رأی شماره ١۴۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره۱۴۴۹

رأی شماره ١۴۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدھم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ٧٣ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای ھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور

٩۵/١۴٩٠شماره -٢٧/١/١٣٩۶ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴۴٩ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/٢۴ شماره دادنامه: ١۴۴٩ کلاسه پرونده: ١۴٩٠/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم طاھره صفرآبادی فراھانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدھم
گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/١٣٧٩۶٠/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
احتراماً، اینجانب طاھره صفر آبادی فراھانی شاکی پرونده شماره ٨٩۵١٧ دعوایی را به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر
اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بھداشتی درمانی ایران و سازمان
بازنشستگی کشوری طرح نمودم که طی دادنامه شماره ٨٣١ -١٣٩٢/۴/٢ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری حکم به رد
شکایت صادر گردید که این رأی با رأی شماره ٢۶٧٢ -١٣٩١/١٢/٢٣ صادره از شعبه ١٣ تعارض آشکار دارد و این در حالی است که
ذیحق پرونده فوق الذکر خانم ربابه شکرآبی ھمکار بنده بودند که ھمزمان با اینجانب طرح دعوا نمودند و موفق به احقاق حق شدند و
بدین واسطه ھمان طور که مستحضرید در یک وضعیت کاملاً مشابه دو رأی کاملاً متناقض صادر گردیده بنابراین با تقدیم درخواست
حاضر تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارم.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٠١١۴ با موضوع دادخواست خانم ربابه شکرابی
تھران به طرفیت دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی دانشگاه تھران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم
بازنشستگی مبنی بر درج فوق العاده طرح تمام وقتی جغرافیایی و پرداخت از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره
٩١٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢۶٧٢ ـ ١٣٩١/١٢/٢٣ مفاداً به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتویات پرونده و توجھاً به اینکه مشتکی عنه ردیف اول طی لایحه تقدیمی صریحاً پذیرفته است که خدمت شاکیه در آن
دانشکده به صورت تمام وقت جغرافیایی بوده و از آنجایی که تبصره ماده ٧٣ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای ھیأت علمی
دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کشور صریحاً اعلام نموده است که اعضای ھیأت علمی که از تاریخ
١٣٨٢/۴/١٨ مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ١٣٩٢/۴/١٨ که
خدمت ده ساله پایان می یابد) مشمول رعایت سقف ده سال نخواھند بود و با توجه به بازنشستگی شاکیه در مورخ ١٣٨٨/٨/١۵ لذا
مشارالیه مشمول حکم مقرر در ماده ٧٣ و تبصره آن بوده بنا به مراتب مزبور شکایت مشارالیه وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام
مشتکی عنھما به درج فوق العاده طرح تمام وقت جغرافیایی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩۵١٧ با موضوع دادخواست خانم طاھره صفرآبادی
فراھانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح
حکم بازنشستگی مورخ ١٣٨٨/١٢/٢٩ به اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٨٣١
ـ ١٣٩٢/۴/٢ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۵١ آیین نامه استخدامی اعضای ھیأت علمی تاریخ برخورداری اعضای ھیأت علمی از مزایای طرحتمام وقت جغرافیایی به استناد ماده٧٣ آیین نامه استخدامی اعضای مذکور از تاریخ ١٣٨٢/۴/١٨ می باشد و شرط الزام برای بھرهمندی از این مزایا در بازنشستگی در سال ١٣٩٢ تحقق خواھد یافت و نامبرده بازنشسته سال ١٣٨٨ می باشد. علیھذا اقدامات طرفشکایت ھیچ گونه نقص قوانین ومقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشھود نیست رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
این رأی به موجب ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ٧٣ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای ھیأت علمی دانشگاھھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانیکشور مقرر شده است که «شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دھم برای فوق العاده جذب و مخصوص برایکسانی که به موجب این آیین نامه بازنشسته می شوند، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ١٣٨٢/۴/١٨ در موسسهاست.» در تبصره ماده یاد شده نیز آمده است «اعضاء ھیأت علمی که از تاریخ ١٣٨٢/۴/١٨ مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیاییخدمت نموده اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ١٣٩٢/۴/١٨ که خدمت ده ساله پایان می یابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواھند بود.» نظر به اینکه مطابق مقررات فوق الذکر، تاریخ برخورداری اعضای ھیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی شروع اشتغال از تاریخ ١٣٨٢/۴/١٨ می باشد و شاکیان براساس احکام استخدامی صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران از تاریخ ١٣٨٧/١٠/٢٣ خدمت تمام وقت جغرافیایی خود را شروع کرده اند، بنابراین به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ١٣٨٢/۴/١٨ ،شرایط برخورداری از فوق العاده جذب و مخصوص را نداشته و در نتیجه رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٨٣١ ـ ١٣٩٢/۴/٢ مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص
می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی شماره ١۴۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداریinstagram رأی شماره ١۴۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی شماره ١۴۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز