وکیل آنلاین

رای شماره ٧١٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ٧١٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض مفاد تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سھمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی برای استخدام می باشد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧١٩ مورخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با موضوع: «تعارض مفاد تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سھمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی برای استخدام می باشد بنابراین رأی شعبه ٢٩ بدوی دیوان و ٢٩ تجدیدنظر که بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/٢٨ شماره دادنامه: ٧١٩ شماره پرونده: ٩٩٠٠١٣٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای امیر مدھنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای امیر مدھنی به موجب نامه ای اعلام کرده است که:

” موضوع: ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب امیر مدھنی دارای پرونده به کلاسه ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٠٧۴۶ و شماره بایگانی ٩٨٠٨٠٠ در شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشم که پس از رسیدگی ھای انجام شده دادنامه شماره ٢٣٢٧ـ ١٣٩٨/۶/٢٣ صادر و شکایت اینجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده ٨٩ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد در صورت صدور رأی در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنھا ذی نفع می تواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جھت بررسی در ھیأت عمومی ارائه نماید نقض رأی صادره از سوی شعبه مورد استدعاست.

١ـ اینجانب فرزند علی مدھنی جانباز ٢۵ درصد و دارای کد جانبازی به شماره ۵٩٢٩٨۶٨٠٢۶ از کارکنان بازنشسته بانک سپه می باشم.

٢ـ حـال لازم به ذکر است که برابر تبصره ٢ مـاده ٢١ قانون جامع ایثارگران که بیان می دارد کلیه دستگاه ھای مشمول این قانون موظفند یکی از فرزندان شھید، جانباز ٢۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید.

٣ـ بر اساس ماده ۴٨ الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی و شرکت ھای دولتی، سازمان صدا و سیما و کلیه سازمان ھا و شرکت ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شھید جانباز ٢۵ درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام می باشند علاوه بر سھمیه استخدامی ایثارگران در ھمان دستگاه استخدام نمایند.

۴ـ ھمچنین چندین نفر از ھمکاران پدر اینجانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رأی مثبت دریافت نموده اند که آراء شماره ۵١۴۴، ۵١٧٧ و ۴٠۴١ از شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است. لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جھت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ١٠ ،١١ ،۶٣ و٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و از ریاست تقاضا می شود که اقدامات لازمه را در جھت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند.”

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٠٧۴۶ با موضوع دادخواست آقای امیر مدھنی به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠۶٠٣۵ ـ ١٣٩٧/١٢/١٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مـاده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه سـازمان مکلفند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز ٢۵ درصد به بالا بر اساس سھمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سھمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۴٨ قانون مذکور و مستفاد به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠٢٣٢٧ـ١٣٩٨/۶/٢٣ شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢۴٠٠٨٠٢ و ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٢۴٠٠٨٠٣ با موضوع دادخواست آقای مصطفی مافی و خانم فاطمه لولوزاده به طرفیت ١ـ بانک سپه ٢ـ سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای ٢۵ درصد طبق ماده ۴٨ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامه ھای شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١٧٠٩ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١٧١١ـ ١٣٩٧/۶/١٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ٢ آیین نامه ساماندھی اشتغال فرزندان شاھد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند (و) ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چھارچوب سھمیه ھای استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاھد و جانباز پیش بینی نشده است و رأی وحدت رویه شماره ٩١٧ـ ١٣٩٢/١١/٢٨ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مـؤید این مطلب است و در آزمـون استخدامی دستگاه طرف شکایت بـه لحاظ کثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سھمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سھمیه اقدام شده است با توجه به اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصتھا رعایت و مراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمی باشد، بنابراین شکایت شاکی قابل پذیرش نمی گردد و مستندا ً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١٧٠٩ـ ١٣٩٧/۶/١٠ شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۴٠۴١ـ ١٣٩٧/١٠/١١ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز ۴٠ درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه می باشد شاکی تقاضای اعمال ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است.علی ای حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق تجدیدنظرخوانده مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان ٢۵ درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سھمیه استخدامی ایثارگران در ھمان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام تجدیدنظرخوانده بانک سپه دارای ۵۴١ نفر سھمیه استخدامی بوده است، بنابراین تجدیدنظرخوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکی است با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھمچنین در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی شمـاره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢۴٠١٧١١ـ ١٣٩٧/۶/١٠ شعبـه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠۵١۴۴ـ ١٣٩٧/١٢/١٣ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

پدر تجدیدنظرخواه از کارکنان بانک سپه و جانباز ٧٠ %بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علیھذا نظر به اینکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال ١٣٩۶ برگزار گردیده و بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٩١ کلیه دستگاه ھای مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سھمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شھید، جانبازان ٢۵ درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند ھمچنین به موجب بند (ج) ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ١٣٩۵ دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شھدا و جانبازان ھفتاد درصد و بالاتر شده اند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ٧۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مـورد نیاز دستگاه ھای اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنھا در ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ھای آن مشخص شده است، بنابراین ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (١ (مصوب ١٣٨۴/٨/١۵ به جھت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده و قابل : مفاد تبصره ٢ ماده استناد نیست و رأی شماره ٨٨٢ و ٨٨٣ ـ ١٣٩٨/۵/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است. ثانیاً ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت متفاوت است و اخـتصاص به فرزند جـانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سھمیه با رعـایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جھت استخدام یکی از فرزندان شھید، جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه می باشد و : حکم مقرر در بند (ج) ماده رأی شماره ١٨۴٩ الی ١٨۵١ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. ثالثاً ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ھای آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شھداء و فرزندان جانبازان ھفتاد درصد (٧٠%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.» تکلیف برنامه ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تأمین اعتبار، تعیین سھمیه استخدامی برای دستگاه ھای اجرایی و…. را فراھم نماید و نمی توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر شده است از جمله وجود سھمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فـرد مستثنی کرد. با توجـه به مراتب رأی شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه ٢٣٢٧ـ١٣٩٨/۶/٢٣ کـه در مقام تأیید رأی شماره ۶٠٣۵ ـ ١٣٩٧/١٢/١٣ شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز