رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1125-و-1126

رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴
صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه 
علوم پزشکی شھید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف
شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ھا

شماره     ٩٣/۵٢٢/ھـ     ١٣٩۶/١١/٢١

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٢۶ ـ ١١٢۵ مورخ ١٣٩۶/١١/٣ با موضوع:

«ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی
شھید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ھا» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١١/٣

شماره دادنامه: ١١٢۶ ـ ١١٢۵

کلاسه پرونده: ٩٣/۵٢٢ ،٩۴/٢٢١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ١ـ ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد ٢ـ ابطال بند ٢۴
صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد

گردش کار : الف ـ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢٠٠٠٠/٣۶٧ ـ
١٣٩٣/۵/٢٠ اعلام کرده است که :

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص دستور ھجدھم مصوبه ھیأت امناء دانشگاه یزد مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھمان گونه که مستحضرند:

١ـ وفق بند (ی) ماده (٢٠ (قانون برنامه پنجم توسعه «دانشگاھھای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و
فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه ھای مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در
شھر محل استقرار خود یا دیگر شھرھا و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شھریه از
داوطلبان اقدام کنند.»

٢ـ وفق بند (ک) ھمان مأخذ قانونی «شھریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاھد،
آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بھزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل
معاونت تأمین شود.»

٣ـ بر اساس دستور ھجدھم صورتجلسه یازدھمین نشست عادی ھیأت امنای دانشگاه یزد مصوب ١٣٩٠/٣/١٨ مقرر گردیده است «به
استناد بند (و) ماده (٧ (قانون تشکیل ھیأت امناء و در اجرای بخشنامه شماره ٨٩/١۵/٧٠۶١٧ ـ ١٣٨٩/١٠/١۴ مرکز ھیأتھای امنا و
ھیأت ممیزه، فرزندان اعضای ھیأت علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و ھمچنین اعضای ھیأت علمی پیمانی (دارای شرایط
مندرج در تبصره (٢ (اصلاحی بند «۶ ـ ١ «دستورالعمل اجرایی «بخشنامه ایجاد تسھیلات برای فرزندان اعضای ھیأت علمی مصوب
١٣٨٨ «مصوب شھریور ١٣٨٩ به شماره ١۵٠١٣/و ـ ١٣٨٩/۶/٩ وزاری علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی)
که در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره ھای نوبت دوم (شبانه) دانشگاھھای عضو ھیأت امناء پذیرفته می شوند و یا بر اساس
بخشنامه فوق الذکر به دانشگاھھای عضو ھیأت امنا منتقل و در دوره ھای مذکور مشغول به تحصیل می گردند. بـا نظر روسای
دانشگاھھای عضـو ھیأت امناء از ٣٠ تا ۶٠ درصـد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) بھره مند گردند.»

بنابراین مفاد مصوبه صدرالاشاره متضمن اعمال تخفیف به شرح مصوبه اخیرالذکر از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند (٩ (اصل ٣ قانون
اساسی بوده و مغایر با مبانی قانونی اخیرالذکر ارزیابی می گردد. مضافاً خاطر نشان می سازد دادنامه (٧١۴ـ ١٣٩١/١٠/١١ (اصداری از
ھیأت عمومی آن دیوان در خصوص ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ١٣٨۶/١٢/٢١ ،١٣٨۵/۴/١١ و ١٣٨۴/٣/۴ ھیأت امناء دانشگاھھای
صنعتی شریف، تھران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شھریه که با مبحوث عنه مشابھت موضوعی و حکمی دارد مؤید این مطلب
می باشد. بنا به مراتب در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مصوبه
مذکور از زمان صدور مورد استدعاست. »

متن دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

« دستور ھجدھم ـ بھره مندی فرزندان اعضای ھیأت علمی از تخفیف شھریه

مصوبه:

به استناد بند «و» ماده «٧ «قانون تشکیل ھیأتھای امنا و در اجرای بخشنامه شماره ٨٩/١۵/٧٠۶١٧ ـ ١٣٨٩/١٠/١۴ مرکز ھیأتھای
امنا و ھیأتھای ممیزه، مقرر گردید فرزندان اعضای ھیأت علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و ھمچنین اعضای ھیأت علمی
پیمانی (دارای شرایط مندرج در تبصره «٢ «اصلاحی بند «۶ ـ ١ «دستورالعمل اجرایی «بخشنامه ایجاد تسھیلات برای فرزندان اعضای
ھیأت علمی مصوب ١٣٨٨ «مصوب شھریور ١٣٨٩ به شماره ١۵٠١٢/و ـ ١٣٨٩/۶/٩ وزاری علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان
و آموزش پزشکی) که در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره ھای نوبت دوم (شبانه) دانشگاھھای عضـو ھیأت امنا پذیرفته میشوند و
یـا بـر اساس بخشنامه فوق الذکر به دانشگاھھای عضو ھیأت امنا منتقل و در دوره ھای مذکور مشغول به تحصیل میگردند. با نظر
روسای دانشگاھھای عضو ھیأت امنا از ٣٠ تا ۶٠ درصد تسھیلات تخفیف شھریه (ثابت و متغیر) بھره مند گردند. معاون وزیر و رئیس
مرکز ھیأتھای امنا و ھیأتھای ممیزه »

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس دانشگاه یزد به موجب لایحه شماره ٣٣/١۵٣٧ـ ١٣٩٣/٨/١٧ توضیح داده است که:

« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ٠٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴۶١٢۴ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ مدیر دفتر آن ھیأت عمومی منضم به تصویر نامه شماره
٢٠٠٠٠/٣۶٧ ـ ١٣٩٣/۵/٢٠ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص مفاد دستور ھجدھم صورتجلسه
یازدھمین نشست عادی ھیأت امناء دانشگاه یزد مصوب ١٣٩٠/٣/١٨ ،بدین وسیله به استحضار می رساند: به موجب مفاد بند ب ماده
٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه: «دانشگاھھا، مراکز، مؤسسات آموزش عالی پژھشی و
فرھنگستانھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش
پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاھھای دولتی به ویژه
قانون محاسبات عمومی، قانونی مدیریت خدمات کشوری ـ قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب
مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید می رسد، عمل
می نمایند…»، دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی به شرح فوق الذکر از استقلال اداری، مالی و معاملاتی
برخوردار بوده و تابع مصوبات ھیأت امناء دانشگاه خویش می باشند چون مطابق با قانون مزبور تنھا مرجع قانونگذاری دانشگاھھا ھیأت
امناء است، بنابراین مصوبه مزبور در جلسه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء وقت دانشگاه با عنایت به قانون مذکور و در راستای اختیارات
قانونی خاصه بند (و) ماده ٧ قانون تشکیل ھیأت امناء دانشگاه و در اجرای بخشنامه شماره ٨٩/١۵/٧٠۶١٧ ـ ١٣٨٩/١/١۴ معاونت و
رئیس مرکز وقت ھیأتھای امناء و ھیأتھای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی ھیأت امناء دانشگاه به تصویب رسیده و از
وجاھت قانونی برخوردار گردیده است، بنابراین مراتب فوق برای استحضار آن مقام رسیدگی بر طبق موازین شرعی و قانونی و صدور
حکم شایسته بر رد دادخواست تقدیمی به حضور اعلام می گردد. »

ب) متعاقب شکایت نامه پیش گفته، معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ٩٧۶/١٧۴/
م/٢ـ ١٣٩٣/۶/٢۵ اعلام کرده است که:

« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ٢٠٠٠٠/٣۶٧ ـ ١٣٩٣/۵/٢٠ موضوع ابطال دستور ھجدھم مصوبه ھیأت امناء دانشگاه یزد مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ به
استحضار می رساند: ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد نیز بر اساس بند (٢۴ (صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ ابلاغی
طی نامه شماره ٩٢/۶٨۴١/م ـ ١٣٩٢/١٠/٢۵ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به تخفیف شھریه فرزندان ھیأت علمی و
کارکنان دانشگاه در شعبه بین الملل نموده است که بند مذکور مغایر با مستندات ابرازی موضوع نامه صدرالاشاره می باشد. بنا به
مراتب در اجرای مواد (١٢ (و (١٣ (قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مصوبه مذکور از زمان
صدور مورد استدعاست. »

متن صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید صدوقی که مورد اعتراض قرار گرفته به
شرح زیر است:

« صورتجلسه ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید صدوقی یزد مورخ ١٣٩٢/٩/٢
٢۴ـ با تخفیف تا سقف ٢۵ درصد شھریه فرزندان اعضای ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد که در شعبه
بین الملل پذیرفته می شوند بر اساس شیوه نامه ای که به تأیید ھیأت رئیس دانشگاه می رسد موافقت گردید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/٣٧۴١/
د ـ ١٣٩۶/٧/٣٠ توضیح داده است که:

« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٢٢١/٩۴ـ ١٣٩۵/١٠/۶ موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور به خواست ابطال بند ٢۴ صورتجلسه
مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید صدوقی یزد موضوع تخفیف شھریه فرزندان ھیأت علمی و
کارکنان شعب بین الملل مراتب ذیل به استحضار می رساند:

١ـ دیوان محاسبات کشور در شکایت خود به شماره ٢٠٠٠٠/٣۶٧ ـ ١٣٩٣/۵/٢٠ علیه دانشگاه علوم پزشکی یزد متقاضی ابطال
دستور ھجدھم صورتجلسه یازدھمین نشست ھیأت امناء دانشگاه مذکور دایر بر تخفیف ٣٠ تا ۶٠ درصدی شھریه ثابت و متغیر مقاطع
کاردانی و کارشناسی دوره ھای شبانه دانشگاھھای عضو ھیأت امناء مربوطه برای فرزندان اعضای ھیأت علمی گردیده است.

سازمان مذکور دلیل خود را جھت ابطال، تبعیض ناروا مصرح در بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی اعلام نموده است. متعاقب این شکایت،
سازمان مزبور با ھمان دلایل متقاضی ابطال بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی
شھید صدوقی یزد گردیده است.

٢ـ این در حالی است که وفق بند ٢۴ مصوبه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی یزد مقرر گردیده است، با تخفیف تا
سقف بیست و پنج درصد شھریه فرزندان اعضای ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد که در شعبه بین
الملل پذیرفته می شوند بر اساس شیوه نامه ای که به تأیید ھیأت رئیسه دانشگاه می رسد موافقت گردد.

٣ـ ھمان گونه که آن مقام مستحضر می باشند، مطابق بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات
آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری
و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر
دستگاھھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات
بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب
مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور
می رسد، عمل می نمایند. اعضاء ھیأت علمی ستادی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز
مشمول حکم این بند ھستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه ھای قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام که
اصلاح نگردیده به قوت خود باقی ھستند.

۴ـ ھمچنین برابر تبصره ٢ ماده ٢ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و دانشکدھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی
کلیه واحدھای اجرایی مستقل و غیرمستقل از لحاظ سیاست گذاری تابع قوانین، مقررات و تصمیمات مؤسسه، آیین نامه مالی و
معاملاتی دانشگاھھا بوده و مکلف به رعایت و اجرای مصوبات ھیأت امناء مؤسسه می باشد.

۵ ـ وفق بند(ی) قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاھھای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه ھای مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شھر محل
استقرار خود یا دیگر شھرھا و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شھریه از داوطلبان اقدام
کنند. در تبصره ماده مذکور اعلام شده است، میزان شھریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی،
کمک آموزشی و رفاھی ارائه شده، توسط ھیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

۶ ـ با توجه به اینکه تعیین شھریه شعب بین الملل (خودگردان) بر عھده ھیأت امناء دانشگاه می باشد ھیأت مذکور با توجه به اختیارات
حاصله در این بند و در راستای ایجاد امور رفاھی برای کارکنان ھیأت علمی و غیرھیأت علمی مربوطه نسبت به تخفیف تا سقف
بیست و پنج درصد شھریه برای فرزندان مستخدمان ھمان دانشگاه که در شعب خودگردان ھمان دانشگاه پذیرفته می گردند اقدام
نموده است که به نظر می رسد اقدام مذکور کاملاً وفق قوانین و مقررات می باشد. اشاره می نماید بند (ب) و (ی) ماده ٢٠ قانون
برنامه پنجم در قانون احکام دائمی توسعه نیز تنفیذ شده است. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١١/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه دستور ھجدھم یازدھمین نشست عادی مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و بند ٢۴ مصوبه مورخ
١٣٩٢/٩/٢ ھیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی یزد مبنی بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و
کارکنان دانشگاھھای یاد شده که در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته شده اند موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراھم ساخته و این
امر مغایر با بند ٩ از اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه در موضوع مشابه ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به موجب رأی شماره ٧١۴ـ ١٣٩١/١٠/١١ مصوبه ناظر بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال کرده است، بنابـراین مصوبات
مـورد اعتراض مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنھا موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز