رأی شماره ھای ١۴٨ الی ١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۴۸-الی-۱۵۲

رأی شماره ھای ١۴٨ الی ١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کرج، گرگان، بندرعباس، ھمدان و سنندج درخصوص وضع عوارض از تابلوھای معرف محل در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

١۶/٣/١٣٩۶ ٩۴/٩٩٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٨ الی ١۵٢ مورخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای کرج، گرگان، بندرعباس، ھمدان و سنندج درخصوص وضع عوارض از تابلوھای معرف محلدر اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/٢۶ شماره دادنامه: ١۴٨ الی ١۵٢
٩۴/٩٩٠ ،٩۵/١٢٧٢ ،٩۵/١٢٧٧ ،٩۵/١٣٠٨ ،٩۵/١٣۴۵ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ١ـ مؤسسه اعتباری و توسعه با وکالت خانم سیده ھدی بنی جمالی ٢ـ آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال مصوبه شماره ۴/۵١/٩٣/٢۵۴٧۵ـ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص وضع
عوارض تابلو ٢ـ ابطال آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شھر و چگونگی محاسبه عوارض آنھا مصوب شورای اسلامی شھر
بندرعباس در مورد برقراری نصب تابلوھا در معابر عمومی از تاریخ تصویب ٣ـ ابطال ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵
مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض نصب تابلوھا در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۴ـ ابطال ماده ٧٣ تعرفه عوارض
سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در مورد عوارض نصب تابلوھا در معابر عمومی از تاریخ
تصویب ۵ ـ ابطال تعرفه عوارض تابلوھای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر
سنندج از تاریخ تصویب
گردش کار: ١ـ به موجب ماده ١٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر گرگان و بند ۵ ـ۴ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵
شورای اسلامی شھر جدید ھشتگرد و آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شھر و چگونگی محاسبه عوارض آنھا مصوب شورای
اسلامی شھر بندرعباس و ماده ٧٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی ھمدان و تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی
شھر سنندج و به موجب ماده ٣٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شھر تبریز در خصوص عوارض تابلوھای صنفی
وضع عوارض شده است.
٢ـ در پرونده ھای کلاسه ١٢٧٢/٩۵ ،١٢٧٧/٩۵ ،١٣٠٨/٩۵ و ١٣۴۵/٩۵ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستھایی اعلام
کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٣۶٢ـ١٣٩٢/۵/٢١ و ٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٣
مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بر تابلوھای منصوب واحدھای صنفی و ابطال مصوبات مربوط رعایت نشده است.
٣ـ در پروند کلاسه ٩٩٠/٩۴ ھیأت عمومی، ابطال مصوبه شماره ٢۵۴٧۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص وضع
عوارض تابلو درخواست شده است.
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود پرونده را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در خصوص موضوع به ھیأت عمومی ارجاع کردند.
متن مصوبه، آیین نامه و تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
١ـ مصوبه شماره ۴/۵١/٩٣/٢۵۴٧۵ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر کرج:
«کلیه تابلوھایی که معرف شغل و کاربری می باشند و به ابعاد حداکثر طول سر در محل شغل و عرض ١/۵ متر به استثناء بانکھا،
مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه و تابلوھای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف می باشند. مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب
رسید.»
٢ـ آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شھر و چگونگی محاسبه عوارض آنھا مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس:
«آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شھر و چگونگی محاسب عوارض آنھا
تابلوھای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری و سردفتران
تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری در صورتی که در مجتمع تعداد آنھا کمتر از سه واحد
خدماتی باشد.
تعداد یک عدد تابلو به اندازه ٧٠×۵٠ سانتیمتر عمود بر ساختمان و از جنس فلکس فیس یا نئون پلاستیک با قاب فلزی و منبع نور،
مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش زدگی از بر ملک ١٢٠ سانتیمتر و حداقل ارتفاع ازکف معبر ٣/۵ متر) در صورت
عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان بلامانع است. (با تشخیص حد زیباسازی خدمات شھری)
در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع ھای بیش از سه واحد): تعداد یک تابلو با توافق مالکین
تھیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر ١٢٠
سانتیمتر باشد نصب می گردد.
درمانگاھھا، مجتمع ھای پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ھا ھمانند بند ٢ مجاز به نصب تابلو می باشند.
تبصره: در راستای یکسان سازی و زیباسازی محیط شھری سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا، کانون سردفتران، کانون
کارشناسان رسمی دادگستری مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با ھماھنگی شھرداری تھیه و به اعضاء جھت
اجرا ابلاغ خواھد نمود. شھرداری مجاز است نسبت به جمع آوری تابلوی متفاوت اقدام نماید.
تابلو مازاد پزشکان نصب در کنار روی پایه چنانچه پزشکان و وکلا و سردفتران به تعداد مازاد بر تابلو مصرف نیاز داشته باشند پس از
تأیید موضوع در واحد زیباسازی خدمات به ازاء ھر مترمربع در ماه مبلغ ١٠٠/٠٠٠ ریال
تابلوھای آموزشی و اداری:
١ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و حداکثر
(عرض) تابلو ١٢٠ سانتیمتر می باشد.
٢ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو در ارتفاع نصب ٢ تا ٢/۵ متری از کف معبر ١۵ سانتیمتر می باشد.
تبصره: در ھر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواھد بود.
٣ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع ٣/۵ متری از کف معبر ٢٠ سانتیمتر می باشد.
تبصره: تابلوھای مازاد بر معرف در صورت تأیید واحد زیباسازی خدمات شھری به ازاء ھر مترمربع ٨٠/٠٠٠ ریال سالیانه
ج: تابلوھای تجاری و خدماتی
١ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دھانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض
تابلو ١٨٠ سانتیمتر می باشد.
تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از ١٨٠ سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواھد
بود.
٢ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع نصب ٢/۵ /تا ٣/۵ متری از کف معبر ١۵ سانتیمتر و از ارتفاع ٣/۵ متری به بالا معادل ٢٠
سانتیمتر می باشد.
تبصره: در ھر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواھد بود.
٣ـ حداکثر عرض کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدھای تجاری و خدماتی ھمکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اول با ھماھنگی
مالکین طبقه فوقانی ١٢٠ سانتیمتر می باشد.
۴ـ شیشه نویسی، نوشت روی سایبانھای مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جھت شناسایی واحدھای
تجاری، خدماتی ھمکف در صورتی که صرفاً معرف نوع کسب باشد بلامانع است.
۵ ـ نصب تابلو شناسایی مجموعه ھای بزرگ تجاری به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودی ھای مجموعه با
مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمتھای مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بلامانع می باشد.
۶ ـ مغازه ھای مستقر در داخل مجموعه ھای تجاری و یا خدماتی و پاساژھا مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان
نمی باشند.
٧ ـ استفاده از تابلو در خیابانھا، محوطه ھا و مجموعه ھایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه قاب و
تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شورای اسلامی شھر اجرا می گردد.
٨ ـ ضوابط نصب تابلو در اماکن تجاری و خدماتی ھنگام صدور پروانه ساختمان به مالکین ابلاغ و در زمان پایان ساختمان در صورت اقدام
به نصب توسط شھرداری منطقه کنترل خواھد گردید.
٩ـ استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ ھمگونی با نمای منطقه می باشد.
١٠ـ نوشتار و تصاویر کلیه تابلوھای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشھای اسلامی و انقلاب باشد.»
٣ـ ماده ١٣ تعرفه عوارض و بھای خدمت سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان:
«ماده ١٣ :بھای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شھر (تجاری، خدماتی)
۴ـ ابطال ماده ٧٣ تعرفه عوارض سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان:
«تعرفه عوارض سازمان زیباسازی
ضوابط و آیین نامه چگونگی اخذ بھای خدمات نصب و بھره برداری از سازه ھای تبلیغاتی، تابلوھای سردرب واحدھای غیرمسکونی و
مخدوش نمودن جداره ھای مجاور به معابر عمومی
١ـ ضوابط نصب ھرگونه تابلو در انواع مختلف بر اساس طرح جامع زیباسازی که توسط سازمان زیباسازی تھیه و تصویب خواھد شد، به
اجرا گذاشته می شود.
٢ـ ھر گونه تبلیغ محیطی بر روی فضاھای تبلیغاتی سطح شھر نیازمند اخذ مجوز از سازمان زیباسازی خواھد بود.
٣ـ ھرگونه نصب تابلو سردرب در سطح شھر ھمدان بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیباسازی (و تا تصویب طرح جامع با مصوبه)
به غیراز مواردی که در بندھای آتی خواھد آمد، شامل پرداخت بھای خدمات نصب بر اساس جدول شماره ۴٠ و ۴١ می باشد.
۴ـ ھرگونه تبلیغ محیطی بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیبا سازی (و تا تصویب طرح جامع با مصوبه) در انواع مختلف از ھر نوع
تابلو تبلیغاتی، پیکره، سازه که به نحوی از انحاء جھت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه ھر نوع کالا یا خدمات و یا به منظور انتقال
پیام مشخص در محدوده شھر ھمدان و در معرض دید عموم قرار داده شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام، ایستاده با پایه
مستقل، متحرک، نوشته بر روی بنر، پارچه، و غیره مستلزم پرداخت بھای خدمات تبلیغات محیطی بر اساس جداول مندرج در این
بخش می باشد.
۵ ـ عوارض تبلیغات محیطی تابلوھای منصوب صنفی که محصولات و کالاھای تولید داخلی را تبلیغ می کنند یک برابر، کالاھای تولید
داخلی تحت لیسانس خارجی را تبلیغ می کنند ٢ برابر و برای محصولات و تولیدات خارجی ٣ برابر جدول شماره ۴٠ محاسبه و دریافت
خواھد شد.
تبصره١ :عوارض فوق صرفاً جھت صنوفی لحاظ می گردد که نمایندگی معتبر محصولات و کالاھای تولید داخلی یا خارجی را داشته
باشند و در تابلوھای سر درب خود نام شرکت یا کالا را ھم اضافه نماید و در صورت عدم دارا بودن نمایندگی مکلف به پرداخت عوارض
به میزان پنج برابر تعرفه ھا بند ۵ خواھد بود در غیر این صورت اجازه ھیچ گونه تبلیغات نخواھند داشت و صرفاً مجاز به معرفی صنف
خود بر روی تابلوی سردرب می باشند و شھرداری ھمدان مجاز به اعمال مقررات می باشد.
۶ ـ تابلوھا به شرح ذیل از پرداخت عوارض نصب و بھره برداری معاف می باشند:
تابلو ھای انتظامی ترافیکی
تابلوھای پارچه ای موقت حاوی پیام شادباش، تسلیت و فرھنگ سازی عمومی
تابلوھای نصب شده بر سردرب واحدھای دولتی، نھادھای انقلابی، نیروھای انتظامی به مساحت یک مترمربع به تعداد یک عدد به
استثناء شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات اعتباری
تبصره٢ :بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و مؤسسات قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی از پرداخت عوارض تابلو معرف خود به
تعداد یک عدد و بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه مصوب تابلوھای سر درب معاف می باشند. در صورت نصب ھر گونه تابلو اضافی
(فلکسی، نئون، روان (LED ( تابلو روی پشت بام پشت شیشه و…) بر روی ساختمان خود می بایست تابلوھای اضافی را جمع آوری
نمایند در صورت درخواست به باقی ماندن تابلوھا از سوی بانکھا و… موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورت موافقت، عوارض و
جرایم آنھا بر اساس جدول شماره ۴٠ محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره٣ :تابلوھای پزشکان و وکلای دادگستری، دفترخانه اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک حداکثر
به مساحت یک مترمربع به تعداد یک عدد.
تبصره۴ :تابلوھای منصوب صنفی بر سر درب بنگاه ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، دفاتر مرکزی، اتحادیه صنفی،
سندیکاھا، مجامع امور صنفی، احزاب، انجمنھا، تشکلھای غیردولتی و مشارکتھای مردمی، خیریه ھا و مؤسسات مذھبی و مراکز
فرھنگی، آموزشی دولتی، مھد کودکھا به مساحت حداکثر ١ مترمربع و به تعداد یک عدد. در صورت عدم رعایت مورد مشمول ضوابط
نصب تابلوھا خواھد شد.
تبصره۵ :در صورتی که مساحت ھر یک از تابلوھای موضوع تبصره ٣ از ضوابط تعیین شده تجاوز نماید. مشمول پرداخت عوارض
تبلیغات محیطی بر مبنای کل مساحت تابلو خواھد بود.
تبصره۶ :نصب ھر نوع تابلو در مناطق ویژه و محاسبه عوارض متعلقه آن مستلزم طرح و تصویب در کمیته کارشناسی می باشد.
تبصره٧ :نصب ھر گونه نمایشگرھای دیجیتالی (روان LED ( بر اساس آیین نامه مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان به شماره
٧٠/٣/٣۶۴۶٠٢ ـ ١٣٩٢/٨/١۴ مشمول پرداخت عوارض با ضریب ٣ جدول شماره ۴٠ به شرح ذیل جدول شماره ۴١ خواھد بود.
٧ـ تا زمان تصویب طرح جامع زیباسازی ضوابط مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان به شماره ٧٠/٩/١٣٧٨ـ ١٣٩٠/۴/٢١ به عنوان
ملاک عمل جھت ساماندھی کلیه تابلوھای منصوب در سطح شھر بوده و بر اساس جداول ۴٠ و ۴١ شامل پرداخت عوارض نصب
خواھند بود و پس از تصویب طرح جامع ابعاد کلیه تابلوھا باید منطبق با ضوابط طرح جامع زیباسازی اجرا گردد.
٨ ـ عوارض نصب و بھره برداری از ھر نوع سازه ھای تبلیغاتی بسته به مدت زمان بھره برداری (دائم یا موقت) و بر اساس جداول ۴٢ ،۴٣
و ۴۴ محاسبه و وصول خواھد شد.
٩ـ عوارض نصب و بھره برداری از سازه ھای تبلیغاتی دائم که شامل انواع تابلوھای سر درب می باشد به ازای ھر مترمربع در ھر ماه
محاسبه و اخذ خواھد شد.
١٠ـ عوارض نصب و بھره برداری از سازه ھای تبلیغاتی موقت که شامل انواع پرده، بنر، نصب خودرو تبلیغاتی بر روی داربست، چادرھای
برپایی نمایش، نمایشگاه، فروش بلیط، انواع چترھای تبلیغاتی، بالن و غیره بوده که به صورت موقت نصب و مورد بھره برداری قرار
خواھد گرفت به ازای ھر مترمربع اشغال سطح در ھر روز محاسبه و اخذ خواھد شد. (جدول شماره ۴۴(
١١ـ مبنای کلیه عوارض متعلقه اعم از نصب و بھره برداری از تابلوھای سردرب، قیمت منطقه ای مکان بر اساس دفترچه ارزش معاملات
املاک سال ١٣٩۵ ھمدان می باشد.
١٢ـ در صورتی که ابعاد تابلو بعد از ساخت و نصب با ابعاد و ضوابط مصوب شده مغایر باشد، متقاضی موظف به برداشتن تابلوی نصب
شده و ساخت و نصب تابلو جدید با رعایت ضوابط می باشد. بدیھی است در این خصوص عوارض اخذ شده ملاک تأیید ابعاد تابلو
منصوب نخواھد بود.
١ـ ١ـ جدول اخذ عوارض تابلوھای تبلیغات محیطی منصوب بر سردرب واحدھای صنفی به ازای ھر مترمربع در ھر ماه (تبلیغاتی)
٢ـ١ـ جدول اخذ عوارض تابلوھای منصوب بر سر درب واحدھای صنفی، نما، پیکره ساختمان (معرفی واحد کسبی)
٣ـ ١ـ نحوه محاسبه عوارض تابلوھای سر درب کسبی، تبلیغاتی، روان ( LED ( و….
۴ـ عوارض تابلوھای کسبی: (ارزش منطقه ای ×C×( B× A
A = طول تابلو
B = ارتفاع تابلو
C = ضریب ارزش منطقه ای مندرج در دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر جدول شماره ۴١
۵ ـ عوارض تابلوھای تبلیغاتی: D)× ارزش منطقه ای×C)×( تعداد ماھھای سال=١٢× (B× A
A = طول تابلو
B = ارتفاع تابلو
C = درصد ارزش منطقه ای مندرج در جدول شماره ۴٠ دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
D = ضریب کالای تبلیغاتی (کالای تولید داخلی ضریب یک، کالای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی ضریب ٢ و محصولات تولید
خارجی ضریب ٣(
۶ ـ عوارض تابلوھای روان (LED 🙁 D)× ارزش منطقه ای×C)×( تعداد ماھھای سال=١٢× (B× A
A = طول تابلو
B = ارتفاع تابلو
C = درصد ارزش منطقه ای مندرج در جدول شماره ۴٠ دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان
D = ضریب عوارض تابلوھای روان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان (ضریب ٣(
١٣ـ طبق ماده ٩٧ آیین نامه مصوب ساماندھی تابلوھای سر درب تصمیم گیری در خصوص موارد خاص مصوبات کمیته کارشناسی
ساماندھی تابلوھای سر درب سازمان زیباسازی ملاک عمل قرار می گیرد (مصوبه شماره ٧٠/٣/٣۶۶٣۴٢ ـ ١٣٩٣/١١/١۵(
١۴ـ واگذاری و بھره برداری از کلیه سازه ھای تبلیغاتی سطح شھر اعم از بیلبوردھا، پایه بنرھا، تابلوھای دوقلو، تابلوھای چند وجھی و
غیره که در مالکیت سازمان زیباسازی می باشند بر اساس قیمتھای پایه جداول ذیل انجام خواھد شد و…»
۵ ـ تعرفه عوارض تابلوھای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر سنندج:
«عوارض تابلوھای منصوب صنفی
عوارض تابلوھای منصوب بر سر درب واحدھا، نما، پیکره ساختمانھا یا محوطه بیرونی اماکن (ماھیانه به ازای ھر مترمربع) قابل اخذ
توسط شھرداریھای مناطق سه گانه و نواحی منفصل شھری شھر سنندج و جمع بندی عوارض متعلقه و واریز به حساب سازمان
زیباسازی ھر سه ماه یکبار.
توضیحات:
تبصره١ :تابلوھای صنفی که صرفاً معرف کاربری واحد تجاری محسوب می گردد شامل نصف عوارض فوق می باشد. در صورت عدم
رعایت ضوابط مشخص شده از لحاظ نوع تابلو متراژ متعارف با ضوابط سازمان.
تبصره٢ :تابلوھای صنفی که تبلیغ برند داخل می شود شامل کل عوارض فوق می گردد.
تبصره٣ :تابلوھای صنفی که معرف تبلیغ تجاری برند خارجی می شود، شامل ١/۵ برابر عوارض فوق می گردد.
تابلوھای معاف از عوارض:
١ـ تابلوھای ترافیکی ـ انتظامی، اطلاع رسانی و راھنمایی مسیر و تابلوھای راھنمایی شھری که از سوی نھادھای رسمی مرتبط
نصب می شود.
٢ـ تابلوھای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد طول ٧٠ و عرض ۵٠ سانتیمتر
مشروط به نصب در سر درب ورودی یا تابلو اشتراکی.
٣ـ تابلوھای معرف تاسیسات زیربنای شھری و اماکن مربوطه نظیر تاسیسات برق ـ گاز و مخابرات.
۴ـ تابلوھای نصب شده بر سر درب واحدھای دولتی، نھادھا ـ نیروھای انتظامی و نظامی.
۵ ـ تابلوھای نام مجتمع ھای مسکونی به شرط عدم تبلیغ صنفی و نصب در سردرب. بدون قاب و چھارچوب.
۶ ـ تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، اتحادیه ھا و مجامع امور صنفی، تشکلھای غیردولتی، خیریه ھا، مراکز
فرھنگی، مذھبی، آموزشی و مھد کودک حداکثر ٢ مترمربع به تعداد یک عدد و مشروط به عدم تبلیغ و منصوب بر سر درب.»
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھرھای کرج، گرگان،
بندرعباس، ھمدان و سنندج خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان شوراھای اسلامی شھرھای کرج، ھمدان و سنندج تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بااکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ،٣۶٢ـ ١٣٩٢/۵/٢١ و٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض ازتابلوھای واحـدھای تجاری و اداری کـه مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج ازحدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر گرگان به موجب ماده١٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ ،شورای اسلامی شھربندرعباس در آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شھر و چگونگی محاسبه عوارض آنھا، شورای اسلامی شھر ھمدان در ماده ٧٣تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ و شورای اسلامی شھر سنندج در تصویب عوارض تابلوھای منصوب صنفی در تعرفه عوارض و بھای خدماتسال ١٣٩۵ در قسمتھایی که اخذ عوارض از تابلوھای معرف محل را مقرر کرده اند به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد بهبند ١ ماده ١٢ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. در مورد مصوباتشوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندرعباس، ھمدان و سنندج، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با قبول اعمال ماده ١٣ قانوناخیرالذکر، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای اخیرالذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ھای ١۴٨ الی ١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ھای ١۴٨ الی ١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ھای ١۴٨ الی ١۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه