رأی شماره ٨٧٠/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۷۰

رأی شماره ٨٧٠/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن ١۴/١٠/١٣٩۵

٩٣/٧٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٨٠/٢ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
٩٣/٧٣ : پرونده کلاسه ٢/٨٧٠ :دادنامه شماره ٣٠/٩/١٣٩۵ : دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ١ـ در پرونده شماره ٧٣/٩٣ ھیأت عمومی و با شکایت آقای قاسم ابراھیمی ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر مرند به موجب رأی شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
٢ ـ آقای قاسم ابراھیمی به موجب لایحه شماره ١١١٧ ـ ١٣٩۵/٧/١٧ که ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ درخواست می کند.
٣ـ متن رأی شماره٨٧٠ـ١٣٩۴/٧/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیاتممنوع اعلام شده است و در مـواد ۵٩ و ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم، بـرای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاصحقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبهشورای اسلامی شھر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکنواقع در محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال
انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ٢۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال١٣٩٣ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ ھیأت عمومیدیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودرو ھا می باشد مغایر ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزودهاست و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. »
۴ـ در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأت تخصصی
مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی ھیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار
ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ٢۴ تعرفه عوارض محـلی سال ١٣٩٣ مصـوبشـورای اسلامی شھر مرند در قسمت مربـوط بـه عوارض نقل و انتقال املاک و عوارض نقل و انتقال خودروھا ابطال شده است، ھیأتعمومی در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٨٧٠/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٨٧٠/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٨٧٠/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه