رأی شماره ٨٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۲۹

رأی شماره ٨٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء شعب ٢٣ و ۴٢ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون
ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص 
پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت
پست کارشناسی را ندارد

شماره     ٩۶/١٧٩/ھـ     ١٣٩۶/٩/٢۶

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٢٩ مورخ ١٣٩۶/٨/٣٠جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٣٠

شماره دادنامه: ٨٢٩

کلاسه پرونده: ١١٧٩/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای محمد سلسبیل

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض از کارمندان اداره کل پست استان خراسان رضوی ھستند. اداره کل متبوع جھت
اعطای پست سازمانی کارشناسی اقدام به برگزاری آزمون داخلی در سالھای ١٣٧٨ و ١٣٧٩ می کند که در نتیجه شاکیان در آن
آزمون قبول می شوند. برخی از قبول شدگان آن آزمون ردیف شغلی کارشناسی را دریافت می کنند و برخی شاکیان از دریافت آن
محروم می شوند. شاکیان به موجب دادخواست، الزام اداره متبوع به اعطای پست کارشناسی و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای
پست از سال استحقاقشان را درخواست میکنند. شعبه ٢٣ دیوان عدالت اداری با این استدلال که چون شاکی در آزمون قبول شده
و شرایط دریافت پست سازمانی کارشناس را پیدا کرده و قصور و تقصیری نکرده تا نتواند آن پست را دریافت کند و عدم وجود ردیف
شغلی کارشناسی، دلیلی برای عدم دریافت آن پست از سوی طرف شکایت نمی باشد حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این
رأی در شعبه ٨ تجدید نظر تایید شده است. اما شعبه ۴٢ با این استدلال که شاکی دلیل مؤثر و موجھی برای دریافت آن پست ارائه
نکرده و تخلفی از مقررات و قوانین از سوی اداره کل پست استان خراسان رضوی رخ نداده حکم به رد شکایت صادر کرده است و این
رأی نیز در شعبه ١٣ تجدید نظر تایید شده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه ٢٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٣۶١٠ با موضوع دادخواست آقای محسن خالصی
به طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته اعطای ردیف کارشناسی و پرداخت تفاوت حقوق و مزایای ناشی از آن
به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٢٣٠١٠٨۶ ـ ١٣٩٢/٩/٢۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :

نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده از مشارالیه و چند نفر دیگر از ھمکاران وی جھت شرکت در آزمون کارشناسی دعوت و
اسم وی و تعدادی از ھمکاران با تحصیل کسب نمره قبولی به عنوان پذیرفته شده اعلام گردیده و به تعدادی از ھمکاران مشارالیه نیز
این ردیف کارشناسی به شاکی را عدم وجود ردیف بلاتصدی کارشناسی و در حال حاضر عدم احراز شرایط مقرر اعلام نموده است. در
حالی که این امر معقول نمی باشد که پس از گذشت سالھای متمادی از تاریخ قبولی وی ھنوز ردیف بلاتصدی کارشناسی ایجاد
نشده است و از طرفی اعلام گردیده که وی در حال حاضر شرایط احراز کارشناسی را ندارد در حالی که وی این شرایط را داشته و در
آزمون نیز قبول شده است و قصور و یا تقصیری از سوی نامبرده صورت نگرفته تا موجبات تضییع حق وی فراھم شده باشد و بھانه ھای
اعلامی از سوی اداره طرف شکایت نمی تواند نافی حق شاکی باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق دیوان شکایت وی را وارد
تشخیص و مستنداً به مواد ١٠ و ١١ و ١٧ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام
طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٠۵٩٨ ـ ١٣٩٣/٩/١٨ شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است .

ب: شعبه ۴٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٢٧٢ با موضوع دادخواست آقای محمد سلسبیل به
طرفیت اداره کل پست استان خراسان رضوی و به خواسته تخصیص پست سازمانی کارشناس امور حراستی و پرداخت مابه التفاوت
حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠١۴١٢ ـ ١٣٩۴/۶/١٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه با توجه به دفاعیات مذکور نظر به اینکه شاکی دلیل موثر و مدللی ارائه ننموده و تخلف از مقررات نیز
مشھود نمی باشد، لذا بنا به مراتب مستنداً به مواد ٣ و ١٠ و ١٧ و ۵٨ و ۶٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠٠۴٠٨ ـ ١٣٩۵/١/٢٢ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است .

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه ھیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف
قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و ھمچنین شاکیان به دلیل داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت
پست کارشناسی را ندارند، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص
شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و
سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز