وکیل آنلاین

رای شماره ٧۴٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٧۴٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنھا وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی باشد، لذا آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۴٧ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ با موضوع: «با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنھا وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی باشد، لذا آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

شماره دادنامه : ٧۴٧ تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۶/۴ شماره پرونده : ٩٨٠٣۴۵٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : رییس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ خانم سوره علیزاده به موجب لایحه مورخ ١٣٩٨/۵/١۶ اعلام کرده است که:

” در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده اند.”

٢ـ نامبرده به ھمین جھت صدور رأی ایجاد رویه را درخواست می کند.

٣ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارش شماره ٩٨٢٠۴٠٩ ـ ١٣٩٨/٧/١۵ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:

” در خصوص نامه شماره ٩٨٢٠۴٠٩ موضوع درخواست خانم سوره علیزاده مبنی بر تقاضای اعمال ماده ٩٠ قانون دیوان به استحضار می رساند:

نظر به اینکه در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه ھای دولتی برخی شعب دیوان شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی را کافی دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده اند، لکن یک شعبه دیوان با این استدلال که آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی ربط نیز می گردد، مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۶٧۵ ـ ١٣٨۶/٨/٨ ،۶٣۶ ـ ١٣٨٧/٩/٢۴ و ٢٠٠ ـ ١٣٩١/۴/١٩ ھیأت عمومی دیـوان و بـه جھت عـدم طرح شکایت بـه طرفیت صندوق بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است، لذا ھرچند رأی وحدت رویه شماره ۵٩ ـ١٣٩١/٢/١١ در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در دستگاه ھای دولتی و آراء وحدت رویه فوق در خصوص لزوم طرف قراردادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوطه موضوع الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال و موارد مشابه صادر شده است، لکن با توجه به اینکه در خصوص طرح دعوی به طرفیت دستگاه متبوع شاکی به خواسته احتساب ایام خدمت غیررسمی، شعب دیوان استنباط ھای مختلفی داشته و آراء متعارضی صادر نموده اند، فلذا موضوع از مصادیق آراء متعارض به نظر می رسد و صرف نظر از درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ٩٠ قانون دیوان عدالت اداری موضوع وفق ماده ٨٩ قابل طرح در ھیأت عمومی می باشد. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد. “

۴ـ رییس دیوان عدالت اداری نیز با این پیشنھاد موافقت و موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٧۵۵ با موضوع دادخواست خانم سوره علیزاده به طرفیت اداره کل بھزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از مورخ ١٣٨١/١١/١ تا ١٣٨۶/١٠/١ و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت به پیمانی ذخیره مرخصی ایام خدمت قراردادی به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠۴٧٩ـ ١٣٩۵/۴/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت براساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی ھم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده دھم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٢٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٨٠١ـ ١٣٩٧/٣/۵ به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:

با توجه بـه اینکه آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذیربط می گردد و شاکی در طرح شکایت صندوق مربوطه را مورد ٣۶۴ الی ١٩/۴/١٣٩١ ـ[ ١٩٩ ـ ٢٠٠] ٢٠٠ ؛١٩٩ ،٢۴/٩/١٣٨٧ ـ ۶٣۶ ،٨/٨/١٣٨۶ ـ ۶٧۵ شماره آرا مستفاد بنابراین نداده قرار شکایت [٣۶٢ الی ٣۶۴ ]ـ ١٣٩۵/٨/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی وجاھت قانونی نداشته لذا با رعایت مواد ٧١ و ١٧قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رأی تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد شکایت صادر میشود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ١٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٨۴٧۵ با موضوع دادخـواست آقای ابراھیم زینال پور به طرفیت اداره کل بھزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سـوابق خـدمتی تمام وقت از تـاریخ ١٣٨٢/٣/١ تـا ١٣٨٣/٧/٣٠ بـه موجب دادنامـه شمـاره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠١٠٠٢۶۵۵ ـ ١٣٩٣/١١/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی بر مبنای ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری به طور تمام وقت خدمت نموده و حقوق خود را از محل منابع دولتی دریافت نموده است لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ١٠ و ۵٨ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و رأی شماره ۵١٢ و ۵١١ـ ١٣٨٩/١١/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت .

ج: شعبه ٨ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۵٣٧٠ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل حاتم زاده بنشانی به طرفیت سازمان بھزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام وقت [دوران قراردادی از ١٣٨١/٩/١٢ تا ١٣٨۶/١١/١ ]و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت پیمانی در احکام صادره و ذخیره مرخصی دوران قراردادی به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٨٠١١٠٢ـ ١٣٩١/۶/٢۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ھا و سازمان ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و شھرداری ھا در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمات دولتی محسوب و منظور خواھد شد و چون شاکی پرونده برابر تصویر مصدق قراردادھای تنظیمی به شماره ١٩٠۵۶ ـ ١٣٩١/٩/١٢ ،١٠٣۵ ـ ١٣٨٢/١/۵ ،٣٧۵٣ـ ـ٢٠۴١٩/١ شماره نامه و ٢١/٣/١٣٨۶ ـ ٨٠٧٨ ،٢١/٨/١٣٨۵ ـ ١۵٨٧٨ ،٣٠/١/١٣٨۵ ـ١٠۵٩ ، ١٠/٢/١٣٨۴ ـ ٣۴۴۶ ،٢١/٢/١٣٨٣ ١٣٨٨/۴/١۶ مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از ١٣٨١/٩/١١ تا ١٣٨۶/١١/١ در سازمان بھزیستی آذربایجان غربی اشتغال به خدمت تمام وقت داشته علی ھذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا ً به مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان بھزیستی آذربایجان غربی به احتساب ایام خدمت قراردادی شاکی (١٣٨١/٩/١١ تا ١٣٨۶/١١/١) به عنوان سابقه خدمت دولتی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.

د: شعبه ۴١ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۵۶۵٣ با موضوع دادخواست خانم زرین تاج علیزادگان به طرفیت اداره کل بھزیستی استان آذربایجان و به خواسته احتساب سنوات خدمتـی تمـام وقت از تاریخ ١٣٨٠/۵/١ تا ١٣٨۴/٣/١ و ذخیره مرخصـی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠۴١٠١٢٢٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت وزارتخانه ھا به سازمان ھا و شرکت ھای دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواھد شد و از آنجا که طرف شکایت نیز خدمت تمام وقت شاکی را از مورخ ١٣٨١/١٢/٢٩ تا ١٣٨۴/٣/١ را مورد تکذیب قرار نداده است بنابراین شکایت مطروحه در حد سنوات یاد شده (١٣٨١/١٢/٢٩ تا ١٣٨۴/٣/١ ) موجه تشخیص و حکم به ورود و احتساب آن را صادر و اعلام می نماید ولیکن در خصوص سایر سنوات حکم به رد صادر می گردد و ھمچنین با توجه به اینکه دلیل و مستندی مبنی بر ذخیره مرخصی ایام قراردادی ارائه نگردیده است بنابراین در این خصوص نیز شکایت مطروحه محکوم به رد میباشد و رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھـ: شعبه ٢٧ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٢٢٩۶ با موضوع دادخواست خانم شھین جمشیدی به طرفیت اداره کل بھزیستی آذربایجان غربی و به خواسته ١ـ احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از تاریخ ١٣٧۶/٨/١٧ تا ١٣٨٠/٧/٣٠ و ٢ـ ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٢٣٩ـ ١٣٩۴/۵/٢۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ٢۴٣٩ـ ١٣٩٣/١٠/١٧ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خدمت و سابقه فعالیت شاکی در بازه زمانی مورد درخواست (از تاریخ ١٣٧۶/٨/١٧ تا ١٣٨٠/٧/٣٠ ) مورد قبول و اذھان خوانده واقع گردیده با استناد به ماده ١۵١ قانون استخدام کشوری و ھمچنین رأی وحدت رویه ۵١ـ ١٣٩١/٢/٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیصلاح لازم الاتباع می باشد شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا ً به ماده ١٠ و ١١و۶۵ از قانون اخیرالبیان حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : نظر به اینکه اولاً: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنھا وجود ندارد تا  لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیررسمی موضوع تبصره ٢ ماده ٨۵ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣۴۵/٣/٣١ و ماده ١٠۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل ھستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می باشد، لذا جھت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

افزودن یک دیدگاه