گردیده و پیرو مواد ١٣ و ١۴ از قانون استخدام کشوری و مواد ۴١ الی ۵٢ از قانون خدمات کشوری و انطباقش با شرایط مذکورم این حق لھم ایجاد گردیده و اینجانب در آزمون مربوطه قبول شده ام و مطابق اصل مساوات (ھرانسانی حق بھره برداری از ھمه حقوق دارد و بدون فرق و تفاوتھایی نژادی و رنگ و پوست و جنسیتی و موقعیت جغرافیایی و…..) شایسته دولت اسلامی نبوده و نیست که حال ملاک پذیرش حقیر را به نسبت شھرستان و شھر و روستا و بومی و غیربومی بودنم قلمداد نماید در حالی که شرایط مد نظر استخدامی ھم بدواً از جانبم رعایت شده است.

استدعامندم مرجع قضایی لطف نموده و در جھت رضایت حضرت حق و احقاق حقوق پایمال شده ام پیرو آیه مبارکه: (واقسطوا، ان الله یحب المقسطین حجرات ٩ـ مطابق عدل عمل کنید، ھمانا خداوند دوست می دارد آنھا را که طالب عدالتند) و احادیث مکرم نبوی (عدل الساعة خیرمن عبادة سبعین سنة قیام لیلھا وصیام نھارھا ـ ساعتی عدالت بھتر از ھفتاد سال عبادت است که شبھایش به نماز و روزھایش به روزه بگذرد ـ مشکاه الانوار ص ٣١۶ ( و (اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه وکره لھم ما یکره لنفسه ـ عادلترین مردم کسی است که برای مردم ھمان را پسندد کـه برای خـود می پسندد و برای آنان نپسندد آنچه را برای خود نمی پسندد ـ من لا یحضرالفقیه ج ۴ ص ٣٩۵ ـ نھج الفصاحه ص ٢٢٠ (ابطال مصوبه من غیرحق و الزام دانشگاه مذکور به سیر مراحل پذیرش و استخدامم با وجود اولویتھای تشریحی ضمن تحقق خواسته مشروع و برحقم، موجبات رضایت حضرت باریتعالی را نیز در پی خواھد داشت با عنایت به اصل ١۶٧ از قانون اساسی حکم مقتضی را لھم اصدار نماید تا بیش از مدت اخیر در بلاتکلیفی و سرگردانی غوطه ور نگردم. »

شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ٢۵٩۶ ـ ١٣٩٧/٢/۵ اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانب پیمان محمدی فرزند مسعود ساکن شھرستان سنندج می باشم، شاکی پرونده کلاسه ٣٩۴/٩۶ مطروحه در ھیأت عمومی مرجع قضایی به طرفیت ١ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و….. به خواسته ھای معنونه: ١ـ ابطال اصلاحیه مصوبه وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی وزارت مذکور در سال ١٣٩۵ به شرح متن درخواست ارسالی ٢ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش و استخدامم به جھت قبولی در آزمون مربوطه و … بوده که بدین وسیله پیرو دعوای تقدیمی و لوایح ارسالی به محضرمبارک و اطلاع از اشتباه تایپی در خصوص درج بند ٢ به جای ١ ،قسمت ٢ بند ج اصلاحیه معترض عنه، با تقدیم این تقاضانامه، عاجزانه و ملتمسانه از محضر ارجمندتان صمیمانه استدعامندم لطف نموده و با عنایت به ادعای بر حق مطروحه ام و چگونگی تضییع آشکارای حقوق مشروع و قانونی حقیر که ابتدائا و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و منطبق بر بند یک از شرایط بومی بودن داوطلبین آزمون مربوطه (شھرستان محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با شھرستان محل تقاضا برای استخدام یکی باشد { درج شده در صفحه ٩ دفترچه راھنمای ثبت نام مذکور } ) و به پیروی از مندرجات شناسنامه ھمسرم و سکونت چندین ساله ایشان و دیگر اعضای خانواده در شھر سنندج (منطبق بر مدارک تحصیلی مشارالیه و حتی قبل از تاریخ محرمیت فی مابین ١٣٩۴ (و سکونت مشترک حقیران در طول ٣ سال اخیر در شھر سنندج و تکیه برتوان علمی خویش و سوابق پیشین فعالیت
صادقانه ام و… مبادرت به ثبت نام نمودم و در اصلاحیه مقرره وزارت، در عدم توجه به برخی از اصول مستند قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در حذف فواصل طبقاتی و تبعیض ناروا و برخورداری تک تک آحاد اجتماع از حقوق شھروندی، با الحاق بند یک به قسمت ٢ بند ج اصلاحیه، تأکید خود را معطوف به استخدام فقط متولدین داخل شھرسنندج {حتی با وجود عدم اخذ امتیاز مناسب در آزمون علمی} نموده و افراد خارج از نظر وزارت با وجود تولدشان در محدوده شھر سنندج یا قسمت منفصل شھری یا عدم تحصیلاتی در داخل مدارس شھر سنندج، نه حق استفاده از سھمیه ھای مرتبط به شھرستان و شھر و روستای خود را دارند و به عنوان غیربومی ھم در خارج از استان خویش، عملاً امکانی به استخدامشان وجود ندارد که به حق تضییع آشکارای حقوق اینجانب و افراد مشابه حقیر بوده و ھست و تفسیر وزارت و بھانه ابرازیشان، درج عنوان روستای قلیان {پنج کیلومتری شھر سنندج} به عنوان محل تولد ھمسرم بوده و در انتشار آگھی استخدام پیمانی سال ١٣٩۶ از جانب وزارت مذکور و اطلاع واثق ایشان از طرح دعوای برحقم در مرجع قضایی، بند مذکور از شرایط بومی حذف گردیده و منطبق بر شرایط مندرج بومی بودن شرکت کنندگان در آزمون دفترچه پیشین،به ھمان بند اشاره گردیده است، ترتیب اثری شایسته اتخاذ فرمایید تا انشاء الله با احراز حقانیت ادعا و تخلف وزارت، ضمن ابطال بند یک از قسمت ٢ از بند ج اصلاحیه مذکور (محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد)، موجبات ممانعت از تضییع حقوق مشروع و قانونی حقیر را نیز به شایستگی فراھم آورید.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٣٨۶ ـ ١٣٩۶/١٢/۵ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ را تقاضا کرده است

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٣٨٧ـ ١٣٩۶/٧/٢۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۴۴) ٣٩۴/٩۶ (موضوع شکایت آقای پیمان محمدی به خواسته ابطال اصلاحیه بند (٢ (قسمت دوم بند (ج) مصوبه این وزارتخانه مربوط به شرایط بومی ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی در سال ١٣٩۵ ،مطالب زیر به استحضار می رسد:

١ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی مدعی است، از جمله شرکت کنندگان در آزمون سال ١٣٩۵ می باشد که بر اساس شرایط مندرج در راھنمای ثبت نام ذیل بند (٢ (قسمت (ج) مربوط به (امتیازات و سھمیه ھای قانونی) در دفترچه راھنمای آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی در سال ١٣٩۵ و با توجه به محل تولد ھمسر، روستای قلیان از توابع سنندج، سھمیه بومی محل مورد تقاضا را برای استخدام در رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبارداری) در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب نموده است،معھذا با توجه به اصلاحات صورت گرفته وفق اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام شرایط داوطلبان بومی در دفترچه راھنمای آزمون استخدام، مسئولین ذیربط برای ایشان به استناد بند (٢ (قسمت (ج) اطلاعیه فوق الذکر برای ایشان (سھمیه بومی شھرستان) را لحاظ و با توجه به اولویتھای استخدامی، پس از کسر سھمیه ھای قانونی ایثارگران و معلولین عادی، اقدام به اعلام قبولی فرد دیگری به ترتیب نمره مکتسبه و با سھمیه (بومی محل مورد تقاضا) نموده اند. با این وصف و به موجب این دادخواست ضمن اعتراض به نتایج آزمون، خواستار ابطال اصلاحیه مربوط به شرایط بومی بودن شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی در سال ١٣٩۵ بند (٢ (قسمت دوم بند (ج) وفق اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور و الزام به ادامه مراحل استخدامی شده است.

٢ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است ھمان گونه که آن مقام مستحضر می باشند وفق ماده١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت ھیأت عمومی رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین نامه ھا و …. در مواردی است که مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط از اختیارات صادر شده باشد. در دادخواست حاضر شاکی اعلام ننموده است که از چه جھت متقاضی ابطال اصلاحیه بوده و این اصلاحیه مغایر با کدام یک از ضوابط و مقررات می باشد.

٣ـ صرف نظر از ایراد مذکور اشاره می نماید، در حال حاضر ھر گونه استخدام و به کارگیری کارکنان جدید در دستگاھھای اجرایی مطابقبا بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری تحت عنوان ( دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاھھای اجرایی) منوط به شرکت در آزمون استخدامی و احراز صلاحیت ھای عمومی و تخصصی نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی انجام می گیرد.

۴ـ در این راستا آزمون استخدامی متمرکز و سراسری به منظور استخدام ادواری در دانشگاھھای علوم پزشکی کشور، با نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شھریورماه ١٣٩۵ و بر اساس دستورالعمل فوق الذکر توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است. برابر بند (٣ (اعلام امتیازات و سھمیه ھای قانونی مندرج در دفترچه راھنمای آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی کشور، امتیازات و سھمیه ھای استخدامی برای شرکت کنندگان در آزمون، به ترتیب اولویت ھای قانونی سھمیه ھای ایثارگران ـ معلولین عادی ـ بومی محل مورد تقاضا (شھرستان یا استان) و بر مبنای نمرات فضلی مکتسبه اعمال شده است. در نھایت نتایج آزمون مورد اشاره توسط سازمان سنجش آموزش کشور استخراج و به تفکیک کارنامه ھای اولیه در دسترس شرکت کنندگان در آزمون قرار داده شده است.

۵ ـ در بند سوم قسمت (امتیازات و سھمیه ھای قانونی) دفترچه راھنمای آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی در سال ١٣٩۵ اعلام گردیده است: (کلیه سھمیه ھای استخدامی پس از کسر سھمیه ھای استخدامی ایثارگران و معلولین عادی، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در دفترچه آزمون و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواھد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز ھر یک از رشته ھای شغلی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» ھمان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می باشد، سھمیه استخدامی ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شھرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می یابد.)

بنابراین ملاحظه می گردد، موضوع در اولویت قرار گرفتن داوطلبان (بومی محل موردتقاضا) که قبلاً نیز در پذیرش نیروی انسانی برای مشاغل روستایی در تمامی آزمونھای استخدامی رعایت می گردید، در دفترچه آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی اعلام و (داوطلبان بومی روستا) نسبت به (داوطلبان بومی شھرستان یا استان) در اولویت پذیرش قرار گرفته اند.

۶ ـ ھمان گونه که مستحضرید به موجب مواد ۶ و ٧ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت متبوع عھده دار برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسھیلات بھداشتی، درمانی کشور با تأکید بر اولویت برنامه ھای بھداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند و نیز فراھم نمودن تسھیلات لازم برای برخورداری ھمگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی می باشد. بنابراین وزارتخانه به منظور افزایش ماندگاری نیروھای پذیرفته شده در آزمونھای استخدامی و پیشگیری از جابجایی موقت یا دایمی ھمواره در سیاستھای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاھھای علوم در سطح کشور نسبت به موضوع «بومی گزینی» اھتمام ورزیده و در تمامی آزمونھای استخدامی، مراتب را به صورت شفاف اعلام کرده است.

٧ ـ با این وصف و با توجه به ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط کارگروه استخدام وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستـادی و دانشگاھھای ذیربط، تسری مراتب اولویت پذیرش داوطلبان بـومی محل مورد تقاضا به (مناطق شھری) مورد تصویب قرار گرفت و پیشنھاد مذکور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ناظر آزمون، طی اصلاحات مندرج در بند (٢ (قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون استخدامی رسانده شد.

٨ ـ در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به ادامه مراحل استخدامی، از آنجا که نامبرده متولد شھرستان قروه بوده و با توجه به محل تولد ھمسر (روستای قلیان از توابع سنندج)، متقاضی سھمیه (محل مورد تقاضا) گردیده است. شایان ذکر است نظر به اینکه انتشار اصلاحیه طی بند (٢ (قسمت (ج) اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور قبل از برگزاری آزمون صورت گرفته، امکان ویرایش مجدد برای شرکت کنندگان از جمله مشارالیه فراھم بوده است، با این وصف بدیھی است برابر شرایط مندرج در بند (٢ (قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مذکور، دواطلب بومی محل مورد تقاضا (شھر سنندج) نسبت به ایشان به عنوان داوطلب بومی شھرستان (توابع شھرستان سنندج) در اولویت پذیرش و جذب ایشان قرار گرفته است. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات قانونی در اقدامات وزارت بھداشت، رسیدگی شایسته و رد شکایت مطروحه از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

ب) آقای احمد قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ از بند ٢ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سھمیه ھای قانونی» از دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣٩۵ و الزام به تکمیل فرآیند استخدام در دانشگاه علوم پزشکی بابل را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب احمد قربانی در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھای اجرایی در سال ١٣٩۵ ،در رشته شغل «کارشناس شبکه» دانشگاه علوم پرشکی بابل شرکت نموده و با کسب بالاترین نمره در کارنامه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان فرد برگزیده جھت انجام سایر مراحل جذب و استخدام و تشکیل پرونده کارگزینی به دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شدم. پس از بررسی مدارک و کسر برخی امتیازات و تغییر وضعیت بومی اینجانب به بومی استانی، مجددا امتیاز اینجانب بالاترین نمره آزمون در بین سایر افراد شرکت کننده دارای حدنصاب گردید. با این وجود پس از اعلام نتیجه نھایی،اینجانب به عنوان پذیرفته شده نھایی جھت گزینش و استخدام قطعی معرفی نشده و فرد دیگری با نمره آزمون کمتر و صرفاً به دلیل شرایط «بومی شھرستان» پذیرفته شده نھایی گردید. در بند ٣ بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی، صفحه ٩ دفترچه استخدام دانشگاه ھای علوم پزشکی سال ١٣٩۵ ،نحوه اعمال سھمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: «کلیه سھمیه استخدامی پس از کسر سھمیه ھای استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگھی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواھد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز ھر یک از رشتهھای شغلی مندرج در آگھی استخدام از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» ھمان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می باشد سھمیه استخدامی پس از کسر سھمیه ھای قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شھرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می یابد.» در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه ای در تاریخ ١٣٩۵/١٠/۵ تحت عنوان «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه ھای اجرایی کشور در سال ١٣٩۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافت که در بخشی از آن بیان شده است: «تذکر بسیار مھم: ظرفیت ھر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان «بومی شھرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شھرستان این ظرفیت به داوطلبان «بومی استان» اختصاص خواھد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حدنصاب با حالت بومی «شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شھرستان یا بعد از آن بومی استان، که دارای نمره کل بالاتر ھستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ١۵/١۵ برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شھرستان یا استان با نمره کل مثلاً ۴٠/۵٢ معرفی نشود.»

با عنایت به توضیحات فوق، تبعیض اعمال شده در بند ٣ بخش «امتیازات و سھمیه قانونی» مندرج در دفترچه استخدامی کاملا مشخص و واضح است بگونه ای که داوطلب «بومی شھر محل تقاضا» صرفاً با کسب «حدنصاب آزمون» که در صفحه ١٠ دفترچه آزمون به صورت «پنجاه درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون» تعریف شده است، از اولویت صد درصدی نسبت به داوطلب «بومی شھرستان» و یا «بومی استان» که بالاترین نمره را کسب کرده است، برخوردار می گردد. لازم به ذکر است بر اساس دفترچه ثبت نامی وضعیت بومی دارای ضرایب خاص نبوده و تغییری در نمره نھایی شرکت کنندگان ایجاد نمی کند. شرایط مزبور در حالی است که در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در ھمه زمینه ھای مادی و معنوی»تأکید شده است. ھمچنین در اصل نوزدھم قانون اساسی بیان شده است که «مردم ایران از ھر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینھا سبب امتیاز نخواھد بود». ھمچنین در اصل بیست و ھشتم قانون اساسی تصریح شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». بنابراین مستثنی بودن وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاه ھای علوم پزشکی از قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، نمی تواند مجوزی برای ایجاد شرایط استخدامی مغایر با اصول ذکر شده قانون اساسی کشور باشد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد در راستای رفع تبعیض و ایجاد عدالت استخدامی و احقاق حق اینجانب، نسبت به ابطال بند ٣ بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی، مندرج در صفحه ٩ دفترچه استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی سال ١٣٩۵ و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل به تکمیل فرآیند استخدام اینجانب با عنایت به کسب بالاترین نمره در رشته شغل «کارشناس شبکه» در آزمون استخدامی سال ١٣٩۵ ،رأی لازم صادر فرمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/٢٠٣٧ـ ١٣٩۶/١١/۴ توضیح داده است که:

«با اھدای سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه (٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٠٣٧ (١١٨۵/٩۶ موضوع دعوای آقای احمد قربانی به خواسته ابطال بند سوم بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی دفترچه استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۵ ،مطالب زیر به استحضار می رسد:

١ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، در بند سوم مربوط به بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی دفترچه استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٩۵ ،نحوه اعمال سھمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: (کلیه سھمیه استخدامی پس از کسر سھمیه استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی مندرج در (بند دوم) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگھی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواھد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز ھر یک از رشته ھای شغلی مندرج در آگھی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیر بومی» ھمان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می باشد، سھمیه استخدامی پس از کسر سھمیه ھای قانونی فوق الذکر، در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شھرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می یابد.) متعاقب آن و در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه ای در تاریخ ١٣٩۵/١٠/۵ تحت عنوان «اطلاعیه سازمان سنجش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در سال ١٣٩۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» انتشار یافت که در آن اعلام شده است: (تذکر بسیار مھم: ظرفیت ھر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً
به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان بومی شھرستان و در صورت عدم تکمیل، این ظرفیت به داوطلبان بومی استان اختصاص خواھد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان شھرستان یا استان، که دارای نمره کل بالاتر ھستند، برای مراحل بعدی معرفی می شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ١۵/١۵ برای سایر مراحل معرفی شود، لیکن داوطلبی با حالت بومی شھرستان یا استان با نمره کل ۴٠/۵٢ معرفی نشود).

٢ـ نامبرده در ادامه مدعی است، با توجه به توضیحات مذکور تبعیض اعمال شده کاملاً مشخص و واضح بوده و باعث می گردد داوطلب (بومی شھر مورد تقاضا) صرفاً با کسب حدنصاب آزمون طبق صفحه دھم دفترچه آزمون یعنی با کسب ۵٠ درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون، از اولویت صد در صدی نسبت به سایر داوطلبان (بومی شھرستان و یا بومی استان) که بالاترین نمره را ھم کسب کرده باشد، برخوردار گردد. ضمن اینکه به ھمین دلیل نیز نامبرده که در آزمون استخدامی برای رشته شغلی (کارشناس شبکه) در دانشگاه علوم پزشکی بابل شرکت و بالاترین نمره در آزمون را کسب نموده است، به عنوان پذیرفته شده نھایی جھت گزینش و استخدام معرفی نگردیده است. با این وصف و از آنجا که ضوابط مورد اشاره، با اصول ٩ و ٢٨ قانون اساسی در ارتباط با حقوق مساوی مردم و وظایف دولت برای امکان اشتغال و شرایط مساوی برای ھمه افراد، در مغایرت است مشارالیه نظر به مطالب پیش گفته و به موجب این دادخواست، ابطال ضوابط موردنظر را و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل را به تکمیل فرآیند مربوط به استخدام و به کارگیری خود را خواستار شده است.

٣ـ در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد از آنجا که وفق بند (ب) ماده (٢٠ (قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه، دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستان ھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل می نمایند. بنابراین دانشگاھھا به عنوان مؤسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل ھیأتھای امنای دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی (مصوب جلسات ١٨١ و ١٨٣ـ ١٣۶٧/١٢/٩ و ١٣۶٧/١٢/٢٣ شورای عالی انقلاب فرھنگی) و ھمچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ١٣۶٩/١٠/١٨ مجلس شورای اسلامی) اداره می شوند.

۴ـ در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاھھای ذیربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال ١٣٩۵) از جمله امتیازات و سھمیه ھای مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظر سنجی از مراکز بھداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه ریزی بـه منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسھیلات بھداشتی، درمانی و بـا تأکید بـر اولویت برنامه ھای بھداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری ھمگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین کرده است. آنچه که در ارزیابی ھای مذکور مورد اھتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروھای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاھھای علوم در سطح کشور از جمله با پیشگیری از درخواستھای جابجایی و انتقال و … قبول شدگان پس از استخدام و جذب بوده که منجر به جابجایی موقت یا دایمی نیروی انسانی مورد نیاز موجبات اختلال در خدمات بھینه در نظام سلامت و بھداشت را فراھم می نماید.

۵ ـ بنابراین در اجرای مفاد ماده ٣٣ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیرھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی و بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی»، اصلاحاتی دستورالعمل اجرایی مصوب ١٣٩١/٩/١ معمول گردیده و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده و ٢۵ تبصره از سوی ھیأت امنای دانشگاھھای علوم پزشکی کشور مورد تصویب نھایی قرار گرفته است.

با این وصف برابر بند (ب) ماده (٣٠ (دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونھای استخدامی، فرد بومی شھرستان دارای حدنصاب به دلایل فوق الذکر، نسبت به فرد بومی استان یا غیربومی شرکت در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواھد بود. باعنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی ھیأت امنای دانشگاھھای علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می باشد.»

ج) آقای سیدحسن قربانی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی تمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در سال ١٣٩۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب سیدحسن قربانی که در آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی مورخ ١٣٩۵/٨/٢١ با شماره پرونده ٣٠۴٨۴۵١ شرکت کرده و در خوشه شغلی پرستار مربوط به شھرستان فردوس (١١٠٣۴ (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرحله اول حدنصاب نمره قبولی را آورده، با توجه به ظرفیت سھمیه استخدامی که ده نفر بوده است نمره کل نھایی و سھمیه ھای قانونی (ایثارگران و معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده و پذیرفته شده ام و در مرحله ارائه مدارک، پس از انتخاب وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا، جھت مستندات مربوطه شناسنامه را ارائه نموده ام که البته در شناسنامه بنده محل تولد: روستای سرند، دھستان باغستان، شھرستان فردوس درج گردیده است. لذا با توجه به اینکه ظرفیتھای پذیرش صرفاً از بین افراد شغل محل تقاضا استخدام و تکمیل می شوند، بنده بومی شھرستان تلقی گردیده و در ازمون پذیرفته نشده ام. اما اینجانب ۴ سال از سنوات تحصیل را در دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی شھرستان فردوس گذرانده ام که مستندات مربوطه به پیوست می باشد (سه سال مقطع متوسطه و یک سال پیش دانشگاھی) با توجه به این مدارک بنده بومی شغل محل مورد تقاضا ھستم و لذا از شما مسئول تقاضای رسیدگی و بررسی مدارک را دارم چرا که طبق بند الف ٣ مربوط به شغل محل مورد تقاضا آگھی مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش جزو افراد بومی شغل محل مورد تقاضا ھستم. ھمچنین شماره دانش آموزی بنده ٢١۴۵۵٠۵١۵ که دارای پرونده الکترونیکی در سازمان سنجش و آموزش و پرورش می باشد نیز درج گردیده که جھت بررسی سوابق تحصیلی اینجانب قابل پیگیری است. خواھشمندم موضوع را بررسی نموده تا حقی که از بنده ضایع شده است باز پس گرفته شود اگر مدارک مربوط به چھار سال سنوات تحصیلی مورد پذیرش قرار گیرد، در ازمون قبول می شوم تقاضای رسیدگی از سوی شما مسئول را دارم. با توجه به اینکه سازمان سنجش مدارک بنده را پس از قبولی بنده بررسی نموده و نتایج نھایی را بر اساس مصوبه ناعادلانه بومی شغل محل مورد تقاضا اعلام نموده است و اینکه حق بنده را ضایع نموده و امکان جـایگزین شدن داوطلبی کـه نمره قبولـی را کسب نکرده است می باشد و ایـن موضوع ضرر غیرقابل جبرانی بر حقوق مکتسبه ام وارد می کند، لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف را دارم. امـا مسئول درخواست اصلی و عمومی و نکته مھم و شکایت اینجانب بدین قرار است که:

در زمان ثبت نام در سومین آزمون استخدامی دستگاھھای اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی کشور، سازمان سنجش دو مورد وضعیت بومی را مثل تمام آزمونھای دیگر تعیین می کند که شامل بومی شھرستان و بومی استان می باشد اما پس از برگزاری آزمون استخدامی مورخ ١٣٩۵/٨/٢١ سازمان سنجش طی اطلاعیه ای از شرکت کنندگانی که نمره قبولی را کسب کرده اند می خواھد که مجدداً وضعیت بومی خود را بررسی نمایند و در این مرحله «بومی شغل محل مورد تقاضا» را به دو مورد بومی استان و شھرستان اضافه می کند و اظھار می کند که قبول شدگان صرفاً از بین بومیان شغل محل مورد تقاضا انتخاب خواھند شد و در صورت عدم تکمیل سپس از بین بومیان شھرستان و استان تکمیل خواھد شد که البته عدم تکمیل در شھر شغل محل مورد تقاضا (فردوس) غیرممکن است.بومی شغل محل مورد تقاضای از نظر سازمان سنجش بدین گونه تعریف شده است: داوطلب باید صرفاً در شھر مورد نظر متولد شده باشد و نه شھرستان مورد نظر، به طور مثال شھرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی دارای سه بخش مرکزی،اسلامیه و خانکوک می باشد که ھر یک دارای چندین روستا ھستند و روستای سرند که محل تولد اینجانب نیز ھست در دھستان باغستان واقع شده است. حال از نظر سازمان سنجش افرادی که متولد خود شھر فرودس (و نه روستاھای این شھرستان) ھستند در اولویت مستقیم قرار داشته و صرفاً آنھا بومی شغل محل مورد تقاضا ھستند. یعنی حق تمام افراد و مردمی که در بیرون از این شھر متولد شده اند چه در روستاھا و چه در سایر بخشھای این شھرستان به ھمین آسانی تضییع گردیده و نمی توانند در رقابتی عادلانه شرکت داشته باشند. چرا که قبل از روستاییان صرفاً این مردم شھر فرودس ھستند که در اولویت مستقیم قرار گرفته اند و این خلاف قوانین موضوعه مملکتی و شرع مقدس انور است. طبق اصل ١٩ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مردم ایران از ھر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینھا (محل تولد) سبب امتیاز نخواھد بود. طبق بند ٨ ماده ١٩ سند نھایی چشم انداز بیست ساله جمھوری اسلامی ایران، تأکید بر رفع محرومیتھا خصوصاً در مناطق روستایی کشور شده است که البته با این مصوبه سازمان سنجش کشور کمک شایانی به افزایش محرومیت روستاھا می شود. این یعنی ظلم در حق تمام
روستاییان و سایر بخشھای کلیه شھرھای کشور، آن وقت دولت مدام شعار می دھد که مھاجرت از روستاھا زیاد شده و باید روستاھا آباد گردند و …

با توجه به این مصوبه که سازمان سنجش آن را اعمال نموده است، تبعیض بسیار آشکاری بین متولیدن شھر و روستا آن ھم در یک شھرستان واحد را شاھد ھستیم که بسیار به دور از عدالت و انسانیت و آرمانھای انقلاب اسلامی است. یعنی بدین ترتیب اینجانب باید منتظر باشم تا در روستای سرند بیمارستانی ساخته و افتتاح شود تا بومی آنجا محسوب شوم و بتوانم شامل بومی شغل محل مورد تقاضا باشم و استخدام شوم! شما مسئول که در حال خواندن این شکایت ھستید حتماً اینجانب را درک می کند و متوجه این تبعیض و بی عدالتی آشکار شده اید که سازمان سنجش پس از برگزاری آزمون استخدامی تبعیض و بی عدالتی را اعمال کرده و بین متولیدن شھر و روستاھای واقع در یک شھرستان تفاوت می گذارد و این بی عدالتی آشکار است. مثلاً بنده که با نمره بالایی در این آزمون جزو ده نفر قبول شده بوده ام و باید بدون مصاحبه و… استخدام می شده ام (با توجه به نظریه سازمان سنجش گروه شغلی پرستار برابر ظرفیت اعلام شده است و مستقیماً استخدام می شوند) با توجه به اینکه در شناسنامه ام نوشته شده که در یکی از روستاھای این شھرستان متولد شده ام، بومی فردوس محسوب نشده ام و مردود اعلام شده ام و این پایان ماجرا نیست چرا که در شرایط بومی محل مورد تقاضا چھار بند دیگر نیز آمده است که به طور مفصل در اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش در قسمت استخدامھا درج شده است. مثلاً ھمسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروھای مسلح نیز در گروه بومی شغل محل مورد تقاضا قرار گرفته اند.

به طور کلی ۵ گروه را در بومی شغل محل مورد تقاضا قرار داده و آنھا را در اولویت مستقیم استخدام گذاشته و در صفحه اول اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ صراحتاً اظھار می کند که استخدام صرفاً از بومیان شغل محل مورد تقاضا صورت خواھد گرفت…. ۵ گروه ذکر شده در اولویت استخدام باشند و بعد می رسد نوبت به بومیان شھرستان و ما بدبختھای روستایی …! خودم و ھمه شما قضات را به عدالت و برابری دعوت می کنم. دو درخواست اصلی بنده از شما قضات این است که:

١ـ رسیدگی به وضعیت استخدامی بومی اینجانب با توجه به اینکه بنده ۴ سال دبیرستان را در شھر فردوس گذرانده ام بومی شغل محل مورد تقاضا محسوب میشود (باتوجه به بند الف ٣ اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش) اما برای ارائه مدرک مورد نظر گزینه شناسنامه را علامت زدهام (بند الف ١ اطلاعیه ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش) که روستای سرند به عنوان محل تولدم درج گردیده و سازمان سنجش نیز براساس محل تولد وضعیت بومی بنده را «بومی شھرستان» تلقی نموده است و نه بومی شغل محل مورد تقاضا (شھر فرودس) و آن را نپذیرفته و رد کرده است و در آخرین مرحله استخدامی بنده را نپذیرفته است و از دور خارج کرده است بنده تقاضای اعمال بند سوم الف اطلاعیه مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ سازمان سنجش را دارم (چھار سال از دوران تحصیلی در شھر مورد
نظر گذرانده شده است).

٢ـ اینجانب تقاضای حذف وضعیت بومی «شغل محل مورد تقاضا» را از سومین آزمون استخدامی دستگاھھای اجرایی کشور و دانشگاھھای علوم پزشکی که توسط سازمان سنجش در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢١ برگزار شده است و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اعمال شده است را دارم تا حق و حقوق میلیونھا روستایی ضایع نگردد و شاھد تبعیضی چنین آشکار در حکومت جمھوری اسلامی ایران نباشیم. (لازم به ذکر است که بومی در کشور فقط به دو صورت بومی شھرستان و بومی استان تعریف شده است اما سازمان سنجش پا را فراتر گذاشته و بومی دیگری را تعریف و اعمال نموده است که باعث تضییع حق روستاییان و سایر بخشھای شھرستانھا گردیده است. بنده متولد روستای سرند می باشم و در سومین آزمون استخدامی دستگاھھای اجرایی و دانشگاھھای علوم پزشکی به عنوان بومی شھرستان تلقی شده ام و نه بومی شغل محل مورد تقاضا، زیرا تولد اینجانب روستای سرند می باشد و شغل محل مورد تقاضا شھر فردوس است و به ھمین آسانی در آخرین مرحله از استخدام پس از کسب نمره قبولی عالی بنده را مردود اعلام می کنند.

قانونگذاری که در تھران بزرگ این چنین مصوبه و قانونی را وضع و اجرا می کند، مسلماً روستایی نبوده و نیست تا حال بنده و سایر روستا نشینان را درک کند ولی شما قضات دیوان عدالت اداری حتماً درک خواھید کرد که این مصوبه خطرناک چقدر باعث تضییع حقوق مردم روستایی و خارج از شھرھا شده است. با وضع و اجرای چنین مصوباتی، ھیچ روستا نشین یا کسی که محل تولد وی در حدود ٣٠ سال پیش روستا بوده است، نمی تواند پیشرفتی داشته باشد و باز ھم این شھرنشینان ھستند که موقعیتھای شغلی را اشغال می کنند حتی بدون مھارت و دانش کافی زیرا ملاک سازمان سنجش محل تولد داوطلبین بوده است و اظھار میکند داوطلبین بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره خیلی پایین نسبت به داوطلبین بومی شھرستان در اولویت استخدام ھستند و ھرگز در روستاھا دانشگاه یا بیمارستان یا اداره ای تأسیس نمی شود که بنده روستایی بتوانم آنجا استخدام شوم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١۶٧٩۴۴٢ـ ١٣٩۶/١١/١۵ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠١١٢۴ـ ١٣٩۶/٩/٢۶ و پیرو نامه شماره ١۶٢۴٨٠٠ ـ ١٣٩۶/١٠/١٩ در خصوص شکایت آقای سیدحسن قربانی اعلام می دارد:

١ـ در خصوص موضوع مورد شکایت نامبرده از سوی امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان با وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه به عمل آمد که توجه آن شعبه را به نامه شماره ٢٠٩/١٠٢٨ ـ ١٣٩۶/١١/۴ وزارت مزبور و ضمائم آن منضم به نامه شماره ٩۶۶۶١۴ـ ١٣٩۶/١١/٩ امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی معطوف می دارد.

٢ـ ھمان گونه که استحضار دارند به موجب بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به اعترضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و … در مواردی قابل طرح در ھیأت عمومی است که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که ھمان گونه که ملاحظه می نمایند علی رغم اینکه شاکی تقاضای ابطال وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا از سومین آزمون استخدامی سال ١٣٩۵ ،را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر این که تعیین وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا خلاف کدام قانون و یا کدام مقوله شرعی می باشد ارائه ننموده است. لذا تقاضای نامبرده از مصادیق موضوع بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی گردد به علاوه با توجه به قسمت اخیر نامه وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی نامبرده براساس اولویت بومی و نمره فضلی به استخدام پیمانی دانشگاه متبوع خود درآمده است. لذا در خصوص موضوع مورد شکایت شخصی شاکی تضییع حقی صورت نپذیرفته است، فارغ از اینکه خواسته شخصی ایشان اصولاً از مصادیق قابل طرح در ھیأت عمومی نمی باشد و اصلح آن بود که خواسته شخصی خود را در یکی از شعب دیوان طرح می نمود.

علیھذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته شخصی شاکی قبال طرح در ھیأت عمومی نبوده ضمن اینکه محقق گردیده است.

ھمچنین تقاضای دیگر نامبرده منطبق با مقررات نبوده و رد شکایت ایشان در این خصوص در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

١ـ ……

٢ـ …..

٣ـ کلیه سھمیه استخدامی پس از کسر سھمیه ھای استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو)، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگھی و کسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواھد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز ھر یک از رشته ھای شغلی مندرج در آگھی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» ھمان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می باشد سھمیه استخدامی پس از کسر سھمیه ھای قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شھرستان ذیربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می یابد.

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاھھای علوم پزشکی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ١٣٩۵

ج) اصلاحات مربوط به دفترچه راھنمای ثبت نام:

١ـ تذکر ١ قسمت «مدارک مورد نیاز در ھنگام ثبت نام» مندرج در صفحه ۴ دفترچه به صورت ذیل اصلاح می گردد:

ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواھی فراغت ازتحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان روز برگزاری آزمون (١٣٩۵/۶/١٩ (و ملاک عمل برای مشمولین بند ٢ شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ٢ دفترچه آخرین روز ثبت نام و محاسبه سن آنھا از تاریخ ١٣٩۵/۴/٢٨ می باشد.

٢ـ شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سھمیه ھای قانونی» مندرج در صفحات ٩ و ١٠ دفترچه راھنمای ثبت نام به شرح ذیل اصلاح می گردد:

شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیھای پانزده گانه ذیل باشند. حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا،بومی استان یا شھرستان تلقی می گردند.

یک ـ محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با محل مورد تقاضای برای استخدامی یکی باشد.

دو ـ ……

……..

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در سال ١٣٩۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)

…….

…….

تذکر بسیار مھم: ظرفیت ھر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان «بومی شھرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شھرستان این ظرفیت به داوطلبان «بومی استان» اختصاص خواھد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حدنصاب با حال بومی «شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شھرستان یا بعد از آن بومی استان که دارای نمروه کل بالاتر ھستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. بنابراین دقت لازم در خصوص تعیین حالت بومی در سایت سازمان صورت پذیرد.

مثال: آزمون استخدامی برای بیمارستان شھر کارون از توابع شھرستان اھواز در استان خوزستان می باشد. داوطلب رشته محل مذکور در صورتی که مشمول یکی از بندھای پنجگانه گزینه «الف» برای شھر کارون باشد، «بومی محل مورد تقاضا» تلقی خواھد شد. لیکن چنانچه داوطلبی دارای یکی از ویژگیھای پنجگانه گزینه «ب» باشد مثلاً محل تولد ایشان اھواز باشد، برای رشته محل مذکور «بومی شھرستان» محسوب می شود. درصورتی که فردی در اندیمشک (یکی از شھرستانھای استان خوزستان) حداقل چھار (۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، برای رشته محل فوق الذکر، «بومی استان» محسوب می شود. لذا در صورتی که این ظرفیت از بین داوطلبان دارای حدنصاب «بومی محل مورد تقاضا» تکمیل نشود به بومی شھرستان و پس از آن به بومی استان و در نھایت به غیربومی اختصاص می یابد. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ١۵/١۵ برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شھرستان یا استان با نمره کل مثلاً ۵٢/۴٠ معرفی نشود.

لذا موکداً اعلام می دارد داوطلبان مذکور لازم است بعد از مطالعه دقیق تعاریف و نکات ذیل، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در ھر یک از بندھای حالت بومی، نوع بومی مشاھده نموده اند، جھت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/١٠/٧ با ورود به سیستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند. بدیھی است نتایج معرفی شدگان صرفاً بر اساس حالت بومی اعلام شده در این مرحله صورت خواھد گرفت. ضمناً داوطلبان فاقد حدنصاب با توجه به آن که حدنصاب فارغ از نوع بومی است کارنامه خود را مشاھده خواھند نمود و نیاز به مشاھده ویرایش نوع بومی ندارند.

شرایط بومی بودن خود را مطابق با شرح ذیل با دقت مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نمایید:

الف) «بومی محل مورد تقاضا» به فردی اطلاع می شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:

الف ـ ١ـ محل تولد داوطلب یا ھمسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

الف ـ ٢ـ ھمسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروھای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

الف ـ ٣ـ طی شدن حداقل چھار (۴ (سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راھنمایی و یا دبیرستان) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا برای استخدام.

الف ـ ۴ـ داشتن حداقل چھار (۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف ـ ۵ ـ پدر، مادر و یا ھمسر داوطلب حداقل چھار (۴ (سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره :که است کرده اعلام ٣/١١/١٣٩۶ ـ ۴٠۴٨/١٠٢/٩۶ «جزء ٢ از بند (ج) [جزء یک از بند ٢ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از جھت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عھده آن دیوان است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٧/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/۴٠۴٨ ـ ١٣٩۶/١١/٣ اعلام کرده است که جزء ٢ از بند (ج) [جزء یک از بند ٢ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی صادر می شود.

ب: با توجه به اینکه به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد و اصل ٢٨ قانون اساسی نیز مقرر داشته: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در ھیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامھای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جھت اینکه برای افراد بومی در جھات مختلف اولویتھای استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصتھای شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش بینی «بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جھت استخدام در شھرھای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل ھای برگزاری آزمونھای استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون
استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده تشخیص داده می شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

سایت ساز