رأی شماره ٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۲۵

رأی شماره ٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ٩٠/٢٣۵ـ ١٣٩٠/۶/٢٠ شورای اسلامی شھر محمدشھر

۶/٢/١٣٩۶ ٩۴/١۴٩/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۵ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٩٠/٢٣۵ـ ١٣٩٠/۶/٢٠ شورای اسلامی شھر محمدشھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢۵ کلاسه پرونده : ١۴٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ٩٠/٢٣۵ ـ ١٣٩٠/۶/٢٠ شورای اسلامی شھر محمدشھر
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢۴٧۵٣٣ـ ١٣٩٣/١٢/٢۵ ،ابطال
مصوبه شماره ٩٠/٢٣۵ ـ ١٣٩٠/۶/٢٠ شورای اسلامی شھر محمدشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« شھرداری محمدشھر به استناد مصوبه شماره ٩٠٠/١٣۵ شورای اسلامی شھر محمدشھر (مصوب در سال ١٣٩٠ (طی سالھای
١٣٩٠ الی ١٣٩٢ اقدام به پرداخت حق الجلسات به اعضاء کمیسیونھای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ٧٧ و معاملات شھرداری
و بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا به صورت ثابت و ماھانه نموده است.
ماده ٨ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ٢ ماده ۴٣ قانون استخدام کشوری (مصوب ١٣۵٠/٩/١٣ (و اصلاحات بعدی آن، شرایط و
میـزان حضور در جـلسه و یـا تعداد جـلسات، تصریح گـردیده و بـرابر بنـد ٧ اصلاح آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ٢ ماده ۴٣ قانون
استخدام کشوری (مصوب ١٣٨۵/٧/٣٠ (میزان حق حضور در جلسه و حق الجلسه مشخص شده است به طوری که برای ھر جلسه ٢
ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین شده است.
ماده ٣۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور عنوان می دارد: «ھرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات
و سایر تسھیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر
گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور و سازمانھای وابسته که مشمول تبصره (١ (این آییننامه ھستند
با تأمین اعتبار لازم در بودجه شھرداریھا به اجراء در می آید.» لذا کارکنان شھرداریھا نیز مشمول آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره (٢(
ماده ۴٣ قانون استخدام کشوری می باشند.
مطابق با ماده ٨ آیین نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می شود که طبق مقررات قانونی خاص،
شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در
مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد،
میزان حق حضور برای ھر جلسه نباید از ٢۵٠٠ ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از ٨ جلسه در ماه وجھی پرداخت
نخواھد شد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ٩٠٠/١٣۵ شورای اسلامی شھر محمدشھر (مصوب سال ١٣٩٠ (مبنی بر پرداخت حق الجلسات اعضاء
کمیسیونھای ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)، کمیسیون ماده ٧٧ و کمیسیون عالی معاملات و سایر کمیسیونھایی که در قانون جایگاه
آنھا مشخص شده است، به صورات [صور] ماھانه و ثابت (با عنایت به تغییر تعداد جلسات برگزار شده) در ماھھای سال مغایر با تبصره ٢ ماده ۴٣ قانون استخدام کشوری و اصلاحیه ھای آن تشخیص می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده
(٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ ………..
٢ـ ……….
٣ـ ………
۴ـ ……..
۵ ـ ……….
۶ ـ ………
٧ ـ ………
٨ ـ نامه شماره ١٠٠/١٢٣۵۴ ـ ١٣٩٠/۶/١٩ به شرح ذیل:
احتراماً، با عنایت به اینکه کمیسیونھای ماده صد (بدوی، تجدیدنظر) نقش عمده ای در تحقق اھداف و درآمدھای شھرداری ایفاد
می نمایند، لذا پیشنھاد می گردد به منظور قدردانی از زحمات اعضاء کمیسیونھای مزبور و سایر کمیسیونھا (٧٧ و غیره …) از ابتدای
سال جاری از ردیف ٢٠۵١٠ وظیفه خدمات اداری حق الجلسه ھر یک از اعضاء مبلغ (١٢/٠٠٠/٠٠٠ (دوازده میلیون ریال افزایش یابد
(ضمناً ھم اکنون حق الجلسه و پاداشھای ۶ ماھه جمعاً ھر ماه مبلغ (١١/١٩١/٠٠٠ (یازده میلیون و یکصد و نود و یک ھزار ریال
می باشد که شھرداری قصد دارد پاداشھا را حذف و فقط در قالب حق الجلسه ماھیانه مبلغ (١٢/٠٠٠/٠٠٠ (دوازده میلیون ریال پرداخت
نماید) ھمچنین در نظر است با توجه به حجم پرونده ھای ارجاعی به کمیسیون و جھت ایجاد انگیزه و رسیدگی دقیق تر و سریعتر به
پرونده ھای مذکور نسبت به افزایش حق الجلسه دبیرخانه کمیسیون ماده صد به مبلغ (۶/٠٠٠/٠٠٠ (شش میلیون ریال اقدام شود.
خواھشمند است دستور فرمایید مراتب در اولین جلسـه رسمی آن شـورای محترم مطـرح و نتیجه را جھت اقدامات بعدی به این
شھرداری امر به ابلاغ فرمایید.) در جلسه علنی مطرح و به اتفاق آراء مصوب گردید که مبلغ (١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال) به اعضاء شورا و
نمایندگی وزارت کشور و دادگستری شاغل در کمیسیون ماده صد و تمامی کمیسیونھای شھرداری پرداخت گردد اما نسبت به
افزایش حق الجلسه دبیرخانه کمیسیون ماده صد شھرداری لایحه جداگانه در مورد دبیرخانه کمیسیون ماده صد و سایر کمیسیونھا و
پرسنل شھرداری عضو در کمیسیونھا تنظیم گردد.
ضمناً مقرر گردید ھر عضو شورا فقط از یک کمیسیون حق الجلسه دریافت نماید. با عنایت به اینکه رقم پیشنھاد شھرداری به عنوان
حق الجلسه کمیسیونھا با حذف پاداشی است که ھر شش ماه یک بار پرداخت می شود و در واقع مبلغ حق الجلسه در جمع تغییر
چندانی نمی نماید مبلغ پیشنھادی مشروط بر حذف پاداش مزبور به اتفاق آراء به تصویب رسید. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شھر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضاء کمیسیونھای قانونی نظیر کمیسیونھای موضوع مواد ٧٧ و ١٠٠ قانون شھرداری از صلاحیت شورای اسلامی شھر مصرح در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ خارج است، بنابراین مصوبه شماره ٩٠/٢٣۵ ـ ١٣٩٠/۶/٢٠ شورای اسلامی شھر محمدشھر در قسمت ناظر بر تجویز پرداخت حق الزحمه به اعضاء کمیسیونھای یاد شده به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز