وکیل آنلاین

رای شماره ھای ١١۶٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ھای ١١۶٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۶٨ مورخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/٢٩ شماره دادنامه: ١١۶٨ شماره پرونده : ٩٧٠٣٩٧۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم مریم بدری کویشاھی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال بخشنامه ھای شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و ٣٧٠٠/٨٣۴٣٢/۶١٢ ـ ١٣٩٧/٨/١٣ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” از مرداد ماه سال ١٣٩٧ طبق دو بخشنامه مورد شکایت، رتبه و طبقه تمامی افرادی که از دستگاه ھای دیگر به آموزش و پرورش منتقل می شوند، کاھش پیدا کرده است و در بخشنامه ھای شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و ٣٧٠٠/٨٣۴٣٢/۶١٢ ـ ١٣٩٧/٨/١٣ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان سوابق خدمتی کارکنان منتقل شده از سایر دستگاه ھا بـه آمـوزش و پرورش به عنوان تجربـه مربوط (آموزشی) محاسبه نمیگردد و با توجـه بـه اینکه شرایط و ضوابط ارتقای شغلی تمام دستگاه ھا حتی آموزش و پرورش به یک نحو و یکسان است، تفاوت و تبعیض در ارتقای شغلی کارکنان مغایر بند ٩ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۶۵ و ۶٧ قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا خواھشمند است ضمن بررسی دقیق موضوع مورد شکایت نسبت به اعاده حقوق بنده، رفع تبعیض ناعادلانه و ابطال بخشنامه ھای شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و ٣٧٠٠/٨٣۴٣٢/۶١٢ ـ ١٣٩٧/٨/١٣ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، دستور اقدام و پیگیری لازم را صادر فرمایید. “

متن بخشنامه شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ در قسمت مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بند ٣ بخشنامه مورد شکایت (٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش ٣ـ ایام خدمت تمام وقت کارکنان سایر دستگاه ھای دولتی که به وزارت آموزش و پرورش منتقل و در مشاغل قابل تخصیص در طرح طبقه بندی معلمان انتصاب می یابند، جزء سنوات خدمت دولتی قابل محاسبه می باشد، لیکن ایام مذکور به عنوان تجربه مربوط (آموزشی) قابل محاسبه نمی باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ٨١٠/۴۴۵٠١ـ ١٣٩٨/٣/٢١ توضیح داده است که:

” ١ـ شاکی باید طبق ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خارج از صلاحیت را اعلام می کرد و علاوه بر آن به بیان کلیاتی بسنده کرده است که تبعیض صورت گرفته است. ٢ـ بخشنامه مورد شکایت (٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶) برگرفته از مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که به استناد ماده ٧٠ و قسمت اخیر ماده ٨٧ و بندھای ١ و ٢ بند (ب) ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط حاکم بر طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و احتساب سوابق تجربی آنان در صلاحیت آن شورا می باشد. ٣ـ به موجب مواد ١ و ٢ مصوبه شورای توسعه (دستورالعمل ساعت تدریس ھفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور) (مصوبه شماره ٢٢٠/٩١/۴٣٠٧۵ ـ ١٣٩١/١١/٢۴) که مقرر شده است: «ماده ١ـ تجربه آموزشی مندرج در شرایط احراز مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور عبارت است از خدمت تمام وقت در یکی از پستھای قابل تخصیص در مشاغل طرح طبقه بندی فوق که طبق حکم یا دستور کتبی مسئولین ذی صلاح وزارت آموزش و پرورش انجام شده باشد» «ماده ٢ـ تجارت غیرمربوط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مشمولین این طرح به میزان یک دوم تجارب آموزشی مربوط، محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد» ایام خدمت تمام وقت کارکنان انتقال یافته به وزارت آموزش و پرورش، ھر چند جزء سنوات خدمت دولتی مستخدم قابل محاسبه است، ولی با توجه به ماده ٢ مصوبه فوق، سنوات خدمت تمام وقت دولتی شاکی به عنوان تجربه غیرمربوط (غیرآموزشی) قابل تخصیص می باشد. با عنایت به مراتب صدرالذکر، رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨٩ـ ١٣٩٨/١١/١۶ بخشنامه شماره ٣٧٠٠/٨٣۴٣٢/۶١٢ ـ ١٣٩٧/٨/١٣ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان را به دلیل اینکه مبتنی بر سند بالا دستی خود بوده و مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بخشنامه شماره ٧١٠/١۴ـ ١٣٩٧/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ٧٠ قانون مدیریت خدمـات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ مقـرر شده شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه ھای اجرایی به تناسب وظایف پست ھای قابل تخصیص به ھر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مھارت و دوره ھای آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنھاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و انتصاب افراد به مشاغل مذکـور با رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد. ثانیاً: شـورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بـه موجب بخشنامه شماره ٢٠٠٠/٩١/۴٣٠٧۵ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور را تصویب کرده است که به موجب ماده٢» دستورالعمل میزان ساعت تدریس ھفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» موضوع مصوبه شماره ۴٣٠٧۵/٩١/٢٢٠ ـ ١٣٩١/١١/٢۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تجارب غیرمرتبط تمام وقت دولتی (غیرآموزشی) مشمولین این طرح، به میزان ١/٢ تجارب آموزشی مربوط محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد و از آنجا که وزارت آموزش و پرورش دارای مشاغل اختصاصی مختص به خود می باشد و شرایط تصدی آن مشاغل توسط شاغلین، مشروط به وجود شرایطی از جمله تجربه، مھارت و عوامل مؤثر دیگر است و تعیین این ضوابط و شرایط احراز آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور موکول شده است و شورای مذکور به این امر در سال ١٣٩١ به موجب دستورالعمل یادشده اقدام کرده است، بنابراین اطلاق بند ٣ بخشنامه مورد شکایت که سنوات خدمت دولتی را قابل محاسبه دانسته ولی آن ایام را به عنوان تجربه مرتبط آموزشی قابل محاسبه اعلام نکرده است و میزان ارفاق یک دوم مصوب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی را نادیده گرفته است به علت خروج از حدود اختیارات و عدم صلاحیت مرجع وضع آن مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز