رأی شماره ٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۲۲

رأی شماره ٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند١ بخشنامه شماره ۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ ـ ١٣٩٠/٢/٢٧ اداره
کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر به کارگیری آموزشیاران دیپلم نھضت سوادآموزی به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحد آموزشی

۶/٢/١٣٩۶ ٩٣/۵۶۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٢ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال بند١ بخشنامه شماره ۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ـ ١٣٩٠/٢/٢٧ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر به کارگیری
آموزشیاران دیپلم نھضت سوادآموزی به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحد آموزشی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢٢ کلاسه پرونده : ۵۶۵/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم فاطمه ولدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند١ بخشنامه شماره ۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ـ ١٣٩٠/٢/٧ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و بند ٢ تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ بخشنامه شماره ۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ـ ١٣٩٠/٢/٧ اداره کل آموزش و پرورش
استان کردستان و بند ٢ تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« ریاست و اعضای محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً بدواً ضمن عذرخواھی از تصدیع اوقات آن عالی مقامان فاضل با اختیار حاصل از اصل ١٧٣ قانون اساسی دادخواست
خویش را به شرح ذیل به عرض می رسانم:
اینجانب فاطمه ولدی طبق تبصره ١و ٢ قانون لغو مواد (۶ (و (۶ (مکرر الحاقی اساسنامه نھضت سوادآموزی و تعیین ضوابط به کارگیری
آموزشیاران مصوب ١٣٨٠/٨/٨ با مدرک دیپلم در نیمه دوم سال ١٣٨٣ وارد نھضت سوادآموزی شدم و با توجه به این که در زمان
حاکمیت این قانون شرط آموزشیاری در نھضت سوادآموزی داشتن دیپلم و شرکت در آزمون و کسب حدنصاب لازم بوده است و من نیز
حدنصاب لازم را کسب کرده ام . حال بخشنامه ھای مورد شکایت به شماره ٩٠/١۴۴۴٠٨/٧١ ـ ١٣٩٠/۶/١۴ اداره کل آموزش و پرورش
کردستان بند (١ (آن و بند (٢ (تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش
و پرورش اعلام می دارد: که افراد دیپلم با تمایل خود می توانند فقط به صورت قرارداد حجم کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت
دھند و به کارگیری آنان برای تدریس ممنوع است.
با توجه به بخشنامه ھای فوق الذکر از ھمکاری اینجانب در امر آموزشی و اداری و دفتری ممانعت به عمل آوردند و ما را با تھدید به
اخراج وادار نمودند که وارد شغل خدمتگزاری بشویم و در حال حاضر به عنوان خدمتگزار مشغول به خدمت ھستم. حال سوال
اساسی این است که آموزشیاران که چند سال به ترویج علم و دانش فعالیت داشته اند باید خدمتگزار مدارس شوند، در صورتی که
بخشنامه ھای فوق الذکر نه با قانون لغو مواد (۶ (و (۶ (مکرر الحاقی نھضت سوادآموزی مصوب ١٣٨٠/٨/٨ و نه با روح قانون تعیین
تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نھضت سوادآموزی مصوب ١٣٨٨/٧/١۵ و نه با اصول شرعی و عرفی سازگاری
ندارد و در ھیچ کدام از مواد مصوب قانون مجلس شورای اسلامی نیامده است که آموزشیاران دیپلم باید در کارھای خدماتی مشغول
شوند و حق ادامه ھمکاری در نھضت سوادآموزی ندارند.
طبق ماده ١٠ بخشنامه تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی مصوب ١٣٨٨/٧/١۵ آمده است که
دارندگان مدرک دیپلم در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند و بعد از ارائه مدارک دانشگاھی به رسته آموزشی منتقل می شوند. لذا از مرجع محترم تقاضای رسیدگی به موارد ذیل را خواستار می باشم تا حق ما آموزشیاران که زحمات و سختیھای زیادی کشیده ایم ضایع نشود.
١ـ ابطال بند ١ و تبصره ٣ بخشنـامه ھای آموزش و پرورش فـوق الذکر (لازم به یادآوری است که این بند و تبصره بر اساس دادنامه ١٠٢۴
و کلاسه پرونده ٧۵٢/٩٠ (ابطال شده است و این دادنامه پیوست می باشد.
٢ـ از آنجا که اینجانب در حال حاضر دارای مدرک دانشگاھی می باشم لذا تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تبدیل وضع اینجانب
از رسته خدمتگزاری به رسته اداری و دفتری یا آموزشی در راستای اجرای ماده ١٠ قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و
آموزشیاران نھضت سواد آموزی دارم.
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است :
الف: بند ٢ تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش.
٢ـ «کلیه افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاھی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس
جداً اجتناب شود. ھمچنان که قبلاً اعلام شده بود افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نھضت سواد آموزی با تمایل خود فقط
می توانند به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دھند.»
ب: بند ١ بخشنامه شماره ۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ اداره کل استان کردستان
افراد معرفی شده صرفاً به منظور خدمتگزار و سرایدار در واحدھای آموزشی آن آموزش به کارگیری شوند و به ھیچ عنوان در مشاغل
دیگری به کارگیری نشوند. (ضمناً لازم به یادآوری است که این بند بر اساس رأی ھیأت عمومی و دادنامه شماره ١٠٢۴ و کلاسه
پرونده ٧۵٢/٩٠ ـ ١٣٩١/١٢/٢٨ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده شده و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده
۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است.) در پایان بـه جھت تصدیع اوقـات عذرخواھی نموده و بـرای ریاست و مستشاران
معنونه دیوان عدالت اداری در سایـه مقـدس جمھوری اسلامی ایران عزت و سربلندی را آرزومندم. »
متن بخشنامه و تذکرات در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
:٧/٢/١٣٩٠ ـ٢۵٣٠/۶٢٩٠/۶۴١ شماره بخشنامه متن
«١ـ افراد معرفی شده صرفاً به منظور خدمتگزار و سرایدار در واحدھای آموزشی آن آموزش به کارگیری شوند و به ھیچ عنوان در
مشاغل دیگر به کار گرفته نشوند. »
متن بند ٢ تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠:
«تذکرات:
١ـ ……….
٢ـ کلیه افراد گروه بندی شده در این بخشنامه باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاھی باشند و از به کارگیری افراد دیپلمه در تدریس
جداً اجتناب شود.
ھمچنان که قبلاً اعلام شده بود افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نھضت سوادآموزی با تمایل خود فقط می توانند به صورت قرارداد
کار معین در مشاغل خدماتی ادامه خدمت دھند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره
٨١٠/١۶۵٧٣٩ ـ ١٣٩٣/٨/١٠ توضیح داده است که:
« دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده ۵۶۵/٩٣ ـ ١٣٩٣/٧/۶ در مورد شکایت خانم فاطمه ولدی به خواسته «تقاضای ابطال بند ٢ تذکرات بخشنامه
شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و ھمچنین تقاضای ابطال بنـد ١ بخشنامه شمـاره
۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ ـ ١٣٩٠/٢/٧ اداره کل آمـوزش و پرورش استان کردستان» بـه استحضار می رساند:
بند ٢ تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش طی دادنامه
شماره ١٠٢۴ـ ١٣٩١/١٢/٢۵ موضوع شکایت خانم لیلا سادات نقیبی و تحت کلاسه پرونده ٧۵٢/٩٠ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده شده است و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون سابق
دیوان عدالت اداری ابطال شده است. با عنایت به مراتب فوق و با وحدت ملاک ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری نظر به اینکه موضوع سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است، تقاضای رد دادخواست نامبرده مورد
استدعاست.
ضمناً آقای قادر جعفری به عنوان نماینده حقوقی وزارت آموزش و پرورش جھت تقدیم لایحه دفاعیه و ھرگونه اقدام مقتضی معرفیمی گردد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه بند ٢ تذکرات بخشنامه شماره ٧٠٠/١١۵۴۴٣ ـ ١٣٩٠/۵/٣٠ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش قبلاً به موجب رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠١٠٢۴ـ ١٣٩١/١٢/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراینبا وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و بررسی مجدد به خواسته وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ١٠ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی در وزارتآموزش و پرورش مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی به استثناء نیروھای مشمول تبصره ٣ ماده ٣قانون که به موجب این قانون استخدام می شوند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شود مگر در مناطقی که با تشخیصآموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنھا باشد، بنابراین حکم مقرر در بند ١ بخشنامه شماره ۶۴١/۶٢٩٠/٢۵٣٠ـ ١٣٩٠/٢/٧ ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر اینکه به کارگیری آموزشیاران دیپلمه نھضت سوادآموزی صرفاً به منظور خدمتگزاری ودسرایداری در واحـدھای آموزشی امکان پذیـر است و به ھیچ عنوان در مشاغل دیگر به کارگرفته نشوند، مغایر حکم مقرر در ماده ١٠ قانون فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه