رأی شماره ھای ١٠٨٢ الی ١٠٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۱۰۸۲-الی-۱۰۸۸

رأی شماره ھای ١٠٨٢ الی ١٠٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سرخه، شھرضا، اصفھان و مشھد و بخشنامه
شماره ١۵٠٠/١٨۶١٨ ـ ١٣٨٣/٨/٢٧ 
معاون شھرسازی و معماری شھرداری اھواز درخصوص عوارض کسری
پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ

شماره    ٩۴/١٠٧٠/ھـ    ١٣٩۶/١١/١۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠٨٢ الی ١٠٨٨ مورخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سرخه، شھرضا، اصفھان و مشھد و بخشنامه شماره ١۵٠٠/١٨۶١٨ ـ ١٣٨٣/٨/٢٧
معاون شھرسازی و معماری شھرداری اھواز درخصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٠/٢۶

شماره دادنامه: ١٠٨٢ الی ١٠٨٨

کلاسه پرونده:

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مشھد، قروه، شھرضا،
اشکذر، سرخه، اھواز و اصفھان درخصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تأمین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جھت تبیین خواسته
مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در ھر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.

مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

١ـ مصوبات شماره ۴/٩۴/١١٧۶٢/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ شورای اسلامی شھر مشھد [درخصوص اضافه شدن بر ھزینه کسری پارکینگ به
[٢٣/۵/١٣٩٣ ـ ش/۵٠٢١/٩٣/۴ شماره مصوبه

٢ـ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ شھر قروه در بخش عوارض کسری پارکینگ

٣ـ تعرفه ٢٠١٧ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر شھرضا درخصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی
ـ تجاری ـ اداری و غیره

۴ـ ردیف ٧٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر اشکذر درخصوص بھای خدمات پارکینگ موقت

۵ ـ ماده ٢١ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در محدوده شھر

۶ ـ مصوبات ۶/٧/١٣٨۴ ـ ٢۵٧٩/١١٠/٢٨ (١

٣١/۶/١٣٨۶ ـ ٢۶٨۶/١١٠/٢٨ (٢

٢١/٩/١٣٩٠ ـ ٢٩١٨/٩٠/٢٨ (٣

١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٣١٢٨/٩١/٢٨ (۴

۵ (٢٨/٩۴/٣٩٧٢ ـ ١٣٩۴/١٠/١ شورای اسلامی شھر اصفھان درخصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ

۶ (دستور شماره ١۵٠٠/١٨۶١٨ ـ ١٣٩٣/٨/٢٧ معاون شھرسازی و معماری شھرداری اھواز و دستور شماره ۴۴/١/۵۴٢۶٩ ـ
١٣٩٠/١٢/٢٠ استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شھر اھواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت
مذکور، رئیس شورای اسلامی شھرھای سرخه، اشکذر، مشھد، شھرضا، قروه، اصفھان و اھواز که متضمن جھات قانونی صدور
مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرفھای شکایت در پرونده ھای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنھا
در گردش کار خودداری می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه در نامه شماره ٢٨/١١٠/٢۵٧٩ ـ ١٣٨۴/٧/۶ رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان با پیشنھاد شھرداری اصفھان
مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده است، بنابراین به جھت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی
و اتخاذ تصمیم در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/٢٨٧٩ ـ ١٣٩۶/٧/٢٣ اعلام کرده است که فقھای
شورای نگھبان مصوبه سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر شھرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری،
اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شھرضا از بُعد ادعای مغایرت با
شرع وجود ندارد.

ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ ،٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶،
١۶۶ ـ ١٣٩۵/۴/٣ ،۵٩٣ ـ ١٣٩۵/٩/٢ و ۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تأمین پارکینگ، مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف کشور و
بخشنامه ١۵٠٠/١٨۶١٨ ـ ١٣٩٣/٨/٢٧ معاون شھرسازی و معماری شھرداری اھواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع
عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود
و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. نظر به
اینکه ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سرخه، شھرضا، اصفھان و مشھد از تاریخ تصویب آنھا درخواسـت شده است، ھیأت
عمومی با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنھا موافقت نکرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز