رأی شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۷۵۳

رأی شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

١۴/١٠/١٣٩۵ ٩۵/۶٢۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵٣ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:
«ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٣٠ شماره دادنامه: ٧۵٣ کلاسه پرونده: ۶٢۵/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش جواھری مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
گردش کار: به موجب تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان کد: ٠١٠٢٠٠۴ ماده ۴٣
ھنگام تفکیک یا تشکیل پرونده در شھرداری برای کلیه اراضی و عرصه ھای دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات (به استنثاء باغات) با مساحت کمتر از ۵٠٠ مترمربع واقع در محدوده و حریم مصوب شھر عوارض به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره ١٧ و تبصره ھای بعدی آن محاسبه و وصول گردد.
١ـ اعیانی مسکونی
به ازاء ھر تعداد واحد مازاد بر پروانه پس از
تأیید شھرسازی P ٢ در مساحت واحد
بزرگتر یا واحدھای تفکیک شده جدید وصول
گردد.
عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که دارای پروانه ساختمانی است و گواھی عدم خلاف و گواھی استحکام بنا دریافت کرده و دارای اسناد مشاعی می باشند با فرمول ps ۵ محاسبه گردد (مشروط به رعایت بندھای ماده ۵۶ در خصوص عوارض
پارکینگ)
٢ـ اعیانی صنعتی و سایر (به استثناء تجاری و مسکونی)
٨ pa قطعه ٢
٣ قطعه و بیشتر pa ١٢
(۵٠× p × s ١) ـ) ١٢ p × s ٢) … و صنعتی و اداری، تجاری مترمربع ۵٠٠ تا عرصه ـ١/٣
R =(۴٠× p × s ١) ـ) ١٢ p × s ٢) مترمربع ۵٠٠ T مسـکونـی عـرصـه ـ٢/٣
۴ـ اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب (مغازه) و بیشتر
T×P×S
۵ ـ اعیانی اداری خصوصی تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر
٢۵×P×S
ارزش منطقه ای عرصه = P
مساحت کل = S
خالص مساحت کاربریھای انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و … = ١ S
مساحت کاربریھای عمومی و معابر در صورت واگذاری به شھرداری = ٢ S
در طبقه ھمکف ٣۵
در طبقه اول ٣٠= T
طبقه دوم به بالا ٢٠
تبصره١١ :جھت سابقه دار نمودن املاک عادی تا پانصد مترمربع و آنھایی که بر اساس مواد ١۴٧ ،٢١ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک
تفکیک شده و در شھرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان ھستند PS ۴٢ محاسبه و وصول گردد و سپس جھت تشکیل پرونده اقدام شود. چنانچه بعداً ھمان پلاک مجدد تفکیک شود نیز به ازای ھر بار تفکیک PS ۴٢ محاسبه و وصول گردد.
١ـ در تفکیک ھای غیرمسکونی (اداری و تجاری و سایرکاربریھا) صرفاً از جدول شماره ١٧ حسب نوع کاربری استفاده گردد.
٢ـ در تفکیک املاک قدیمی که قصد دارند از سوی اداره راه و شھرسازی نسبت به دریافت اسناد عرصه و اعیان اقدام نمایند چنانچه در شھرداری دارای سابقه عرصه و اعیان باشد و عوارض تفکیک پرداخت نکرده باشند، عوارض تفکیک با فرمول s× p× ۵ وصول گردد و در صورت تفکیک مجدد مشمول تعرفه روز می گردد.
٣ـ املاکی که دارای سند موضوع ماده ١۴٧ قانون ثبت اسناد و املاک ھستند و در شھرداری دارای سابقه عرصه و اعیان و انتقال
باشند عوارض تفکیک آنھا در صورت وصول نشدن در زمان اولین انتقال به قیمت منطقه ای سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول
گردد.
۴ـ جھت عوارض تفکیک املاک صنعتی و تجاری که از طریق ماده ١۴٧ تفکیک و یا اسناد دریافت نموده اند مشروط بر اینکه در ید مالک
اولیه باشد به ترتیب با ضریب ١/٢ و ١/۶ برابر ضرایب جدول شماره ١٧ حسب نوع کاربری محاسبه و وصول گردد. در غیراین صورت
طبق ماده ١٠١ اصلاحیه قانون شھرداری عمل شود.
٢ـ آقای آرش جواھری مرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه یاد شده مفاد رأی شماره ۴٩٢ـ
١٣٨٩/١١/۴ ھیأت عمومی رعایت نشده است.
٣ـ رأی مذکور ھیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خمین در خصوص وضع عوارض تفکیک می باشد و شاکی به لحاظ صدور رأی مذکور ھیأت عمومی، ابطال مصوبه مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کرده است.
۴ـ متن رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ ھیأت عمومی به شرح ذیل است:
«نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ٢١٨ مورخ ١٣٨٧/۴/٩ اختصاص قسمتی
از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور
پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ
وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده
۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد.»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با رأی مذکور ھیأت عمومی
مغایر است، با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شھر ھمدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندھای ١ و ۶ تعرفه شماره ٨ مصوبه شورای اسلامی شھر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ھمدان در تصویب تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری ھمدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٧۵٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز