وکیل آنلاین

رأی شماره ھای ٢۴۴ـ ٢۴٣ـ ٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۲۴۴

رأی شماره ھای ٢۴۴ـ ٢۴٣ـ ٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ۶ و ٧ آئین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف و ھیأتھای تشخیص
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره     ٩۴/٩۵٨/ھـ       ١٠ /۴ /١٣٩۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴۴ ـ ٢۴٣ ـ ٢۴٢ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با موضوع:

«ابطال مواد ۶ و ٧ آئین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢٣

شماره دادنامه: ٢۴٢ ـ٢۴٣ ـ ٢۴۴ 

کلاسه پرونده: ٩۵/۶٨٨ ،٩۵/۶٩١ ،٩۴/٩۵٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد 

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال مواد ۶ و ٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

٢ـ ابطال تبصره ماده ٩ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص به شماره ٩١٩١٠ ـ ١٣٨٧/٩/٢

٣ـ ابطال بند ۶ ماده ١٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف به شماره ٩١٩١١ ـ ١٣٨٧/٩/٢

گردش کار: الف ـ خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواست ابطال تبصره ماده ٩ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص به
شماره ٩١٩١٠ـ١٣٨٧/٩/٢ و بند۶ ماده١٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف به شماره ٩١٩١١ـ١٣٨٧/٩/٢ را تقاضا کرده
است.

متن آیین نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تبصره ماده ٩ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص به شماره ٩١٩١٠ ـ ١٣٨٧/٩/٢:

ماده ٩ ـ مدت اعتبار نمایندگی اعضای ھیأت تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای ھیأت تشخیص بلامانع است.

تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عھده معاونت روابط کار بوده که می تواند اختیار صدور اعتبار نامه ھا را به ھر یک از ادارات کل
کار و امور اجتماعی تفویض نماید.

نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواھد بود که به تصویب معاون روابط کار خواھد رسید.

ب) بند ۶ ماده ١٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف به شماره ٩١٩١١ ـ ١٣٨٧/٩/٢:

ماده ١٧ ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در ھیأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان
جدید براساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند:

١ـ استعفا از عضویت در ھیأت حل اختلاف.

٢ـ وفات.

٣ـ رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴ـ پایان دوره نمایندگی.

۵ ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران)

۶ ـ غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات
مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به
تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با ھماھنگی مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی.»

ب) آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است.

پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،به ھیأت تخصصی بیمه، کار و تامین
اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ١٣٩۶/١/٣٠ نسبت به تبصره ماده ٩ آیین نامه
انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص و بند ۶ ماده ١٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال مواد ۶ و ٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای حل اختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در
دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ٧ و ۶ آیین نامه مورد اعتراض با موازین شرعی،
قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/٢٠٠٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢ اعلام کرده است که:

«به نظر اکثریت فقھای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در ھیأتھای موضوع ماده ۶
آیین نامه انتخاب اعضاء ھیأتھای حل اختلاف و ماده ٧ آیین نامه انتخاب اعضاء ھیأتھای تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشد
زیرا اگر چه تصمیمات ھیأتھای مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جھت اینکه دیوان رسیدگی ماھیتی نمی نماید
و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیھذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه ماده ٧ آیین نامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص اداره کار به شماره ٩١٩١٠ ـ ١٣٨٧/٩/٢ و ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای
ھیأتھای حل اختلاف اداره کار به شماره ٩١٩١١ ـ ١٣٨٧/٩/٢ برابر نظریه شماره ٩۵/١٠٢/٢٠٠٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢ فقھای شورای
نگھبان خلاف موازین
شرع شناخته شده اند، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ و با استناد
به بند١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز