رأی شماره ھای ١۴۵ الی ١۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۴۵-الی-۱۴۷

رأی شماره ھای ١۴۵ الی ١۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای ھمدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شھری در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

١۶/٣/١٣٩۶ ٩۵/١٣٢٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۵ الی ١۴٧ مورخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای ھمدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شھری در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/٢۶ شماره دادنامه: ١۴۵ الی ١۴٧
٩۵/١٣٢٠ ،٩۵/١٣٢١ ،٩۵/١٣٣٩ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال ماده ۵٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص بھای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی ٢ـ ابطال مواد ٢٧ و ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر گرگان ٣ـ ابطال ردیف ٢٧ از فصل ١ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر بندرعباس در سال ١٣٩۵ در خصوص عوارض پذیره و
اجازه تاسیسات شھری در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
گردش کار: ١ـ به موجب ماده ۵٨ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ھمدان، بھای خدمات استفاده از معابر و
زیرساخت معابر عمومی و به موجب مواد ٢٧ و ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر گرگان و ھمچنین به موجب ردیف
٢٧ از فصل ١ از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر بندرعباس در سال ١٣٩۵ عوارض پذیره و اجاره تاسیسات شھری تصویب شده است.
٢ـ در پرونده کلاسـه ھای ١٣٢٠/٩۵ و ١٣٢١/٩۵ و ١٣٣٩/٩۵ ھیأت عمومی آقای حمزه شکریان زینی بـه مـوجب دادخواستی اعـلام
کرده است کـه در تصویـب این مصوبات مفاد آراء ھیأت عمومی به شماره دادنامه ھای ١۶٠ ـ ١٣٩٢/٣/۶ و ۶۶ الی ٨۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢ در
زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف کشور در وضع عوارض حق الارض رعایت نشده است و با لحاظ ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یاد شده را از تاریخ تصویب درخواست کرده است.
٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ٩٢ قانون مذکور است، با
رسیدگی به پرونده در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در خصوص موضوع
موافقت می کند.
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس
«ماده دوازده: عوارض پذیره تأسیسات شھری
تبصره١ :مستند به تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض نصب دکل (BTS ( تلفن ھمراه در ملک اشخاص به
شرح ذیل اعلام می گردد:
S×K.P
قیمت منطقه ای روز بر اساس تعرفه دارایی = P
مساحت = S
ضریب = K
تبصره٢ :مبلغ فوق از حداقل ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال باید کمتر نگردد.
ماده بیست و ھفت: عوارض اجاره تاسیسات شھری
مرجع: ماده ١٠١ و تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا
در خصوص عوارض اجاره تاسیسات شھری قابل وصول از شرکتھای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را
در معابر عمومی، خیابانھا و کوچه ھا احداث نموده اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماھیانه محاسبه و اخذ می گردد:
ماده۵٨ :تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان
بھای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی قابل وصول از شرکتھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز که مرتبط با
وزارتخانه و شرکتھای دولتی و غیره می باشند به شرح ذیل وصول گردد:
الف: جھت استفاده از معبر توسط شرکتھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز برای ھر مترمربع در کلیه کوچه ھا، خیابانھا و معابر
عمومی L× P× ١٠ %وصول گردد که در L طول و P متوسط قیمت منطقه ای ھای سطح شھر است.
ب: جھت پستھای مخابراتی در معابر و پیاده روھا سالیانه ps ٨ وصول گردد.
ج: جھت کیوسکھای تلفن سالیانه ps ٨ وصول گردد.
تبصره١ :از ابتدای سال ١٣٩۵ کمیته ای متشکل از کارشناسان واحد حفاری مناطق و معاونت فنی جھت متراژ تاسیسات زیرزمینی
تشکیل گردد و حسب ھر مورد پرونده تشکیل شده، ادارات و سازمانھای مشمول ملزم به پیش بینی اعتبار آن در بودجه سال آتی
خود ھستند.
عوارض ماھیانه و نصب دکلھای مخابراتی (ایرانسل، ھمراه اول، رایتل و تالیا) به شرح جدول ذیل وصول گردد:
تبصره٢ :حداقل قیمت منطقه ای در جدول فوق در مناطق ١ و ٢ برابر ۵٠/٠٠٠ ریال و مناطق ٣ و ۴ برابر ۴٠/٠٠٠ ریال منظور گردد.
تبصره٣ :به ھنگام تنظیم قرارداد واحد املاک شھرداریھا موظفند نسبت به اخذ بیمه و تعھد خسارت و ایمنی ھای مورد نظر از شرکتھا
اقدام نمایند.
تبصره۴ :به ازای افزایش ھر اپراتور بھره برداری کننده از ھر دکل ١٠٠ %از عوارض ماھیانه در املاک شھرداری و یا املاک خصوصی
معاف خواھد شد.
تبصره۵ :اجاره دکل در سال ١٣٩۵ بر اساس عرض معبر به شرح جدول ذیل وصول گردد:
تبصره۶ :اجاره ماھیانه آنتن میکرو ۵٠ %جدول فوق لحاظ شود.
توضیح: اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر است:
الف: نصب دکل در رفوژھا به دلیل تخریب منظر شھری ممنوع می باشد.
ب: چنانچه دکل در پارکھا نصب شود از محل بازی کودکان حریم ١٠٠ متری آنھا رعایت گردد.
پ: به منظور حفظ سلامتی شھروندان نصب دکل در معابر، حداقل ١٠ متر از محلھای سکونت فاصله داشته باشد.
ت: در نصب دکلھا از نظر استحکام، فوندانسیون تمھیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.
ث: حریم مھد کودکھا و مدارس در جھت تأمین سلامتی کودکان رعایت شود.
ج: از نصب آنتن ھای BTS در اماکن مسکونی، بھداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذا مجوز از مراجع ذیربط، ضمناً
شھرداری اقدامات لازم در جھت جمع آوری دکلھای نصب شده در کاربری غیرمجاز را به عمل آورد.
چ: قراردادھای منعقده نصب دکل با تأیید شورای اسلامی شھر قابل اجرا می باشد.
ح: طراحی استقرار دکلھا به گونه ای باشد که محیط اطاق آنھا با زباله آلوده نشود.»
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شوراھای اسلامی شھرھای ھمدان، گرگان و بندرعباس
خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شھر ھمدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١۶٠ـ ١٣٩٢/٣/۶ و ۶۶ الی ٨۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض حق الارض به لحاظمغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ھمدان در تصویب ماده ۵٨ تعرفه عوارض سال١٣٩۵ ،شورای اسلامی شھر گرگان به موجب مواد ١٢ و ٢٧ تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ و شورای اسلامی شھر بندرعباس در ردیف ٢٧فصل ١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مبادرت به تصویب عوارض حق الارض کرده اند، بنابراین قسمتھای مورد شکایت ازتعرفه ھای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٩ و ٩٢ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز