رأی شماره ھای ٣١٧ الی ٣١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-317-و-318

رأی شماره ھای ٣١٧ الی ٣١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط احتساب و پرداخت فوق العاده جذب کارکنان غیر ھیأت علمی
در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو

شماره     ٣۶٨ ـ ٣۶٧ /٩٧/ ھـ      ١٣٩٧/۴/۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١٨ ـ ٣١٧ مورخ ١٣٩/٢/٢۵ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵

شماره دادنامه: ٣١٨ ـ ٣١٧

کلاسه پرونده: ٩٧/٣۶٧ ،٩٧/٣۶٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: سازمان غذا و دارو و آقای ابراھیم ھدایتی (رئیس شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاونت غذا و دارو با ارائه دو فقره دادنامه از شعبه ١٣ تجدیدنظر که در مقام اعتراض به آراء شعب ٣ و ۴ صادر گردیده،
اعلام داشته است شعبه مذکور راجع به خواسته واحد در خصوص «احتساب و پرداخت فوق العاده جذب کارکنان غیرھیأت علمی در
برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی»، آراء متعارض صادر نموده اند و تقاضای مورد رأی وحدت رویه کرده
است. رئیس شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده است که در خصوص خواسته مذکور شعبه ۴ بدوی رأی به رد شکایت
صادر کرده و در شعبه ١٣ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته ولی شعبه ٢ بدوی رأی به ورود شکایت صادر کرده است که در شعبه ١٠
تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٣٠١٨٨١ با موضوع دادخواست خانم فرزانه توانایی پور
به طرفیت سازمان بازنشستگی و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده جذب کارکنان
غیرھیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی به موجب دادنامه شماره
٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٢١١٢ـ ١٣٩۵/٩/٢٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه براساس مصوبه مورخ ١٣٩١/۴/٧ به شماره ۶۵۶٣۶/ت/۴٨٠٩٣ ھیأت وزیران و نامه شماره ٢٠٩/١۵۵۶/د ـ ١٣٩١/۴/٣١
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر گردیده که از تاریخ ١٣٩١/۴/١ فوق العاده جذب برای
کارکنان غیرھیأت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت متبوع برقرار گردد و با عنایت به اینکه براساس مصوبه شماره ۴٩٢٣۶ ـ
١٣٨٨/٣/۵ ھیأت وزیران، فوق العاده ھای مصوب ھیأت امنا، مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی اعم
از ھیأت علمی و غیرھیأت علمی به عنوان مزایای مستمر بوده و مشمول کسورات بازنشستگی قرار گرفته اند و با عنایت به اینکه
براساس مصوبه شماره ٢٠٠/٩١/۴۵٢٣٢٠ ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری که طی نامه
شماره ٢٠٩/١۵ ـ ١٣٩٢/٢/٨ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بھداشت به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده که
فوق العاده جذب کارکنان شاغل در دانشگاھھای علوم پزشکی مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار گرفته اند و با عنایت به اینکه
براساس بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه ھای علوم و وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی فقط در چارچوب مصوبات ھیأت امنا
عمل می نمایند بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ١١ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در
محاکم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠۴٢٩۵ ـ ١٣٩۵/١١/٢٣ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠١٢٠٣ با موضوع دادخواست آقای نادر خانشدی به
طرفیت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام طرفین
شکایت مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و الزام به احتساب پرداخت فوق العاده جذب کارکنان غیرھیأت علمی در برقراری حقوق
بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٠۴٠١۴٩٨ ـ ١٣٩۵/١١/٩
به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی مستخدم سازمان غذا و دارو بوده و از نظر استخدامی به عنوان نیروی ستادی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری
بوده و اینکه بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً دانشگاھھا و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی را خارج از
مقررات عمومی وتابع مصوبات ھیأت امنا دانسته لذا نیروھای ستادی وزارت بھداشت مشمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای
دولتی می باشند با این وصف فوق العاده جذب غیرھیأت علمی در محاسبه پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی به لحاظ اینکه در
ماده ١٠۶ و ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان فوق العاده ای که می بایست مبنای محاسبه قرار گیرد پیش بینی نشده قابل
اعمال نبوده و اقدامات دستگاه متبوع و صندوق بازنشستگی منطبق با مقررات بوده مستنداً به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر
خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠۵٨٧ـ ١٣٩۶/٢/٣ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٢٠٠٠٧٩ با موضوع دادخواست آقای سیدمجید ارکی به
طرفیت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته تقاضای اصلاح حکم بازنشستگی و
الزام به احتساب فوق العاده جذب کارکنان غیرھیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره
شده و پرداخت آن از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٠۴٧٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت
کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق مفاد بند الف
ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه و بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، دانشگاھھا و
مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی دولتی صرفاً براساس آیین نامه ھا و مقررات اداری مالی مصوب ھیأت امنا بدون الزام به رعایت
قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواھند شد و
طبق مصوبه ھیأت وزیران در جلسات مورخ ١٣٨٨/٢/٢٧ که طی نامه شماره ۴٩٢٣۶/ت۵٣۶ھـ ـ ۵/ ١٣٨٨/٣ معاون اول رئیس جمھور
ابلاغ گردیده فوق العاده ھای مصوب ھیأتھا امنا مانند فوق العاده جذب مشمول کسورات بازنشستگی قرار گرفته است و این فوق العاده
به طور مستمر در زمان اشتغال پرداخت گردیده لذا شعب مستنداً به دادنامه شماره ٧۵١ـ ١٣٨٨/١٠/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری و مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. بدیھی است
چنانچه پرداخت مستلزم اصلاح حکم بازنشستگی باشد اقدام مقتضی معمول خواھد شد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ
قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢٧٩٨ ـ ١٣٩۴/١٢/١٩ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق حکم بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ فقط دانشگاھھا،
مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و
مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات
و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب
ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای یاد شده و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور می رسد عمل می نماید. نظر به اینکه
حکم قانون مذکور قابل تعمیم به کارکنان وزارتخانه ھا و سازمانھای دولتی و به طور کلی دستگاھھای اجرایی به غیر از موارد مصرح در
بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم نیست، بنابراین کارکنان سازمان غذا و دارو که زیر مجموعه وزارت بھداشت، درمان و
آموزش پزشکی است و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند تابع مقررات و مصوبات ھیأت امنا و مصوبات مربوط
نمی توانند واقع شوند و تمام پرداختھا در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای آنھا قابل اعمال است و مصوبه ھیأت وزیران به
شماره ۶۵۶٣۶/ت۴٨٠٩٣ھـ ـ ١٣٩١/۴/٧ به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر قابل ترتیب اثر نیست از این رو آراء صادر شده به رد
شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز