رأی شماره ٣٠٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-۳۰۸

رأی شماره ٣٠٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٠٨ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن١٨/١١/١٣٩۵

 ٩١/٩٩۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٨/٢ مورخ ١٣٩۵/١١/۵ با موضوع:
«اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٠٨ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
٩١/٩٩۵ : پرونده کلاسه ٢/٣٠٨ :دادنامه شماره ۵/١١/١٣٩۵ : دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود توسلی
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ١ـ در پرونده شماره ٩٩۵/٩١ ھیأت عمومی و با شکایت آقای محمود توسلی و دیگران نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ـ ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امور نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به موجب رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.
٢ـ آقای محمود توسلی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۵۴٠ ـ ١٣٩۵/۴/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده مدعی می شود که ابطال نامه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته وی رسیدگی نشده است و به ھمین جھت ابطال نامه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ درخواست می کند.
٣ـ متن رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که رئیس امور نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور [سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه ھیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٢ـ ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امورنظامھای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ١٢۴٣٢٠/ت۴٧٠٢٢ھـ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ ھیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماھیتمفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ١ ماده ١٢و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 
۴ ـ در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأتھایتخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی ھیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده دردستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ٢٢٢/٩٠/٢٧٣۶٩ـ ١٣٩٠/١٠/٢٧ رئیس امور نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور ابطال شده است و ابطال نامه مورد اعتراض از تاریخ صدور آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در ھیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، ھیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال نامه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٣٠٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٣٠٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٣٠٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه