رأی شماره ٨١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۱۱

رأی شماره ٨١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء شعب ٣٢ و ۴٠ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶٣
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره     ٩۶/١٠٨٠/ھـ      ١٣٩۶/٩/٢٠

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨١١ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣

شماره دادنامه: ٨١١

کلاسه پرونده: ١٠٨٠/٩۶ 

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت  اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای ھادی کرمانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: پس از اینکه رأی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری در شعبه دیوان نقض می شود و پرونده برای رسیدگی به
کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع می شود، کمیسیون ماده ١٠٠ بر رأی قبلی اصرار می ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون
ماده ١٠٠ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح می شود. شعبه ٣٢ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی
ارجاع و پس از اظھار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مقرر می دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون
مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه، شعبه ۴٠ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری
کمیسیون ماده ١٠٠ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان، رأی کمیسیون ماده ١٠٠ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می ورزد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٩٠٠٨ با موضوع دادخواست خانم فاطمه خراسانی
و آقای ھادی خراسانی به طرفیت شھرداری منطقه ٨ کرج و به خواسته نقض رأی شماره ٧٣٧٩۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٢ به موجب دادنامه
شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴٠٠٢٣٩٧ ـ ١٣٩٣/٨/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت خانم فاطمه و آقای ھادی شھرت ھر دو نفر خراسانی به طرفیت شھرداری منطقه ٨ کرج مبنی بر اعتراض به رأی
صادره از کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری به شماره فوق الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست
و ملاحظه لایحه دفاعیه شھرداری مشتکی عنه، نظریه ھای کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تأمین دلیل و قرار
کارشناسی این شعبه، دادنامه صادره از این شعبه به شماره ٢١۴٢ ـ ١٣٩٢/١٢/١٠ و پروانه ساختمانی شماره ۵١١۵۶ ـ
١٣٩١/١٢/٢٨ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن
می باشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ١٠ ،١١ ،۶٣ ،۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض
رأی مورد اعتراض به استناد تبصره ھای ٣ و ۵ ماده ١٠٠ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام
می گردد. ١ـ احداث بالکن تجاری به مساحت ١۵٢/١۵ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف ٢ـ تبدیل ھمکف به تجاری به
مساحت ٢٣۵/۴٣ مترمربع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ٣ـ کسر پارکینگ به مساحت ۵٠ مترمربع ١/۵ برابر ارزش
معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

ب: شعبه ٣٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٣١٠٠٣١۶ با موضوع دادخواست آقای اکبر محمدی
کلاسرلو به طرفیت شھرداری منطقه ٨ کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا) و به خواسته اعتراض و نقض رأی شماره
٧٨۴٧٩ ـ ١٣٩۴/٢/٢١ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شھرداریھا به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠١٣٨٧ به
شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه رأی کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این
گونه موارد در اجرای ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظھار نظر مشاوران موضوع ماده ٧ قانون مذکور
ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جھات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب
محرز نمی باشد، بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستنداً به مواد ١٠ و ١١ و ۶٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام
کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مراتب فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. بدیھی است کمیسیون مکلف به
تبعیت از نظر دیوان می باشد ضمناً با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام می بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رأی مورد
اعتراض اظھار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلاً اظھار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و
در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی می باشد و دیوان نمی تواند رأساً جریمه تعیین نماید. رأی صادره ظرف ٢٠ روز پس از
ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مبنی بر اینکه پس از
نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ٢ ماده ١٠ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنانچه از رأی و تصمیم مجدد این
مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دھد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده ٧ قانون یاد شده ضمن نقض
به صدور رأی ماھوی مبادرت می ورزد، بنابراین رأی شعبه ۴٠ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠۴٠٠٢٣٩٧ ـ
١٣٩٣/٨/۴ که بر ھمین مبنا پس از نقض رأی کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری با صدور رأی ماھوی به تعیین جریمه مبادرت کرده
است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز