رأی شماره ھای ٧۴٩ الی ٧۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۷۴۹-الی-۷۵۱

رأی شماره ھای ٧۴٩ الی ٧۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای ھشتگرد، شھریار، شھرقدس درخصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب ١۴/١٠/١٣٩۵ 

 شماره ٩۵/٢٠٨/ھـ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۴٩ الی ٧۵١ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای ھشتگرد، شھریار، شھرقدس درخصوص عوارض حذف پارکینگ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٣٠ شماره دادنامه: ٧۴٩ الی ٧۵١
٩۵/٢٠٨ ،٩۵/۴٠٨ ،٩۵/٣٣۴ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بند ١۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ١٣٩۴ 

ب ـ بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ١٣٩۵
ج ـ بند ٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ١٣٩۵
گردش کار: به موجب بند ١۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھرقدس در سال ١٣٩۴ و بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی
شھر جدید ھشتگرد در سال ١٣٩۵ و بند ٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:
الف ـ بند ١۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر قدس در سال ١٣٩۴:
«١۴ (عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملھای شماره
٢٣٣١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراھم نباشد، شھرداری می بایست نسبت به وصول
عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P×K) ×متراژ یک واحد پارکینگ) (٢۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناھای با کاربریھای مختلف می باشند.
مسکونی تجاری اداری صنعتی سایر ١٠ ١٢ ١۵ ٢٠ ١٠
تبصره: چنانچه بناھای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد.»
ب ـ بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در سال ١٣٩۵:
«٢ـ ١٢ (عوارض حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ برای مالکین فراھم نباشد،
بایست می شھرداری کشور وزارت ۴/۶/١٣٧١ مورخ ٣۴/٣/١/١٠٧۴٠ و ٧/٢/١٣٧١ مورخ ٣۴/٣/٢٣٣١ شماره دستورالعملھای مطابق
نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P×K) ×متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:
K = ضریب مربوط به بناھای با کاربری ھای مختلف می باشند.
P = ھمان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدھای مسکونی عدد ٢۵ و واحدھای تجاری عدد ۵٠ و واحدھای صنعتی و اداری عدد ٣۵ و آموزشی ـ فرھنگی عدد
١۵ و درمانی ـ پزشکی ٢٠ و ورزشی ١۵ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ٢۵ و سایر بناھا عدد ١۵ تعریف شده است.
تبصره١ :متراژ مربوط به ھر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح ھادی یا تفصیلی ھر شھرداری محاسبه
می شود.
تبصره٢ :قیمت ارزش مناطقی از شھر که کمتر از مبلغ ۴٠/٠٠٠ ریال می باشد حداقل ھمان مبلغ ۴٠/٠٠٠ ریال ملاک محاسبه قرار
خواھد گرفت.”
ج ـ بند ٨ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر شھریار در سال١٣٩۵:
«٨ ـ عوارض حذف پارکینگھا:
A =٢۵ P
اداری و مسکونیA ٢۵
۴٠ A تجاری
١۵ A سایر
تبصره١ :در روستاھا ٧٠ %فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره٢ :حداکثر P ، عدد ١٢٠/٠٠٠ ریال منظور می گردد.»
٢ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستھایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله
آرای شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ،رعایت نشده است.
٣ـ آرای مذکور ھیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراھای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و
شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور ھیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.
۴ـ متن آرای ھیأت عمومی به شرح ذیل است:
الف ـ رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ھیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی سال
١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ مورخ ١٣٨۶/١٢/١٢ ،ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را
ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ١٣٨٨/١١/۴
شورای اسلامی شھر بوشھر موضوع وضع عوارض و تعرفه ھای منابع درآمدی شھرداری بوشھر در سال ١٣٨٩ در تجویز اخذ عوارض
بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده
۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .»
ب ـ رأی شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی:
«با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی
سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ١۴٨١ و ١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ
١٣٨۶/١٢/١٢ و رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ در مورد مشابه با لحاظ
حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ
قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ
خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. »
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ھای مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور ھیأتعمومی مغایر ھستند، با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراھای اسلامی شھرھای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراھا به ھیأت عمومی معرفی نشد. ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای بوشھر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر قدس در بند ١۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ ،شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد در بند ٢ـ ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ و شورای اسلامی شھر شھریار در بند ٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتھای مورد شکایت با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ٧۴٩ الی ٧۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ٧۴٩ الی ٧۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ٧۴٩ الی ٧۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه