رأی شماره ھای ٧٧٠ ـ ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۷۷۰-و-۷۷۱

رأی شماره ھای ٧٧٠ ـ ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص تبصره٢ ماده٩ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ موضوع استفاده از کسر ساعت کار

شماره   ۵٧۶ ـ٩۵/٩١۴/ھـ    ٢۶/٩/٢۶/٩/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٧١ ـ ٧٧٠ مورخ ١٣٩۶/٨/١۶ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی کلاسه پرونده: ٩١۴/٩۵ ،۵٧۶/٩۵ تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/١۶ شماره دادنامه: ٧٧١ ـ ٧٧٠
دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان احمد ملایی و سید منصور ھاشمی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ٩٢۶ـ١٣٩۴/١/١٠ کمیته فنی حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
مندرج در نامه شماره ۴٩١٠١١ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھای سازمان اداری و استخدامی کشور
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و بخشنامه شماره ٩۴ ـ ٧٠ ـ ١٣٩۴/١١/٢٨ و نامه ھای شماره ٧١٠/١١٨٣٨٨ ـ ١٣٩۵/٧/۶ و
٧١٠/٣١٨٠۵ ـ ١٣٩۵/٣/١ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ابطال نظریه شماره ٩٢۶ ـ ١٣٩۴/١/١٠ کمیته فنی ـ حقوقی شورای توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی مندرج در نامه شماره ۴٩١٠١١ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھای سازمان اداری و
استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و بخشنامه شماره ٩۴ ـ ٧٠ ـ ١٣٩۴/١١/٢٨ و نامه ھای شماره ٧١٠/١١٨٣٨٨
ـ ١٣٩۵/٧/۶ و ٧١٠/٣١٨٠۵ ـ ١٣٩۵/٣/١ اداره کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می رساند: دادنامه شماره ٢١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ از کلاسه پرونده ٧١٠/١١٨٣٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ابلاغیه ھای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که کسر ساعت کاری جانبازان را قابل ذخیره سازی ندانسته است به استناد
تبصره ٢ ماده ٩ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ١٣٧۴/٣/٣١ مغایر قانون دانسته و ابلاغیه ھای مذکور را ابطال نموده
است. بنابراین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩١ یعنی پس از ابلاغ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ذخیره سازی
کسر ساعت کاری جانبازان را حق قانونی آنان دانسته است. اما اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ٩۴
ـ ٧٠ به ادارات کل آموزش و پرورش استانھا اعلام نموده «ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان که در ازای عدم استفاده از کسر
ساعات کار به آنان تعلق می گیرد از ھر لحاظ تابع مقررات مربوط به ذخیره مرخصی سایر مستخدمین دستگاه ذیربط می باشد و طبق
ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان (١۵ روز) قابل ذخیره شدن است…»
اینجانب در تقاضای مورخ ١٣٩۵/٢/١٩ و طی نامه رسمی شماره ٨۴٠/٢۴۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢٠ دفتر ھماھنگی ھیأتھای رسیدگی به
تخلفات اداری از اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع خواھان ذخیره مرخصی استفاده نشده جانبازی خود موضوع تبصره ٢
ماده ٩ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آیین نامه اجرایی آن شدم و لازم الاتباع است بودن رأی ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری طی دادنامه شماره ٢١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ را متذکر گردیدم. اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع طی نامه شماره
٧١٠/١۴١٧١ ـ ١٣٩۵/٢/۴ ضمن ارسال تصویر رأی فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان موضوع را از رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه
شوراھای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استعلام نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور علیرغم اطلاع از مفاد دادنامه
مذکور طی نامه شماره ۴٩١٠١١ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ اعلام نمود: «… درخصوص برخورداری از کسر ساعت کار جانبازان موضوع ماده ۴
آیین نامه اجرایی مواد (٩ (و (١١ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اعلام می دارد: براساس نظریه
شماره ٩٢۶ ـ ١٣٩۴/١/١٠ کمیته فنی ـ حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرخصی استحقاقی که در اجرای بند (ب)
ماده (۴ (آیین نامه اجرایی مواد (٩ (و (١١ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویب نامه
شماره ٢٨٨۶/ت١٧۶٧٩ھـ ـ ١٣٧٧/۵/۶ ھیأت وزیران، به کارمند جانباز تعلق می گیرد، تابع مقررات عام حاکم بر نحوه استفاده و ذخیره
مرخصی استحقاقی کارمندان با رعایت سقف مقرر در قانون می باشد.» لذا اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع در پاسخ به
تقاضای اینجانب طی نامه شماره ٧١٠/١١٨٣٨٨ ـ ١٣٩۵/٧/۶ نظریه فوق الذکر کمیته فنی ـ حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی را به دفتر ھماھنگی ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت متبوع اعلام نمود. با وصف مراتب مذکور و نظر به اینکه اصولاً
قانونگذار در وضع قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان از جمله موضوع تقلیل ساعت کار کارمندان جانباز قصد حمایت از
جانبازان و ایجاد تسھیلات خاص برای آنان داشته تبصره ٢ ماده ٩ قانون مذکور ھمانند سایر مواد دیگر این قانون معتبر بوده و دلیلی بر
نسخ آن وجود ندارد. به تبع آن آیین نامه اجرایی مواد ٩ و ١١ قانون مذکور نیز معتبر خواھد بود براساس تبصره ٢ آن نیز جانبازانی که به
ھر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی
براساس آیین نامه برخوردار خواھند شد. براساس ماده ۴ آیین نامه ذکر شده به شماره ٢٨٨۶٢/ت١٧۶٧٩ھـ ـ ١٣٧٧/۵/۶ سه حالت
فوق نیز برای جبران عدم استفاده از کسر ساعت کار پیش بینی نموده است. چنانچه ملاحظه می شود علاوه بر اینکه قانون به جھت
حمایت از جانبازان می باشد ماھیت این تسھیلات نیز از ابتدا مرخصی استحقاقی نبوده است بلکه چگونگی جبران کسر ساعت
می باشد که به حکم قانون ما به ازای این کسر ساعت به مرخصی استحقاقی افزوده می شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز
حکمی مغایر با کسر ساعت کار وجود ندارد که موجب نسخ قانون تسھیلات استخدامی جانبازان شده باشد و یا آن را داخل در شمول
ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده باشد. لذا کسر ساعت کار جانبازان ارتباطی به ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
نداشته و قابلیت ذخیره و اضافه شدن به مرخصی استحقاقی سالانه را دارد. از سوی دیگر نظریه کمیته فنی حقوقی شورای توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی مندرج در نامه شماره ۴٩١٠١١ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرفاً به عنوان نظر
مشورتی تلقی گردیده و لازم الاجرا نیست. بدیھی است چنانچه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز چنین نظری داشته
باشد. تصمیم شورا طبق قانون پس از تایید رئیس جمھور برای دستگاھھای مشمول قانون لازم الاجرا است. لذا اینجانب به استناد
دادنامه شماره ٢١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نظریه سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان
مدیریت و برنامه ریزی سابق) و تصمیمات اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش که در صدر دادخواست ذکر شده را می نمایم.»
متن بخشنامه ھای مورد شکایت به قرار زیر است:
«برادر ارجمندجناب آقای میرزایی
سرپرست محترم امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا
با سلام واحترام
بازگشت به نامه شماره ١۴٩۵٧۴ ـ ١٣٩٣/١١/٢٨ راجع به استعلام پیرامون «نحوه استفاده جانبازان معزز از امتیاز مقرر در ماده (١١(
قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط»، تصمیم جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/١٨ کمیته
حقوقی که در تاریخ ١٣٩٣/١٢/٢۶ به تایید جانشین رئیس سازمان رسیده است، به شرح زیر ابلاغ می گردد: «مرخصی استحقاقی که
در اجرای بند (ب) ماده (۴ (آیین نامه اجرایی مواد (٩ (و (١١ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب
١٣٧٧ ـ ھیأت وزیران به کارمند جانباز تعلق می گیرد، تابع مقررات عام حاکم بر نحوه استفاده و ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان با
رعایت سقف مقرر در قانون می باشد.»
بردار ارجمند جناب آقای حسینی
مدیرکل محترم امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٧١٠/١۴١٧١ ـ ١٣٩۵/٢/۴ در خصوص برخورداری از کسر ساعات کار جانبازان موضوع ماده (۴ (آیین نامه اجرایی
مواد (٩ (و (١١ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اعلام می دارد:
براساس نظریه شماره ٩٢۶ ـ ١٣٩۴/١/١٠ کمیته فنی ـ حقوقی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرخصی استحقاقی که در
اجرای بند (ب) ماده (۴ (آیین نامه اجرایی مواد (٩ (و (١١ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع
تصویب نامه شماره ٢٨٨۶٢/ت١٧۶٧٩ھـ ـ ١٣٧٧/۵/۶ ھیأت وزیران، به کارمند جانباز تعلق می گیرد، تابع مقررات عام حاکم بر نحوه
استفاده و ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان با رعایت سقف مقرر در قانون می باشد.
اداره کل آموزش و پرورش استان … اطلاعیه ٩۴ ـ ٧٠) کارگزینی) تاریخ اطلاعیه: ١٣٩۴/١١/٢٨
نحوه اجرای مواد ٢ و ۴ آیین نامه اجرایی مواد ٩ و ١١ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ….
اطلاعیه شماره ٩۴ ـ ٧٠ با سلام و احترام با توجه به سوالات مکرر ھمکاران اداره کل آموزش و پرورش استانھا و پیگیری جانبازان
گرامی در خصوص نحوه اجرای مواد ٢ و ۴ آیین نامه اجـرایی مـواد ٩ و ١١ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب
اسلامی تصویب نامه شماره ٢٨٨۶٢/ت١٧۶٧٩ھـ ـ ١٣٧٧/۵/۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه به
اطلاع می رساند، ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان که در ازای عدم استفاده از کسر ساعت کار به آنان تعلق می گیرد از ھر لحاظ،
تابع مقررات مربوط به ذخیره مرخصی سایر مستخدمین دستگاه ذیربط می باشد و طبق ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری،
حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان (١۵ روز) قابل ذخیره شدن است. در ضمن به استناد ماده ٨ بخشنامه شماره
٧٢٣٢/١١ ـ ١٣٧٧/١٠/٢٠ سازمان مذکور در خصوص ضوابط پست سازمانی با نام جانبازان، افراد مشمول این بخشنامه نمی توانند از
کسر ساعت موظف موضوع مواد یاد شده استفاده نمایند. اداره کل امور اداری و تشکیلات.
دفتر ھماھنگی ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام واحترام
بازگشت به نامه شماره ٨۴٠/٢۴۵٨٩ ـ ١٣٩۵/٢/٢٠ در ارتباط با ذخیره مرخصی جانبازان، تصویر نامه شماره ۴٩١٠١١ ـ ١٣٩۵/٢/١٣
امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جھت اطلاع و ھرگونه اقدام لازم به پیوست ارسال
می گردد.
دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ٨١٠/٣٠٠٨٣ ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ در خصوص تقلیل ساعت کار جانبازان اعلام می دارد، با عنایت به ماده ۴ آیین نامه
اجرایی مواد ٩ و ١١ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ٢٨٨۶٢/ت١٧۶٧٩ھـ ـ
١٣٧٧/۵/۶ جـانبازانی که به ھر دلیل نتوانند مطابق مواد (٢ (و (٣ (این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بھره مند شوند با موافقت
دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق ذکر شده در ماده ۴ با آنھا رفتار می گردد و با توجه به ماده
٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره ۴٩١٠١١ ـ ١٣٩۵/٢/١٣ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھای سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور، حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان دستگاھھای اجرایی در ھر سال قابل ذخیره شدن می باشد و افراد مورد نظر با
رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در صورت داشتن شرایط می توانند از مزایای بندھای «الف» و «ج» ماده ۴ از مواد (٩ (و (١١(
استفاده نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ٨٩٣٨٣٣ ـ ١٣٩۵/٩/٢١
توضیح داده است که:
«برادر ارجمند جناب آقای ترابی
معاون محترم حقوقی، مجلس و نظارت سازمان
با سلام و احترام
در ارتباط با نامه شماره ٨٨۵٣٧٩ ـ ١٣٩۵/٩/١٧ دفتر امور حقوقی و قوانین منضم به نامه شماره ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۵٧۴ ـ ١٣٩۵/٨/٢۴
دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای احمد ملایی، پاسخ این معاونت به شکایت مذکور ذیلاً به استحضار
می رسد:
١ـ به طوری که استحضار دارند در مورد مشابه که اخیراً از یکی از نظریه ھای این سازمان به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت
شده بود، ھیأت عمومی آن دیوان، طی دادنامه شماره ۴٧٢ ـ ١٣٩۵/٧/١٣ ،نظریه مورد شکایت را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور
دانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در ھیأت عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است.
٢ـ مفاد رأی شماره ٢١ ـ ١٣٩١/١/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که کسر ساعت کاری استفاده نشده
جانبازان، قابل ذخیره است، ولی در مورد قواعد حاکم برذخیره آن، در دادنامه فوق ھیچ مطلبی وجود ندارد. اضافه می نماید، این
سازمان نیز به قابل ذخیره بودن کسر ساعت کاری استفاده نشده جانبازان و افزودن به مرخصی استحقاقی سالانه جانبازان ذینفع
اعتقاد دارد ولی ذخیره آن را تابع احکام قانونی عمومی حاکم بر این موضوع می داند.
٣ـ تصمیمات کمیته فنی حقوقی وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور در واقع نوعی ایجاد رویه واحد و
ھماھنگی بین دفاتر تخصصی داخلی معاونت برای پاسخگویی به استعلامھای دستگاھھای اجرایی بوده است و تصمیمات این کمیته
معمولاً به واحدھای داخلی معاونت ابلاغ می شده است و لذا ھمان گونه که در بند (١ (این نامه اعلام گردید، این قبیل نظرات اصولاً
قابل شکایت در ھیأت عمومی دیوان نیست.
۴ـ آنچه که در تبصره (٢ (ماده (٩ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ١٣٧۴ مورد حکم قرار
گرفته است، «برخورداری جانبازان مورد نظر از مرخصی سالانه» به نحوی است که در آیین نامه پیش بینی می شود و در این حکم
قانونی، در خصوص مستثنی نمودن این مرخصی از احکام قانونی عمومی حاکم بر مرخصی استحقاقی کارمندان دولت، ذکری به میان
نیامده است. عنایت دارند در بند (ب) ماده (۴ (آیین نامه اجرایی مواد (٩ (و (١١ (قانون مذکور نیز صرفاً به «افزون به مرخصی
استحقاقی» اشاره شده و لاغیر.
۵ ـ به موجب ماده (٨۴ (قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در ھر
سال قابل ذخیره شدن است و کسر ساعت کار استفاده نشده جانبازان نیز که قانونگذار فقط به افزودن آن جزو مرخصی استحقاقی
سالانه حکم داده است، نمی تواند از محدودیت مذکور مستثنی باشد.
۶ ـ قائل شدن به محدودیت مذکور موجب تضییع حق کارمند نیست، زیرا به تصریح ماده (۴ (آیین نامه فوق الذکر، جانبازان می توانند با
توافق دستگاه ذیربط از یکی دیگر از طرق مذکور در این ماده، به عنوان مثال محاسبه مدت کسر ساعت استفاده نشده به عنوان
سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگی استفاده نمایند که محدودیتی نیز ندارد.
٧ـ فلسفه وضع حکم مقرر در ماده (٩ (قانون تسھیلات استخدامی جانبازان، مبنی بر کاھش ساعت کار جانبازان شاغل، حفظ
سلامتی آنان با توجه به کاھش توانایی ھای جسمی و روحی ناشی از درصد جانبازی است و اینکه قانونگذار بلافاصله در تبصره (٢(
ماده مذکور مقرر نموده جانبازانی که نتوانند به ھر دلیل از کسر ساعت کار استفاده نمایند، از مرخصی سالانه یا کسر سنوات خدمت
بازنشستگی برخوردار خواھند شد نیز در راستای ھمین فلسفه است. به عبارت دیگر، اصل بر استفاده جانبازان از کاھش ساعت کار
و استفاده از مرخصی استحقاقی جایگزین آن است، نه ذخیره کامل آن. با توجه به مراتب فوق به دلیل غیر قابل طرح بودن موضوع در
ھیأت عمومی و عدم انطباق خواسته با مبانی قانونی، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مقنن در تبصره ٢ ماده ٩ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ١٣٧۴/٣/٣١ مقرر کرده است «جانبازانی که به ھر
دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی
که در آیین نامه آن پیش بینی می شود برخوردار خواھد شد.» و در ماده ۴ آیین نامه اجـرایی مـواد ١١ و ٩ قانون مذکور مقرر شده است،
در صورتی که جانبازی نتواند از کسر ساعت کار استفاده کند با موافقت دستگاه متبوع به میزان کسر کار، اضافه کار ساعتی احتساب
خواھد شد یا به مرخصی استحقاقی افزوده می شود و یا مدت کسر ساعت کار به عنوان سنوات خدمت مستخدم جانباز از لحاظ
بازنشستگی محاسبه می گردد. نظر به اینکه حکم مقنن ناظر بر برخورداری از کسر ساعت کار به منظور شرایط خاص جانبازان است و
کسر ساعت کار تاثیر مطلوب در نحوه خدمت جانبازان دارد و در صورتی که به ھر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده کنند به یکی
از ٣ طریق ماده ۴ آیین نامه با آنان رفتار خواھد شد و افزودن ساعت کسر کار به مرخصی استحقاقی صرفاً مبین افزایش مرخصی
استحقاقی آنان می باشد و به منزله افزودن به ذخیره مرخصی نیست و نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و
در ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در ھر سال
تعیین شده است، بنابراین در مورد جانبازان به ھر میزان که مرخصی داشته باشند و استفاده نکرده باشند در نھایت حداکثر نیمی از
مرخصی استحقاقی موضوع ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ذخیره است و بخشنامه ھای مورد اعتراض که متضمن این
مطلب است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ٧٧٠ ـ ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ٧٧٠ ـ ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ٧٧٠ ـ ٧٧١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز