رأی ٧٨۶ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۷۸۶

رأی ٧٨۶ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره      ٩۶/١٠٧٩/ھـ      ١٣٩۶/٨/٣٠

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٨۶ مورخ ١٣٩۶/٨/٩ با موضوع:

«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٨/٩

شماره دادنامه: ٧٨۶

کلاسه پرونده : ھـ/١٠٧٩/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : نظر به اینکه در رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون
ماده ١٠٠ قانون شھرداری منطبق با قانون تشخیص شده و مصوبه مورد اعتراض ابطال نگردیده لکن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبه شورای اسلامی شھر کرج ناظر بر وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ قانون
شھرداری را مغایر قانون تلقی کرده و مصوبه شورای اسلامی شھر کرج را ابطال کرده است موضوع از مصادیق ماده ٩١ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص شد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

چون در رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مغایر قانون
تشخیص نشده است ولی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ با لحاظ رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ
١٣٨٠/١١/١۴ و در مقام اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ وضع عوارض علاوه بر
جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را مغایر قانون تشخیص داده است در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که
ھیأت عمومی در رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ بخشنامه معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران در وضع عوارض
علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شھرداری خارج
است، ابطال کرده و ھیأت عمومی در ماھیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود در نتیجه در رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ که مصوبه
جلسه ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ در مقام اعمال ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رأی ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ابطال شده منطبق با قانون صادر
نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی شھر کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و ھیأت عمومی پیشتر از این رأی در ماھیت
عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود، بنا به مراتب چون ماھیت جرایم کمیسیون ماده
١٠٠ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مصوبه جلسه ١٣٩٣/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه
بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد .

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز