رأی شماره ٨٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۸۰۸

رأی شماره ٨٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره٩٠/٢١۵٠٩ ـ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی
بر ممنوعیت کلی به کارگیری 
کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع
قضایی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند

شماره      ٩۵/٩۶٢/ھـ ـ ٩۶/٣۶٨/ھـ      ١٣٩۶/٨/٢٧

 

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٠٨ مورخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی
که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده اند.» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٨/٢٣

شماره دادنامه: ٨٠٨

کلاسه پرونده: ٩۶٢/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای گلدی مراد محمد الیاسیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ مدیرکل امور انسانی سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند به موجب احکام کارگزینی پیوستی که تا سال ١٣٩۴ به عنوان مسئول دفاتر املاک و سپس نماینده
ثبت اسناد و املاک شھرستان مینودشت اشتغال داشته ام و در مانحن فیه موضوع اتھام رشوه به اینجانب که در این خصوص آراء
برائت صادره به پیوست و تقدیم گردیده با این اوصاف پیرو درخواست مدیرکل استان گلستان به استناد اختیارات مدیریتی بخشنامه
شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت و نامه پیوست به شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٣٠
معاون توسعه منابع انسانی سازمان ثبت بدون توجه به حقوق مکتسبه و قاعده و اصل نصفت و اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر
عدم تبعیض و سوء استفاده از جـایگاه و بـدون امعان نظر بـه اعاده حیثیت معنـوی و شغلی اینجانب بـه موجب حکم پیوستی بـه
شماره نـامه ٩۴/١٨۵٨۴٨ ـ ١٣٩۴/١٠/٣٠ مدیرکل منابع انسانی سازمان ثبت، برخلاف رأی وحدت رویه دادنامه شماره ۴١٢ ـ
١٣٨١/١١/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تنزل مقام و سمت، محل خدمتم را نیز به واحد ثبتی شھرستان کلاله انتقال
نموده اند که موجبات تضییع حق آشکار و ظالمانه حقوق استخدامی و حیثیتی و معنوی اینجانب را به بار آورده است لذا با پرھیز از
اطاله عرایضم تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر و نامه پیوست آن که دقیقاً برخلاف قانون و منطبق بر دو بند «ه» و «و» و ھمچنین
تبصره ۴ ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت می باشد ـ را داشته و درخواست اعاده حیثیت معنوی و حقوق
استخدامی و اعاده به حالت اولیه یعنی به برگشت به سمت نماینده واحد ثبتی شھرستان مینودشت را دارم. لازم به یادآوری
می دانم جھت ھرگونه توضیحات و ارائه مبسوط ماوقع و مدارک و قرائن در صورت صلاحدید جھت حضور در جلسه رسیدگی از اینجانب
دعوت فرمایند.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره
١۶٠٠ ـ ١٣٩۵/١٠/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه ٩۶٢/٩۵ شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶١٩ ـ ١٣٩۵/٩/٢٠ که در مورخ ١٣٩۵/١٠/۵ به
اینجانب ابلاغ گردیده به استحضار می رساند: نامه شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٢٠ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور منضم به بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ مدیرکل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور که مورد شکایت اینجانب می باشد مغایر با بندھای (و) و (ه) ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ھمچنین
مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ با شماره دادنامه ٢٠۶ ـ ١٣٨٠/۶/٢۵ و ھمچنین رأی وحدت رویه شماره ٧٨٣ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به شماره دادنامه ۴١٢ ـ ١٣٨١/١١/١٣ می باشد. »

متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٣٠ فرستاده شده است، به قرار زیراست:

«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان….

با سلام واحترام

به پیوست تصویر نامه شماره ٩٠/١۴۶١٢ ـ ١٣٩٠/١/٣٠ معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول ھماھنگی ھیأتھای
رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می باشند ارسال می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید
با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد.

جناب آقای زکیان

مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی

سلام علیکم

با عنایت به این موضوع که تعدادی از کارکنان سازمان در ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده مطروحه دارند و
به حکم آراء صادره منفک از خدمت و در حال گذراندن محکومیتھای مقرره بوده و می بایست پس از پایان دوران محکومیت (تعلیق،
انفصال، آماده به خدمت و…) به خدمت اعاده گردند، مقتضی است با ھماھنگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانھا ترتیبی اتخاذ
نمایید تا این قبیل کارکنان به ھیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گماری نشوند. مسئولیت حسن
اجرای این دستور با اداره کل امور نیروی انسانی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانھا می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره
١٣٩۶۵۵٧٣٢١١۴٠٠٠١٠١ ـ ١٣٩۶/۴/۴ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

لایحه دفاعیه

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ٩۶٢/٩۵ و شماره پرونده ٩۵٠٩٠۵٨٠٠٠٠٠۶١٩ در خصوص شکایت آقای گلدی مراد محمدی
الیاسیان و به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٠٢/٩٠١٠/٢١۵٠٩ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابطال حکم جابه جایی و
تغییر سمت نظر ریاست آن مرجع را به مفاد نامه شماره ٩۶/٢۴۴١٣ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان
معطوف و به استحضار می رساند:

١ـ خواسته شاکی مبنی بر ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت، قابلیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارد و از صلاحیتھا
و حدود اختیارات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.

٢ـ مشارالیه به اتھام دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه و به دلیل شکایت شاکی خصوصی بازداشت و براساس مفاد تبصره (۴(
ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧/٩/١۵ حکم تعلیق شماره ٩۴/٨٣٨٢٠ ـ ١٣٩۴/۵/١
صادره از این سازمان از خدمت معلق گردید.

به استناد دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٠۵۵٩٠٠٣٢٩ ـ ١٣٩۴/۴/٧ صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ گرگان و دادنامه شماره
٩۴٠٩٩٧١٧١٠٣٠٠٧٩٧ ـ ١٣٩۴/۶/٢۴ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، حکم برائت صادر و به خدمت اعاده گردید. اداره کل
ثبت اسناد و املاک استان گلستان، بنا به مصلحت اداری و به منظور عدم اشتغال مجدد نامبرده در واحد ثبتی که اقدامات نامبرده
منجر به تعلیق از خدمت گردیده بود پست سازمانی کارشناس امور دفاتر املاک و بازداشتی اداره ثبت اسناد و املاک کلاله را پیشنھاد
و نظر به اینکه انتصاب در پست پیشنھادی ھیچ گونه تنزلی در طبقه و رتبه شغلی ایشان نداشته، اداره کل منابع انسانی و
پشتیبانی این سازمان نسبت به انتصاب وی اقدام نمود. در خصوص ابطال بخشنامه شماره ٩٠/٢١۵٠٩ ـ ١٣٩٠/٢/١٠ اعلام می دارد:

که متن بخشنامه مورد اعتراض در مورد افرادی است که پرونده تخلفاتی در ھیأتھای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت دارند که از
شمول نامبرده خارج است. ضمناً دستور معاونت توسعه و پشتیبانی وقت سازمان که اعلام داشته: «افرادی که در تعلیق به سر
می برند نمی بایست در زمان اعاده به کار در محل قبلی اشتغال داشته باشند.» به اقتضای رعایت مصالح سازمانی و حفظ حیثیت
کارمند بوده است. ھمچنین براساس رأی شماره ۴١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصداق تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک
استان به استان دیگر می باشد لیکن در خصوص مشارالیه از مینودشت (از توابع استان گلستان) به کلاله (از توابع ھمان استان
مذکور) منتقل شده که بنا به مقتضیات و مصالح اداری جابه جایی صورت گرفته است. مستفاد از رأی ھیأت عمومی به شماره دادنامه
٣١٣ ـ ١٣٩۴/٨/٣٠ در راستای شکایت در ابطال بند ١ بخشنامه شماره ١٠٣٣۶/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور که دلالت بر حدود اختیارات دستگاه ھای اجرایی و تغییر محل خدمت کارکنان دارد حکم به رد صادر گردیده است. لذا بنا به
مراتب فوق بخشنامه در حدود اختیارات سازمانی صادر و اقدامات صورت گرفته وفق مقررات بوده لذا رد شکایت شاکی مورد
استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٨/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازاتھای مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه
ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات
اداری سپری کرده اند نوعی مجازات تلقی می شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت
که متضمن ممنوعیت یاد شده می باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز