رأی شماره ٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۹۴

رأی شماره ٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ٧٩٠٧/ت٣١٧٨١ھـ ـ ١٣٨۴/٢/١۴ ھیأت وزیران به کارکنان سازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

٣١/٢/١٣٩۶ ٩۶/٢٢۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۴ مورخ ١٣٩۶/٢/١٢ با موضوع:
«عدم تسری حکم مصوبه ٧٩٠٧/ت٣١٧٨١ھـ ـ ١٣٨۴/٢/١۴ ھیأت وزیران به کارکنان سازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/٢/١٢ شماره دادنامه: ٩۴ کلاسه پرونده : ٢٢۴/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : مرکز آمار ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : رئیس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره ٩۵/١٨٣۶۴ ـ ١٣٩۵/٨/١ اعلام کرده است که:
برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در
خصوص تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵٠ درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری
(معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویب نامه
شماره ٧٩٠٧/ت٣١٧٨١ھـ ـ ١٣٨۴/٢/١۴ صـادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نیز توسط سایر ھمکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال
رسیدگی است، لذا خواھشمند است در جھت رعایت بھداشت قضایی و بـه منظور جلوگیری از طـرح پرونده ھای بیشتر در دیوان،
طبق ماده ٨٩ قانون، موضوع جھت صدور رأی وحدت رویه در ھیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد.
برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
١ـ دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠٨٩١ـ ١٣٩۵/٢/١۴ به شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠۵٠٠۵١٩۵ صادره از شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری مربوط به آقای حمیدرضا مھاجر.
٢ـ دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٠٩٨ ـ ١٣٩۴/١/١٩ به شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٩٢١۶ صادره از شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری مربوط به آقای حسین جعفری.
ضمناً در خصوص خواسته فوق الذکر موارد ذیل به استحضار می رسد:
١ـ طبق مفاد تصویب نامه شماره ۵۴٢٧۴/ت٢٧۶١٢ھـ ـ ١٣٨١/١٠/٢٨ فوق العاده جذب کارکنان نھاد ریاست جمھوری و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور به میزان ۴۵ درصد افزایـش یافته اسـت. این تصویب نامه طی تصویب نامه دیگر ھیأت وزیران به شماره ٣٣٨٣٩/ت/
٣٠٧۴٠ھـ ـ ١٣٨٣/۶/٢۴ و ھمچنین نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری به مرکز آمار ایران نیز تسری یافته و کارکنان
این مرکز در زمان اجرای تصویب نامه از مزایای آن بھره مند بوده اند.
٢ـ با جایگزینی مصوبه شماره ٧٩٠٧/ت/٣١٧٨١ھـ ـ ١٣٨۴/٢/١۴ و ابطال مصوبه شماره ۵۴٢٧۴/ت٢٧۶١٢ھـ ـ ١٣٨١/١٠/٢٨ ،فوق العاده
جذب از ۴۵ درصد به میزان ۵٠ درصد افزایـش یافته است. لازم به یـادآوری اسـت قبـلاً کارکنان مـرکز آمـار ایـران به موجب مصوبات
ھمان سازمان از مزایای مورد نظر بھره مند بوده اند.
٣ ـ وظایف مرکز آمار ایران به عنوان متولی تھیه و تولید آمار در کشور طبق ماده ٣ قانون مرکز و مواد ۵۴ و ۶٨ قانون بـرنامه پنجم
توسعه جـزء وظایف حاکمیتی و امـور ستادی بوده و این امر بـه درستی در بند «ی» ماده ٨ قانون مدیریت خدمات کشوری تأیید گردیده
است.
۴ ـ طبق ماده ٢ قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکیلاتی مرکز واضح است که این مرکز
ھمواره به عنوان یکی از معاونتھای آن سازمان انجام وظیفه نموده و رئیس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوق الذکر به عنوان معاون
رئیس سازمان شناخته می شود.
۵ ـ طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره ١/۵۶٠۶٠ـ ١٩ ـ ١٣٨۶/۴/٢۴ با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل آن
به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور، مرکز آمار ایران زیرمجموعه
معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور قرارگرفته و تمامی مؤسسات ھر دو معاونت نیز در نھاد ریاست جمھوری ادغام
گردید. ھر دو معاونت مذکور و کارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ایران از مزایای مصوبه استفاده نموده اند. در حال حاضر نیز
با تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی، کارکنان ھر دو سازمان از مزایای مصوبه در قالب تفاوت
تطبیق مندرج در احکام استخدامی خود بھره مند ھستند. ـ رئیس مرکز آمار ایران
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠۵٠٠۵١٩۵ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا مھاجر به
طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جـمھور و به خواسته تعـمیم فوق العاده جذب به مـیزان ۵٠ %حقوق و مـزایای
دریافتی به موجب دادنامه شماره ٨۶١ـ ١٣٩۴/۵/١٧ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه از آنجایی که مشتکی عنه صریحاً اعلام نموده که مرکز
آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھوری می باشد و طبـق مصوبه شماره ٣٢٢١٣ت٣٠۴٩٣ ـ
١٣٨٣/٧/١۵ پنجاه درصد فوق العاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ ١٣٨٣/١/١ افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره
٧٩٠٧ت/٠٣١٧٨١ـ ١٣٨۴/٢/١۴ پنجاه درصد موضوع مصوبه فوق الذکر به کارکنان نھاد رئیس جمھور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تسری یافته است و شاکی نیز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق (مرکز آمار ایران) می باشد لذا شمول
مصوبه فوق الذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت ٢٠ روز قابل
تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٨٩١ـ ١٣٩۵/٢/١۴ به شرح زیر به
صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه اولاً به موجب مواد ٢ و ٣ قانون مرکز آمار ایران و مواد ۵۴ و ۶٨ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز مذکور زیر مجموعه معاونت
برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره ٣٣٨٣٩/ت٣٠٧۴٠/ھـ ھیأت وزیران فوق العاده جذب
کارکنان نھاد ریاست جمھوری تصویب نامه شماره ٧٩٠٧/ت٣١٧٨١ـ ١٣٨۴/٢/١۴ ھیأت وزیران قابل تسری و تعمیم به کارکنان مرکز آمار
ایران به میزان مقرر در مصوبه شماره ٣٢٣١٢/ت٣٠۴٩ ـ ١٣٨٣/٧/١۵ ھیأت وزیران می باشد. ثانیاً: حکم مقنن د رماده ۶٨ قانون
محاسبات عمومی کشور مبین آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاھھای مصرح در این ماده حق ندارند
وجوھی را تحت عنوان کمک به واحدھای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده ٨٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت اجازه داده است که دستگاھھای اجرایی مرکزی در موارد لزوم حداکثر تا ١٠ %از اعتبارات ھزینه ای مصوب نود را به ادارات
تابعه در استانھا که مشمول نظام بودجه استانی ھستند اختصاص دھند. ثالثاً: بـا توجه به استفساء مصرح در ماده ١٧ مکرر در قانون
محاسبات عمومی که پرداخت و به وزارتخانه و مؤسس ه و شرکت دولتی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر
تجویز نماید جایز دانسته نمی توان با وجود مصوبات ھیأت وزیران که فوقاً ذکر شد و با رعایت ھمین ماده ٧١ قانون مبحوث فیه وضع
شده و این مصوبات نیز از ناحیه دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده رأی معترض عنه را مشمول این ماده قرار داد. رابعاً: برابر رأی وحدت
رویه شماره ١۶۴ ـ ١٣٧٠/١٢/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز
عدم پرداخت فوق العاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده ١٩ قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعھد ناشی از الزام خارج
از قرارداد و نوعی از ضمان قھری است و ایجاد ذمه برای دولت می نماید و دستگاه دولتی مکلف به تأمین محکوم به با رعایت مقررات
می باشد. لذا بنا به جھات فوق رأی معترض عنه از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده ٧٩ قانون
دیوان حکم به تأیید و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٩٢١۶ با موضوع دادخواست آقای حسین جعفری به
طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری و به خواسته تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵٠ %حقوق و مزایای
دریافتی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠١٣١٠ ـ ١٣٩٣/۶/٢۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصـوص شکایت شـاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره ۵۴٢٧۴/ت/٢٧۶١٢ـ ١٣٨١/١٠/٢٨
دولت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب به میزان ۴۵ %کارکنان نھاد ریاست جمھوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه
شماره ٣٣٨٣٩/ت/٣٠٧۴٠ ـ ١٣٨٣/۶/٢۴ دولت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره ٧٩٠٧/ت/
٣١٧٨١ـ ١٣٨۴/٢/١۴ دولت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب از ۴۵ %به ۵٠) %تسری مصوبه شماره ٣٢٢١٣/ت/٣٠۴٩٣ ـ ١٣٨٣/٧/١۵
دولت بـه کارکنان نھاد ریاست جمھوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره ۵۴٢٧۴/
ت٢٧۶١٢ـ ١٣٨١/١٠/٢٨ و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره ۵۶٠۶٠ ـ ١ـ ١٩ ـ ١٣٨۶/۴/٢۴ مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و تبدیل به ١ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی و ٢ـ معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمھوری که مرکز
آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی ریاست جمھوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره
۶۵۶۵۶ ـ ١٣٨٢/٢/١۵ معاونت حقوقی ریاست جمھوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدھای استانی سازمانھا و مؤسسات فوق الذکر و
کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور می باشند. مستنداً به مواد ٣ و ١٠ و ١٧ و ۵٨ و ۶٠ و ۶۵ و ١٠٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنھما به تعمیم فوق العاده جذب مصوبه شماره ٧٩٠٧/ت/ ٣١٧٨١ـ١٣٨۴/٢/١۴ از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام می دارد. رأی صادره طرف ٢٠ روز پس
از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه دھم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٨ ـ ١٣٩۴/١/١٩ به شرح زیر
به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اینکه فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۴٢٧۴/ت٢٧۶١٢ـ ١٣٨١/١٠/٢٨ تنھا برای نھاد ریاست جمھوری و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین گردیده بود بر اساس مصوبه شماره ٣٣٨٣٩/ت٣٠٧۴٠ ـ ١٣٨٣/۶/٢٣ مزایای مصوبه مذکور به کارکنان
سازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تسری یافته و در سال ١٣٨۴ ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ٧٩٠٧/
ت/٣١٧٨١ـ ١٣٨۴/٢/١۴ میزان فوق العاده جـذب مصوبه ١٣٨١ را به میزان ۵٠ درصد برای کارکنان نھـاد ریاست جمھوری و کارکنان ستاد
مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین نموده و آنچه که از ظھور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام می گردد آن
است که مصوبه مذکور تنھا شامل کارکنان نھاد ریاست جمھوری و ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و تسری آن به
کارکنان مرکز آمار نیاز به تصریح دارد و کارکنان مرکز آمار در زمره کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نھاد ریاست
جمھوری نمی باشند بنابراین تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدام می گردد. رأی صادره که برخلاف
مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.
ب : مطابق مصوبه شماره ۵۴٢٧۴٠/ت٢٧۶١٢ھـ ـ١٣٨١/١٠/٢٨ ھیأت وزیران، فوق العاده جذب کارکنان نھاد ریاست جمھوری و سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان ۴۵ %افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ١٧٢٢٠/ت٢٨٨۴۵ھـ ـ١٣٨٢/۴/٣ ھـیأت وزیران، از تاریـخ ١٣٨٢/۴/١ لغو شده اسـت. متعـاقباً ھیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ٣٣٨٣٩/ت٢٠٧۴٠ھـ ـ١٣٨٣/۶/٢٢ پرداخت وجوه موضوع تصویب نامه شماره ۵۴٢٧۴٠/ت٢٧۶١٢ھـ ـ ١٣٨١/١٠/٢٨ ھیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنانسازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مرکز و استانھا را مجاز اعلام کرده است.
در مصوبـه شمـاره ٧٩٠٧/ت٣١٧٨١ھـ ـ ١٣٨۴/٢/١۴ ھیـأت وزیران، فوق العاده جذب کارکنان نھاد ریاست جمھوری و کارکنان ستادمرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل فوق العاده جذب موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٢١٣/ت٣٠۴٩٢ھـ ـ ١٣٨٣/٧/١۵افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره ٣٣٨٣٩/ت٢٠٧۴٠ھـ ـ ١٣٨٣/۶/٢٢ ھیأت وزیران، مصوبه شماره ۵۴٢٧۴٠/ت٢٧۶١٢ھــ ١٣٨١/١٠/٢٨ ھیأت وزیران در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از جمله مرکزآمار ایران تعمیم یافته است و مصوبه ۵۴٢٧۴٠/ت٢٧۶١٢ھـ ـ ١٣٨١/١٠/٢٨ ،به موجب مصوبه ١٧٢٢٠/ت٢٨٨۴۵ھـ ـ ١٣٨٢/۴/٣ لغوشده است، بنابراین برخورداری کارکنان سازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران ازفوق العاده موضوع مصوبه پیش گفته ھیأت وزیران تا زمان حاکمیت آن در ١٣٨٢/۴/١ بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره٧٩٠٧/ت٣١٧٨١ھـ ـ ١٣٨۴/٢/١۴ ھیأت وزیران برای کارکنان نھاد ریاست جمھوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور تصویب شده و به کارکنان سازمانھای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز آمار ایران تسری نـدارد، بنابرایـنموجبی برای تعمیم حکم آن به کارکنان غیر از ستاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٠٩٨ ـ ١٣٩۴/١/١٩ شعبه دھم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادرشده است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و مواد ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالتاداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٩۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه