رأی شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۱۲

رأی شماره ٨١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه صادره از شھرداری

شماره      ٩۶/١٠٨٢     ١٣٩۶/٩/٢٠

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١٢ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:

«صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه صادره از شھرداری.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣

شماره دادنامه: ٨١٢

کلاسه پرونده: ١٠٨٢/٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواھی اشخاص به خواسته ابطال پروانه ھای ساختمانی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر
کرده اند، بدین نحو که شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق مواد ١ و ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه ھای اداری از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است قرار عدم صلاحیت
به شایستگی سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است. اما شعبه ٢٢ در رسیدگی به ھمین خواسته با این استدلال که رسیدگی
به این خواسته از امور ترافعی است و از صلاحیت ھای مصرح در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد، با
لحاظ آرای شماره ۵٩ ـ ١٣٧١/۴/٣ و ١٩٧ ـ ١٣٧٩/۶/٢٠ و ٢٢٨ ـ ١٣٩١/۴/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به
شایستگی دادگستری مربوطه صادر کرده است. در مقابل این آراء شعبه ٢٨ ،دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح
دانسته و وارد رسیدگی شده است. به خلاصه محل تعارض اینجاست که در رسیدگی به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، شعبه
دیوان صالح به رسیدگی است یا سایر مراجع از قبیل بازرسی و دادگستری.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠۴٢۴۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن
بابائیان به طرفیت شھرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی شماره ١٠۵١٠/٩١۴ ـ ١٣٩٠/۵/١٧ به موجب دادنامه شماره
٩١٠٩٩٧٠٩٠٢٨٠٢١١٣ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شھرداری یزد با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه
دفاعیه شماره ٩١٠٠٢٠۶٧/۵٠۵ ـ ١٣٩١/۵/٧ طرف شکایت نظر به اینکه طرفین در رعایت مقررات صدور پروانه ساختمان مذکور (اعم از
مصوبات شورای اسلامی شھر و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری) اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و
اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول یقین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواھد
شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی ضایع گردد بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط ھیأت سه نفره از
کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد ٧ و ١٣ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می دارد ھیأت کارشناسان (با
ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا با انتخاب ریاست دادگستری محل) پس از اخذ اسناد
و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به ھمراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد
اختلافی مذکور با تھیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دھند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین
قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه٢٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٢٢٠٠٣۶١ با موضوع دادخواست آقای غلامحسین نادری
به طرفیت شھرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩٠٢٢٠٠۴٩۵ ـ ١٣٩۴/٢/٢٣ به شرح
زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه به لحاظ اینکه خواسته وی ھمانند ابطال سند مالکیت می باشد و از امور
ترافعی است و خارج از مفاد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ می باشد. علیھذا به استناد
مراتب فوق الذکر و مستنداً به مواد ١٠ و ۴٨ قانون مزبور و منطبق با آرای وحدت رویه به شماره ھای ٧١/۴/٣ـ ۵٩ و ٧۵ـ ٢/٢٩ـ٣٣ و ١٩٧ـ
١٣٧٩/۶/٢٠ و ٢٢٨ـ١٣٩١/۴/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری
مربوطه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ٣٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۶٢۶٢٣ با موضوع دادخواست خانم راضیه فلاح و علی
توکلی بنیزی به طرفیت شھرداری یزد و به خواسته لغو پروانه و مجوز نوسازی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠۴٠١۴ ـ
١٣٩٣/٨/٢٨ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اعتراض به فرآیند و نحوه صدور پروانه احداث بنا و نتایج حاصل از آن و در نھایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا
تأیید به جھت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری خارج بوده و طبق مواد ١ و ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ١٣۶٠/٧/١٩ با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظارت بر حسن و جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه ھای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و
تصمیمات دستگاه ھای مشمول بازرسی اعمال می شود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانون
مذکور به یکی از صور برنامه ای، فوق العاده ای، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بنا را از بدو تا
زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاھده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی
در قالب گزارش پیشنھادھای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرایی را نیز نسبت به گزارش تعقیب می نماید،
بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان بارزسی کل کشور می باشد و براساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده ۴٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر ضمن
ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق حکم بند (ب) ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تصمیمات و اقدامات ماموران
واحدھای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنھا قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند ٢۴ ماده ۵۵
قانون 
شھرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شھرداری است. با توجه به مراتب رأی شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به

اعتراض ھمسایه مجاور متضرر از پروانه شھرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به
خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز