رأی شماره ٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۳۳

رأی شماره ٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ١٣۶٧ و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست

۶/٢/١٣٩۶ ٩۶/۴۴/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٣ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ١٣۶٧ و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٣٣ کلاسه پرونده : ۴۴/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای غلامرضا ھوشنگی
گردش کار : آقـای غلامرضا ھوشنـگی به موجب لایـحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/١٩۵٣٩٨/٢٠٠ ـ ١٣٩۴/١٢/١٩ ثبت دبیرخانه
حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
احتراماً اینجانب غلامرضا ھوشنگی فرزند اسماعیل از جانبازان شیمیایی ٧٠ %بازنشسته اداره آموزش و پرورش استـان البرز در
خصوص نحـوه محـاسبه حقـوق جـانبازان بـازنشسته وفـق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بـازنشستگی جانبازان انقلاب
اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت تحت شماره ٢٢۶٨۶/ف٣٣٧۵٠ھـ ـ ١٣٨۵/٣/۶ کـه مـوضوع
واحـدی است لیکـن از شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامـه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٨٢٨ موضوع پرونده کلاسه
٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩۵۴٩١ که به پیوست تقـدیم است و دادنامـه ھای ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠٧٨۶ و ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠١٣۴ موضوع پرونده
کلاسه ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠١۵۴٢٨ اصداری از شعبات ۴۵) بدوی) و ١٣) تجدیدنظر) دیوان عدالت اداری آراء متھافت صادر گردید لذا عنایتاً به
آیین نامه صدرالاشاره دستور مقتضی مبذول فرمایید. »
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩۵۴٢٨ با موضوع دادخواست آقای ماندنی
ھوشنگی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و آموزش و پرورش استان بوشھر و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی
مبنی بر اعمال حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٠٧٨۶ ـ ١٣٩۴/۵/١٠ ،مفاداً به شرح
ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده اعم از کارت جانبازی ۴٠ %شاکی و احکام کارگزینی وزارت آموزش و پرورش که در آن قید
گردیده شاکی ۴٠ %جانباز می باشد و نظر به اینکه مطابق ماده ٢ قانون آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی
جانبازان انقلاب اسلامی صراحتاً عنوان گردیده ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان می باشد، لذا ضمن پذیرش
شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته شاکی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت ٢٠ روز
قابل تجدیدنظر خواھی در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٣٠١٣۴۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢ رأی مذکور شعبه ۴۵ دیوان
عدالت اداری را عیناً تأیید می کند.
ب: شعبه ۵٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩۵۴٩١ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا ھوشنگی
به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان البرز و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی مبنی
بر اعمال حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٢٠٩٩ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ مفاداً به شرح ذیل به
انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه شاکی از جانبازان ھفتاد درصدی می باشد و با دارا بودن حدود ٣٠ سال سابقه بازنشسته شده است و درخواست دارد
که وضعیت بازنشستگی وی می بایست بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی
و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨٣ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٨۵ مورد بررسی قرار گرفت و به ظاھر شرایط موجود
در مقررات مذکور را دارد بنابراین مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در
حد بررسی وضعیت بازنشستگی وی بر اساس مقررات یاد شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از
ابلاغ قبل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه ٨ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٨٢٨ ـ ١٣٩۴/٨/٣٠ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه
۵٠ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:
نامبرده جانباز ٧٠ درصد بوده و در تاریخ ١٣٩٠/١١/٢ بازنشسته گردیده تقاضای اصلاح حکم بازنشستگی و برقراری حقوقبازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی زمان اشتغال را نموده که منجر به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته بهشماره ٢٠٩٩ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ شده است نظر به اینکه قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و شاغلینمشاغل سخت و زیان آور مصوب ١٣٨٣ و ماده ٢ آیین نامه اجرایی قانونی یاد شده که مورد استناد تجدیدنظر خوانده قرار گرفته استھیچ کدام به طور صریح دلالت به برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی قبل از بازنشستگی ندارند لذابه استناد ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره٢٠٩٩ ـ ١٣٩٣/١١/١۴ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغلسخت و زیان آور مصوب سال ١٣۶٧ ،کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنانآخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر به اینکه حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوقبازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده ھای مـوضوعتعارض، مطابق حکم مقرر در مـاده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند، موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگیآنان بر اساس ماده فوق الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود. با توجه به مراتب نتیجه رأی شعبهھشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠١٨٢٨ ـ ١٣٩۴/٨/٣٠ مبنی بر رد شکایت صحیح و موافقمقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ،برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه